Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej

Wszczęcie procedury w sprawie cofnięcia zezwolenia w związku z kontrolą przestrzegania warunków udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podstawą wszczęcia postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia jest zazwyczaj protokół kontroli realizacji warunków zezwolenia przez przedsiębiorcę lub informacje przekazywane przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną lub samego przedsiębiorcę.

Postępowanie jest wszczynane jeśli powstaną okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych tzn. jeśli przedsiębiorca:

1) zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub

2) rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub

3) nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Minister właściwy do spraw gospodarki.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Kontrola realizacji warunków zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej

Zarządzający specjalną strefą ekonomiczną dokonuje bieżącej kontroli realizacji warunków udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia. Protokół kontroli jest przekazywany do ministra właściwego do spraw gospodarki. Jeżeli z protokołu wynika, że przedsiębiorca nie spełnia warunków zezwolenia lub nie usunął uchybienia stwierdzonego w toku poprzedniej kontroli lub zaprzestał prowadzenia działalności na terenie strefy w ramach zezwolenia, minister może wszcząć postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.

Także podstawą wszczęcia postępowania mogą być informacje o stanie realizacji inwestycji na terenie strefy przekazywane przez zarządzającego strefą lub przedsiębiorcę.

Dokumenty

2. Wysłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia

W sytuacji zaistnienia przesłanek cofnięcia zezwolenia, określonych w art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, minister właściwy do spraw gospodarki w trybie art. 61 § 1 kpa z urzędu wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia, o czym pisemnie jest zawiadamiany przedsiębiorca i zarządzający strefą. Zapewniając, w myśl art. 10 § 1 kpa, możliwość czynnego udział strony w postępowaniu, przedsiębiorca jest proszony o przesłanie dokumentów i udzielenie wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Minister właściwy do spraw gospodarki zasięga opinii zarządzającego strefą wymaganej zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o o specjalnych strefach ekonomicznych.

Dokumenty

3. Złożenia wyjaśnień/dokumentów w sprawie cofnięcia zezwolenia

W ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca może złożyć dokumenty, wyjaśnienia w sprawie.

Termin

14 dni

4. Zaopiniowanie wniosku o cofnięcie zezwolenia

Zarządzający strefą, w trybie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, jest zobligowany do wydania opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia. Opinia ta wydawana jest w formie postanowienia, na które przedsiębiorca, zgodnie z kpa, może wnieść zażalenie, które z kolei jest rozpatrywane przez organ nadrzędny, tj. ministra właściwego do spraw gospodarki.

Opinia zarządzającego strefą przesyłana jest do Ministerstwa Rozwoju.

Dokumenty

Termin

2 tygodnie

5. Decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej i zwrocie otrzymanej pomocy publicznej

Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia jest przekazywana przedsiębiorcy oraz do wiadomości zarządzającego strefą. Przedsiębiorca w ciągu 14 dnia od dnia otrzymania decyzji może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 kodeksu postępowania administracyjnego, podmiot może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Powiązane usługi i informacje

Podstawa prawna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.