Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Pozwolenie na budowę (składowisko odpadów)
Data publikacji: 2013-05-16 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-22 08:28
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Uzyskanie pozwolenia na budowę (składowisko odpadów)
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące. UWAGA W przypadku nie wydania decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu) naliczana jest przez organ nadrzędny kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. W stosunku do inwestycji wymagających przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko załatwienie sprawy następuje - zgodnie z art. 35 k.p.a. - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Warunki
Warunki wejściowe

Pozwolenie na budowę – zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 pkt 12 u.p.b. – jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Pozwolenie na budowę jest rozstrzygnięciem administracyjnym kończącym postępowanie, które ma na celu zbadanie czy projektowana inwestycja nie narusza wartości istotnych z punktu widzenia dobra powszechnego, takich jak ochrona środowiska, krajobrazu, bezpieczeństwo, ochrona dóbr kultury oraz prawa osób trzecich. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę stanowi przejaw ograniczenia – z uwagi na interes publiczny – zarówno prawa własności, jak i jednej z podstawowych zasad prawa budowlanego, jaką jest zasada wolności budowlanej, rozumiana jako cały potencjalny zakres aktywności człowieka w dziedzinie budownictwa. Ograniczenia wolności budowlanej występują na wszystkich etapach procesu budowlanego, tj. dotyczą zarówno projektowania, budowy i oddawania do użytku, jak i utrzymania oraz rozbiórki obiektu budowlanego. Obowiązek uzyskania pozwolenia przed rozpoczęciem robót budowlanych zapewnia weryfikację legalności zamierzenia budowlanego, która przybiera postać kontroli o charakterze prewencyjnym.

W świetle regulacji u.p.b składowisko odpadów jest budowlą wymienioną wprost w art. 3 pkt 3 tej ustawy, a tym samym obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b u.p.b. Zatem budowa składowiska odpadów jako budowa obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 u.p.b.).

Pozwolenie na budowę składowiska odpadów jest decyzją administracyjną, do której znajdują zastosowanie wszelkie regulacje prawa budowlanego z ewentualnymi modyfikacjami, które wynikają z ustawy o odpadach. Owe modyfikacje obejmują: konieczność wzbogacenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę składowiska odpadów o dodatkowe dane i dokumenty (art. 52 ust. 1 u.o.o.), wymóg zwarcia w pozwoleniu na budowę składowiska odpadów dodatkowych elementów (art. 52 ust. 2 i 3 u.o.o.), a także specyficzną okoliczność uzasadniającą odmowę udzielenia pozwolenia na budowę składowiska odpadów (art. 52 ust. 4 u.o.o.). W pozostałym zakresie do pozwolenia na budowę składowiska odpadów znajdują zastosowanie regulacje prawa budowlanego odnoszące się do pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 3 pkt 12 u.p.b.

 

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim (art. 32 ust. 1 u.p.b.):

 • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000).

 

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 • złoży wniosek w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 • złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 u.p.b.).
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Pozwolenie na budowę (składowiska odpadów)

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wnioskodawca przygotowuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla składowiska odpadów. Wniosek wraz z załącznikami składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej właściwego ze względu na lokalizację planowanej inwestycji.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (kliknij by zobaczyć opis dokumentu oraz informację jak go uzyskaćzobacz opis i jak uzyskać)

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

  - rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

  - warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

  - wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  - wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

  - wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższej procedury administracyjnej:

  zwiń sekcję
 2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 4. Opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra
 5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 6. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego
 7. Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 8. Projekt budowlany
 9. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 10. Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków
 11. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
 12. Audyt efektywności energetycznej
 13. Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła
 14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 15. Pełnomocnictwo
Informacje dodatkowe

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla składowiska odpadów powinien określać:

 • nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia,
 • nazwę i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie, działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej,
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarządzającego składowiskiem odpadów, jeżeli są to różne podmioty, oraz adres składowiska odpadów;
 • rodzaje odpadów przewidziane do składowania na danym składowisku odpadów;
 • przewidywaną roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz pojemność składowiska odpadów;
 • opis terenu składowiska odpadów, a w szczególności jego charakterystykę geologiczną i hydrogeologiczną;
 • opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • plan dotyczący eksploatacji, zarządzania i monitorowania składowiska odpadów;
 • plan dotyczący zamknięcia składowiska odpadów oraz działań poeksploatacyjnych;
 • sposoby zapobiegania awariom i sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia;
 • kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu;
 • proponowaną wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń.

1. Do wniosku o pozwolenie na budowę powinny być dołączone cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także z oświadczeniem autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2. Zaświadczenie o wpisaniu autora projektu na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego (wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego) powinno być aktualne w czasie sporządzania projektu.

