Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Planujesz uprawę konopi włóknistych? Poniżej dowiesz się kto, gdzie i pod jakimi warunkami może uprawiać konopie włókniste.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czy mogę legalnie uprawiać konopie

W Polsce można uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych konopi jest zabroniona!

Kto może uprawiać konopie włókniste

O zezwolenie na uprawę konopi włóknistych możesz wystąpić jeśli jesteś:

 • przedsiębiorcą,
 • osobą fizyczną (rolnikiem).

Warunkiem, który musisz spełnić jest niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 63, 64 lub 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Czyli nie możesz być karany za:

 • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
 • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
 • zabór w celu przywłaszczenia lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej.

Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy

Sprawdź jakie warunki prowadzenia upraw konopi włóknistych obowiązują na terenie, gdzie planujesz uprawę. Uchwała sejmiku województwa reguluje np. ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy i ich rejonizację.

Uprawę konopi włóknistych możesz prowadzić tylko:

 • na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany;
 • jeżeli posiadasz umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Jeśli planujesz przetwarzać konopie włókniste z własnej uprawy we własnym zakresie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa – to złóż odpowiednie zobowiązanie do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po ich wysianiu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem uprawy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia upraw. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce położenia upraw.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Rachanie
ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Urząd sprawdzi twój wniosek i dostarczone dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana lub urząd rozpatrzy sprawę na podstawie posiadanych dokumentów.

Urząd sprawdzi także czy zapłaciłeś opłatę skarbową. Jeśli nie, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty od 7 do 14 dni. Brak wpłaty spowoduje, że urząd zwróci twój wniosek lub nie będzie go dalej załatwiał.

Dokumenty

Złóż razem z wnioskiem umowę kontrakcji lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie.

Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Zobowiązanie załączasz jeśli będziesz samodzielnie przetwarzać konopie włókniste z własnych upraw na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa.

Termin

Przed rozpoczęciem uprawy.

2. Dostaniesz decyzję w sprawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Jeśli urząd zezwoli ci na uprawę konopi włóknistych, to zostaniesz wpisany do rejestru wydanych zezwoleń na danym terenie.

Nie otrzymasz zezwolenia jeśli urząd stwierdzi, że:

 • istnieje obawa, że zbiory z uprawy konopi włóknistych nie będą odpowiednio zabezpieczone przed ich wykorzystaniem na cele niezgodne z prawem,
 • byłeś karany za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 63, 64 lub 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dokumenty

Ile zapłacisz

30 zł

Opłatę wpłać na konto wskazane przez urząd.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który ci ją wydał w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kontrola prowadzonych upraw

Sposób prowadzenia przez ciebie uprawy konopi włóknistych będzie podlegał kontroli. Jeśli urząd stwierdzi, że jest ona prowadzona niezgodnie z przepisami ustawy (np. na innej powierzchni lub z wykorzystaniem innego materiału siewnego, bez wymaganych umów kontraktacji) to dostaniesz nakaz zniszczenia tych upraw (np. przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób), na twój koszt. Nakaz zniszczenia musisz wykonać natychmiast.

Musisz przechowywać faktury zakupu oraz etykiety z opakowań materiału siewnego stosowanych roślin.

Urząd cofnie ci udzielone zezwolenie jeśli stwierdzi, że naruszyłeś warunki prowadzenia działalności określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii lub w zezwoleniu.

Kary za nielegalne uprawy

Nielegalna uprawa:

 • konopi włóknistych podlega karze grzywny,
 • konopi innych niż konopie włókniste podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku znacznej ich ilości od 6 miesięcy do 8 lat.

Uprawy maku i konopi włóknistych są pod szczególnym nadzorem państwa

Urząd marszałkowski analizuje sytuację dotyczącą zagrożenia narkomanią oraz zapotrzebowanie na surowce i tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na swoim terenie.

Sejmik każdego województwa (na podstawie opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) podejmuje uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.