Pozwolenie na budowę

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, inwestor chcąc rozpocząć jej budowę musi posiadać ważną decyzję o pozwoleniu na budowę. Art. 29 ustawy Prawo budowane wymienia rodzaje budów oraz innych robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Ponadto, zamiast dokonania zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W takim przypadku, do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli są one wymagane (z tym że zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych).

2. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo budowlane, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Ponadto, pozwolenia na budowę wymaga budowa lub wykonywanie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (także tych, które zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo budowlane – nie wymagają pozwolenia na budowę).

4. Decyzja o pozwoleniu na budowę może być wydana wyłącznie temu, kto:

 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana),
 • złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności:

a) pozwolenia ustalającego lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,

b) pozwolenia ustalającego lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,

c) decyzji o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej

– jeżeli są one wymagane w przypadku danej inwestycji.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać wydana po uprzednim:

 • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000 (jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 • uzyskaniu przez inwestora, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, które wymagane są przepisami szczegółowymi (uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań). Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000);
 • Wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w przypadku realizacji budowy gazociągu o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z przepisów międzynarodowych.

Ponadto:

 • w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków należy wcześniej uzyskać od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenie na prowadzenie tych robót;
 • w przypadku obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, konieczne są uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków (ma on obowiązek zająć stanowisko w terminie 30 dni od doręczenia mu przez organ architektoniczno-budowlany wniosku o pozwolenie na budowę; jeżeli w tym okresie nie zajmie on stanowiska to uznaje się, że nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych);
 • budowa na obszarze Pomnika Zagłady lub w jego strefie ochronnej wymaga uzyskania zgody właściwego wojewody.

6. Projekt budowlany należy złożyć w 4 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana). Projekt powinien być dostosowany zakresem i treścią do specyfiki obiektu i skomplikowania robót budowlanych. W skład projektu wchodzą:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie;
 • projekt architektoniczno-budowlany z określeniem funkcji, formy i konstrukcji obiektu budowlanego (także rozwiązania materiałowe i techniczne, dostępność dla niepełnosprawnych);
 • stosownie do potrzeb – w  przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 • w przypadku niektórych inwestycji wyniki badań geologicznych i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

7. Projekt zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, dla którego nie ma konieczności ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

8. Projekt architektoniczno-budowlany, o którym mowa w art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagany do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

9.  Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, a także zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją.

10. Nie zostanie wydana decyzja pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez posiadania rzeczonej decyzji (samowola budowlana), a także w przypadku, kiedy na działce lub terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania terenu, znajduje się obiekt, dla którego orzeczono nakaz rozbiórki.

11. Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo budowlane pozwolenie na budowę może być także wymagane do realizacji obiektów lub robót budowlanych objętych obowiązkiem dokonania zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W takim przypadku organ właściwy wydaje decyzję o sprzeciwie wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem i może nałożyć, w drodze tej decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

12. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jednakże wniosek o pozwolenie na budowę może dotyczyć zespołu obiektów lub wybranych obiektów mogących funkcjonować samodzielnie zgodnie z przeznaczeniem. Należy wtedy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całej inwestycji.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo budowlane. Jednakże odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Przed wydaniem pozwolenia na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej składa wniosek do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia przez rzeczonego ministra, udziela bądź odmawia w drodze postanowienia zgody na odstępstwo. Więcej informacji na ten temat zawiera opis procedury pn. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy Wojewódzkie

W większości przypadków wniosek należy złożyć do starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu (czyli do starostwa albo urzędu miasta).

Natomiast, w przypadku inwestycji dotyczących poniżej wymienionych obiektów i robót budowlanych wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do wojewody (czyli do urzędu wojewódzkiego):

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

 

UWAGA!

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydaje pozwolenia na budowę w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma wydać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz za ewentualne pełnomocnictwo.
1. Opłata skarbowa wnoszona jest przy składaniu wniosku, a jej wysokość zależy od rodzaju inwestycji, na którą ma być wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Opłaty skarbowe są pobierane za:

 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę następujących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł,

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

c) innego budynku – 48 zł,

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł,

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 105 zł,

h) innych budowli – 155 zł,

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu obiektu budowlanego to opłata skarbowa wynosi 50% opłat określonych powyżej.

