Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych
Data publikacji: 2012-07-25 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2016-06-06 14:30
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Wniosek należy złożyć do wójta (burmistrza, prezydent miasta) właściwego  ze względu na miejsce położenia upraw.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Gminy Człuchów
ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (?)
 • 0116Z Uprawa roślin włóknistych (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

 • przedsiębiorca;
 • osoba fizyczna (rolnik).

Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy:

 • uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa (art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
 • wnioskodawca musi dysponować umową kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub złożyć do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu, zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wnioskodawca nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wnioskodawca nie był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, w drodze decyzji, wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na uprawę konopi włóknistych

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zgodnie z art. 47 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wniosek zawiera:

  • imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy
  • informację o odmianie konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
  • oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

  zwiń sekcję
 2. Umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych [uwierzytelniona kopia]
 3. Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone ustawą [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zgodnie z art. 47 ust.3b, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii   zobowiązanie zawiera:

  1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi włóknistych;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;

  3) zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz z wyposażeniem;

  4) informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy.

  zwiń sekcję
 4. Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno [uwierzytelniona kopia]
 5. Umowa kupna-sprzedaży [uwierzytelniona kopia]
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
Informacje dodatkowe
 • Dokumenty typu: umowa kontrakcji, umowa sprzedaży, umowa o przetworzenie słomy konopnej lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie mogą być składane zamiennie.
 • Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.
 • W przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, dołącza się do wniosku zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy.

 • Umowa sprzedaży powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.

 • Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.
Opłaty

Opłata skarbowa - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej, Załącznik Część III pkt 29 ust. 1.

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych należy wnieść na właściwe konto wskazane przez urząd.

Kwota:
30,00 PLN
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy uregulowana została opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpoznania.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do zgodnego z ustawą przeprowadzenia procedury. W przypadku wystąpienia braków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia.

Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

W przypadku decyzji pozytywnej, organ właściwy dokonuje wpisu w rejestrze wydawanych zezwoleń.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie lub był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy.

W przypadku decyzji negatywnej, organ właściwy zawiadamia wnioskodawcę o odmowie wydania zezwolenia.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zgodnie z art. 47 ust.3, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zezwolenie określa:

  1) podmiot, dla którego je wydano;

  2) numer kolejny zezwolenia;

  3) odmianę konopi włóknistych;

  4) powierzchnię uprawy konopi włóknistych;

  5) numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, na której prowadzona będzie uprawa konopi włóknistych;

  6) termin ważności;

  7) datę wydania zezwolenia.

  zwiń sekcję
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w zezwoleniu.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.