Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Uzyskanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

 • przedsiębiorca;
 • osoba fizyczna (rolnik).

Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy:

 • uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa (art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
 • wnioskodawca musi dysponować umową kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub złożyć do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu, zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wnioskodawca nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wnioskodawca nie był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy Miast i Gmin

Wniosek należy złożyć do wójta (burmistrza, prezydent miasta) właściwego  ze względu na miejsce położenia upraw.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Rachanie
ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na uprawę konopi włóknistych

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy.

Dokumenty

 • Dokumenty typu: umowa kontrakcji, umowa sprzedaży, umowa o przetworzenie słomy konopnej lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie mogą być składane zamiennie.
 • Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.
 • W przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, dołącza się do wniosku zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy.

 • Umowa sprzedaży powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.

 • Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.

2. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy uregulowana została opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpoznania.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do zgodnego z ustawą przeprowadzenia procedury. W przypadku wystąpienia braków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia.

Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

3. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

W przypadku decyzji pozytywnej, organ właściwy dokonuje wpisu w rejestrze wydawanych zezwoleń.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie lub był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy.

W przypadku decyzji negatywnej, organ właściwy zawiadamia wnioskodawcę o odmowie wydania zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

30,00 zł

Opłata skarbowa - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej, Załącznik Część III pkt 29 ust. 1.

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych należy wnieść na właściwe konto wskazane przez urząd.

Co przygotować na start

 • Dokumenty typu: umowa kontrakcji, umowa sprzedaży, umowa o przetworzenie słomy konopnej lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie mogą być składane zamiennie.
 • Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.
 • W przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, dołącza się do wniosku zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy.

 • Umowa sprzedaży powinna być zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.

 • Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w zezwoleniu.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 0116Z Uprawa roślin włóknistych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.