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dołącza się jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4. Do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymagane jest załączenie pozwolenia na taką inwestycję (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej wydaje je właściwy minister do spraw gospodarki morskiej, a jeżeli plan jest przyjęty to dyrektor właściwego urzędu morskiego);

5. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego należy dołączyć do wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

6. Do wniosku dotyczącego obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:

a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo

b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej, wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu;

7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy) należy dołączyć do wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

8. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra należy dołączyć do wniosku dotyczącego obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nie objętych polskimi przepisami i normami)

9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, jeśli jej wydanie jest wymagane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72 ust. 3 wspomnianej ustawy);

10. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

11. Pełnomocnictwo dołącza się  w przypadku, gdy w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.

Opłaty
Decyzja o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej jest uzależniona od rodzaju i parametrów planowanej inwestycji (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – część III.9 załącznika do ustawy). Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

1. Opłata skarbowa wnoszona jest przy składaniu wniosku, a jej wysokość zależy od rodzaju inwestycji, na którą ma być wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Opłaty skarbowe są pobierane są za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę następujących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł,
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
c) innego budynku – 48 zł,
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 105 zł,
h) innych budowli – 155 zł,
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
j) ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł.

2. Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadkach wydawania decyzji:
a) pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
b) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
c) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
d) pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku),
Opłaty skarbowej nie płacą ponadto jednostki budżetowe i samorządowe.
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja formalna wniosku

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

 

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Krok 3. Weryfikacja merytoryczna wniosku

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza (art. 35 ust. 1 u.p.b.):

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
 • wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7. W razie stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 3 u.p.b.). Jeżeli w trakcie weryfikacji merytorycznej organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to nałoży on w drodze postanowienia obowiązek przedłożenia nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (patrz Przebieg alternatywny).

 

W razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 u.p.b., właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 4 u.p.b.).

Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Krok 4. Wydanie decyzji

W rezultacie przeprowadzonego postępowania organ właściwy wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów. Organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów określa w nim wymagania zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska oraz ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Wymagania te dotyczą:

 • typu składowiska odpadów;
 • warunków technicznych składowiska odpadów;
 • rodzaju odpadów dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów;
 • rodzaju odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do składowania na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, jeżeli część tego składowiska wydzielono do składowania odpadów niebezpiecznych;
 • rocznej i ogólnej ilości odpadów dopuszczonych do składowania;
 • sposobu eksploatacji składowiska;
 • docelowej rzędnej (maksymalnej wysokości) składowania;
 • sposobu gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania odcieków;
 • sposobu gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;
 • sposobu, częstotliwości i czasu monitorowania składowiska odpadów;
 • sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii;
 • określenia technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów;
 • kierunku rekultywacji;
 • obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
 • określenia wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń.

 

Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 38 ust. 1 u.p.b.)

 

Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę:

 • w razie nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 u.p.b. (art. 35 ust. 3 u.p.b.);
 • jeżeli budowa składowiska odpadów nie jest określona w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (art. 52 ust. 4 u.o.o.);
 • jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5 u.p.b.).
Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Pozwolenie na budowę
Termin
Zgodnie z k.p.a. miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące. UWAGA: Jeżeli organ nie wyda decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, to zostaje naliczona kara w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). Wyżej wymienionego przepisu nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Pozostałe informacje
Przebieg alternatywny

Jeżeli w trakcie weryfikacji merytorycznej organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to nałoży on w drodze postanowienia obowiązek przedłożenia nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W takim przypadku przebieg procedury będzie przebiegał zgodnie z poniższym opisem.

 

Krok 4 – Weryfikacja merytoryczna wniosku – organ właściwy

Dokumenty:

 • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek przedłożenia nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku stwierdzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zmian dokonanych we wniosku, w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli wydano postanowienie o nałożeniu obowiązku przedłożenia rzeczonego raportu).

 

Opis przebiegu:

Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przewidują, że ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzi się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy). Jednakże przepisy te przewidują przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, m.in. przed udzieleniem pozwolenia na budowę (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy).

 

Ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się:

 • jeśli konieczność jej przeprowadzenia została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 61 ust. 1 pkt 2);
 • na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do organu właściwego do wydania decyzji (art. 88 ust. 1 pkt 1);
 • jeżeli organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 88 ust 1 pkt 2).

 

W przypadku przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko m.in.:

 • stosuje się ogólne przepisy regulujące terminy załatwienia spraw, określone w art. 35 k.p.a., a konsekwencją uchybienia tym terminom nie jest wymierzenie kary pieniężnej (art. 35 ust. 6a u.p.b. w zw. z art. 35 ust. 6 u.p.b);
 • nie stosuje się art. 28 ust. 3 u.p.b. (wyłączającego udział na prawach strony organizacji społecznych), lecz art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Środki odwoławcze

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę jest wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.