Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Uzyskanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

 • przedsiębiorca;
 • osoba fizyczna (rolnik).

Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy:

 • uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa (art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
 • wnioskodawca musi dysponować umową kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub złożyć do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu, zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wnioskodawca nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wnioskodawca nie był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy miast i gmin

Wniosek należy złożyć do wójta (burmistrza, prezydent miasta) właściwego  ze względu na miejsce położenia upraw.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Człuchów
ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na uprawę konopi włóknistych

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy.

Dokumenty

 • Dokumenty typu: umowa kontrakcji, umowa sprzedaży, umowa o przetworzenie słomy konopnej lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie mogą być składane zamiennie.
 • Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.
 • W przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, dołącza się do wniosku zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy.

 • Umowa sprzedaży powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.

 • Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.

2. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy uregulowana została opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpoznania.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do zgodnego z ustawą przeprowadzenia procedury. W przypadku wystąpienia braków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia.

Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

3. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

W przypadku decyzji pozytywnej, organ właściwy dokonuje wpisu w rejestrze wydawanych zezwoleń.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie lub był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy.

W przypadku decyzji negatywnej, organ właściwy zawiadamia wnioskodawcę o odmowie wydania zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

30,00 zł

Opłata skarbowa - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej, Załącznik Część III pkt 29 ust. 1.

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych należy wnieść na właściwe konto wskazane przez urząd.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w zezwoleniu.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.