 • Opłata skarbowa za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł.

 • Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).2. Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadkach wydawania decyzji:

a) pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

b) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

c) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,

d) pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku),

Opłaty skarbowej nie płacą ponadto jednostki budżetowe i samorządowe.

Dokumenty

1. Do wniosku o pozwolenie na budowę powinny być dołączone 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (dokumenty te wymienione są jako załączniki we wzorze wniosku), a także z oświadczeniem autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

2. Zaświadczenie o wpisaniu autora projektu na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego (wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego) powinno być aktualne w czasie sporządzania projektu.

3. Decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dołącza się, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Jeżeli są wymagane, to do dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, czyli odpowiednio:

 • pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich;
 • pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;
 • decyzję o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej.

5. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego należy dołączyć do wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

6. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5), dołącza się w przypadku, gdy informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (jeżeli jest ich więcej) nie zmieściły się we wniosku.

7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy) należy dołączyć do wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

8. Umowę urbanistyczną dołącza się, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.

9. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra należy dołączyć do wniosku dotyczącego obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nie objętych polskimi przepisami i normami).

10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, jeśli jej wydanie jest wymagane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72 ust. 3 wspomnianej ustawy).

11. W przypadku zwrotu inwestorowi dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

12. Pełnomocnictwo dołącza się, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.

2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje wpisany do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i k.p.a. (a także innych szczegółowych przepisów prawnych, których przestrzeganie wymagane jest przy danym rodzaju inwestycji). Ponadto, zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności. Na tym etapie organ prowadzący postępowanie nie dokonuje merytorycznej oceny wniosku, wynikającej z art. 35 ustawy Prawo budowlane.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa inwestora do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Termin

Inwestor powinien być wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

3. Ustalenie stron postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, to organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego. Stronami, oprócz inwestora są: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Informację o obszarze oddziaływania projektowanego obiektu przygotowuje projektant i umieszcza w projekcie budowlanym. Ponadto stroną, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

2. Do wszystkich stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku postępowania dotyczącego budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron przekracza 20, to strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednak inwestor, współwłaściciele, właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, na których mają być wykonane roboty budowlane, informowani są o wszczęciu postępowania indywidualnie.

3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby (inwestora, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).

Dokumenty

4. Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

 • zgodność złożonego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego, albo w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • zgodność złożonego projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (jeżeli taka decyzja była wymagana);
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, sporządzoną przez projektanta;
 • zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sporządzania projektu), o wpisaniu autora projektu na listę członków;
 • wykonanie (jeżeli jest wymagane) obowiązku sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Weryfikuje się zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sprawdzania projektu), o wpisaniu sprawdzającego na listę członków.

2. Jeżeli wyżej wymienione wymagania zostaną spełnione oraz gdy inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (gdy jest ona wymagana), a także złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. W przypadku naruszenia wymagań wymienionych w punkcie 4.1 właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie.

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte to organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

5. W przypadku, gdy w złożonym projekcie budowlanym stwierdzi się odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, to informuje się o tym inwestora w postanowieniu nakładającym obowiązek usunięcia nieprawidłowości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jednakże odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Przed wydaniem pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej składa wniosek do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia przez rzeczonego ministra, udziela bądź odmawia w drodze postanowienia zgody na odstępstwo.

6. W przypadku, gdy na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu znajduje się obiekt budowlany, dla którego wydano nakaz rozbiórki, to organ administracji architektoniczno-budowlanej wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia decyzji pozwolenia na budowę.

7. Jeżeli w trakcie weryfikacji merytorycznej organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to nałoży on w drodze postanowienia obowiązek przedłożenia nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (patrz Przebieg alternatywny).

