Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych
Opis w trakcie aktualizacji - niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.
Data publikacji: 2012-07-25 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-09-25 10:13
Opis w trakcie aktualizacji przez Ministerstwo Zdrowia
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Gminy Rachanie
ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (?)
 • 0116Z Uprawa roślin włóknistych (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych w drodze decyzji wydaje na wniosek wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

 • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa,
 • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie,
 • Wnioskodawca nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Wnioskodawca nie był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Organ wydaje zezwolenie na uprawę konopi włóknistych.

Zezwolenie określa:

1) podmiot, dla którego je wydano;

2) numer kolejny zezwolenia;

3) odmianę konopi włóknistych;

4) powierzchnię uprawy konopi włóknistych;

5) numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, na której prowadzona będzie uprawa konopi włóknistych;

6) termin ważności;

7) datę wydania zezwolenia.

Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w zezwoleniu.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na uprawę konopi włóknistych wraz z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz załącznikami do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek zawiera:

  • imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę),
  • siedzibę i adres wnioskodawcy;
  • informację o odmianie konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
  • informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

  zwiń sekcję
 2. Etykieta z opakowań materiału siewnego roślin
 3. Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany
 4. Umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych
 5. Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno
 6. Umowa sprzedaży
 7. Zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno
 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Informacje dodatkowe
 • Dokumenty typu: umowa kontrakcji,  umowa sprzedaży, umowa o przetworzenie słomy konopnej lub zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno mogą występować zamiennie.
 • Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.
 • Zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno składa się do Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w przypadku gdy prowadzący uprawę konopi włóknistych jest jednocześnie wpisany do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.
 • Z kolei umowa sprzedaży powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.
 • Natomiast umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.
Opłaty
Kwota:
30,00 PLN
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja formalna wniosku

Organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

Sprawdzenie, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych Organ właściwy wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Organ właściwy w drodze decyzji administracyjnej. wydaje zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku decyzji pozytywnej, organ właściwy dokonuje wpisu w rejestrze wydawanych zezwoleń.

W przypadku decyzji negatywnej, organ właściwy zawiadamia wnioskodawcę o odmowie wydania zezwolenia.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zezwolenie określa:

  1) podmiot, dla którego je wydano;

  2) numer kolejny zezwolenia;

  3) odmianę konopi włóknistych;

  4) powierzchnię uprawy konopi włóknistych;

  5) numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, na której prowadzona będzie uprawa konopi włóknistych;

  6) termin ważności;

  7) datę wydania zezwolenia.

  zwiń sekcję
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w zezwoleniu.

Akty prawne
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.