Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej.

Usługi detektywistyczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, to czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,

2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

5) poszukiwanie mienia,

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Wykonywanie powyższych czynności, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa.

 

Uwaga!

Detektywem w rozumieniu ustawy o usługach detektywistycznych jest osoba posiadająca licencję detektywa.

 

Przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, jeżeli:

1) posiada licencję:

a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,

2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,

3) osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wnioskodawca powinien dokonać wpisu przed rozpoczęciem działalności, ponieważ prowadzenie usług detektywistycznych bez wpisu podlega przepisom karnym.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Wnioskodawca składa wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzór wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej MSWiA. Dodatkowo, wniosek został umieszczony poniżej, w sekcji "Dokumenty".

Dokumenty

Termin

Wnioskodawca powinien dokonać wpisu przed rozpoczęciem działalności, ponieważ prowadzenie usług detektywistycznych bez wpisu podlega przepisom karnym.

2. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji weryfikuje poprawność formalną i merytoryczną wniosku. W przypadku braku formalnych wniosku, MSWiA wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie brakujących elementów wniosku (zgodnie z art. 64 § 2 KPA – 7 dni).

W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA, wniosek pozostaje bez rozpoznania. W przypadku braku dowodu wniesienia opłaty skarbowej następuje zwrot wniosku.

Termin

7 dni

3. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy, wnioskodawca uzyskuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu, podpisywane przez Dyrektora lub Wicedyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji działającego z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) data wniosku o wpis do rejestru,

2) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres,

3) dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje, o których mowa w art. 15 pkt 1, oraz numer licencji,

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,

5) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

6) adres stałego miejsca wykonywania działalności,

7) data dokonania wpisu do rejestru,

8) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny podpis.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzący rejestr działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych z przyczyny złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

W przypadku odmowy wpisu MSWiA przekazuje decyzję o odmowie wpisu.

Dokumenty

Termin

7 dni

Ile zapłacisz

616,00 zł

Co przygotować na start

  1. Wniosek przedsiębiorcy o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. strona niezadowolona z decyzji ma możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 80.30.Z Działalność detektywistyczna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.