5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

1. Po zebraniu i weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów zostaje przygotowana decyzja o pozwoleniu na budowę. Po jej podpisaniu i przystawieniu pieczęci urzędowej zostaje ona wpisana do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, po czym można ją wydać, wraz załącznikami, inwestorowi. W zależności od rodzaju inwestycji organ ją wydający może w treści decyzji określić:

 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 • termin rozbiórki obiektów tymczasowych, a także obiektów istniejących nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
 • szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

2. W przypadkach inwestycji o wysokim stopniu skomplikowania na inwestora może zostać nałożony obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego. Rodzaje inwestycji wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wymienione są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w treści decyzji określona jest konieczność dokonania po zakończeniu budowy, zgłoszenia zakończenia robót budowlanych albo uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

3. W przypadku braku odwołania stron postępowania, decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po 14 dniach od daty doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego. Decyzja pozwolenia na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta w okresie 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, lub też budowa została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Inwestor odbiera decyzję o pozwoleniu na budowę i 2 egzemplarze projektu budowlanego. Jeden egzemplarz projektu przekazywany jest do właściwego organu nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w organie, który wydał decyzję pozwolenia na budowę.

Dokumenty

Termin

1. Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. W przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni (45 dni w przypadku inwestycji kolejowej) od dnia złożenia wniosku (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu) naliczana jest przez organ nadrzędny kara w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

3. W stosunku do inwestycji wymagających przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko załatwienie sprawy następuje - zgodnie z art. 35 k.p.a. - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Dla takiego postępowania nie jest naliczana kara wymieniona powyżej.

6. Wydanie dziennika budowy

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje inwestorowi dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna. Inwestor nie składa wniosku o wydanie przedmiotowego dziennika, jest on wydawany z urzędu za zwrotem kosztów związanych z wydaniem dziennika budowy. Wysokość opłaty ustala organ.

2. Dziennik budowy powinien być opieczętowany, a na stronie tytułowej organ wydający dziennik zamieszcza: numer dziennika, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i datę decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inwestor na pierwszej stronie otrzymanego dziennika budowy zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Ile zapłacisz

Opłata ustalana jest przez instytucję realizującą. Nie uzupełniono danych.

Dokumenty

Termin

3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę

Ile będziesz czekać

1. Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. W przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni (45 dni w przypadku inwestycji kolejowej) od dnia złożenia wniosku (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu) naliczana jest przez organ nadrzędny kara w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

3. W stosunku do inwestycji wymagających przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko załatwienie sprawy następuje – zgodnie z art. 35 k.p.a. – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Dla takiego postępowania nie jest naliczana kara wymieniona powyżej.

Jak możesz się odwołać

1. Od wydanej w postępowaniu decyzji pozwolenia na budowę albo decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę można wnieść odwołanie. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor, a także strony postępowania, niezadowolone z decyzji organu pierwszej instancji.

2. Organami wyższego stopnia są:

 • wojewoda – jeżeli decyzję w pierwszej instancji wydał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu;
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – jeżeli decyzję wydał w pierwszej instancji wojewoda.

3. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę może zostać uzależnione od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. Jeżeli skarga w całości lub w części zostanie uznana za słuszną to kaucja podlega zwrotowi. Natomiast, w przypadku jej oddalenia kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.

Warto wiedzieć

Warunkiem uzyskania odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę jest zebranie wszystkich wymaganych opinii, pozwoleń i uzgodnień. Od rodzaju i miejsca inwestycji zależy, jakie dokumenty są wymagane do złożenia kompletnego wniosku. Tworząc projekty budowlane należy przestrzegać przepisów wynikających z następujących rozporządzeń (zgodnie z art. 7 ustawy Prawo budowlane):

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

 

Ponadto, zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Ponadto proces budowlany musi być realizowany zgodnie z następującymi rozporządzeniami wprowadzonymi delegacją ustawową nadaną w ustawie Prawo budowlane:

 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;
 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 

Przy sporządzaniu i zatwierdzaniu projektu budowlanego należy przestrzegać przepisów wynikających z poniższych ustaw i rozporządzeń:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 • ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
 • ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;
 • ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że chcąc sporządzić projekt budowlany obiektu budowlanego trzeba częstokroć wziąć pod uwagę przepisy, które nie są bezpośrednio związane z prawem budowlanym. Dla przykładu projekt budowlany dotyczący gabinetów, przychodni, lecznic weterynaryjnych powinien być wykonany w oparciu o przepisy szczegółowe ustalające wymagania dla tego rodzaju przedsięwzięć. W tym przypadku będą to poniższe rozporządzenia wydane w oparciu o ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych;
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych;
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych;
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych;
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych;

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.