Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent

Chcesz dostać dodatkowe prawo ochronne dla twoich produktów leczniczych lub produktów ochrony roślin? Jeśli został ci na nie udzielony patent, a zbliża się termin jego wygaśnięcia, to możesz przedłużyć ochronę twoich wynalazków. Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dodatkowe prawa ochronne udzielane są dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent.

Wnioskodawcą może być posiadacz patentu podstawowego lub jego następca prawny.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

6 miesięcy od daty wydania zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek lub 6 miesięcy od daty udzielenia patentu – w przypadku gdy pozwolenie zostało wydane przed udzieleniem patentu.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego wraz z załącznikami

Zgłaszający składa wniosek w Urzędzie Patentowym RP.

Dokumenty

Termin

6 miesięcy od daty wydania zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek lub 6 miesięcy od daty udzielenia patentu – w przypadku gdy pozwolenie zostało wydane przed udzieleniem patentu.

2. Formalne sprawdzenie wniosku

Po wpłynięciu wniosku Urząd Patentowy ustala datę jego wpływu oraz bada, czy wniosek ten został złożony w terminie, jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, Urząd Patentowy wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

W razie nieuiszczenia w terminie opłat, Urząd Patentowy wzywa do wniesienia tych opłat w terminie 14 dni. Jeśli wnioskodawca nie wniesie opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy RP umarza postępowanie.

3. Publikacja informacji o wpłynięciu wniosku

Wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego jest publikowany w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".

4. Wydanie decyzji w sprawie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego

Wydając decyzję pozytywną o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, organ określa okres ochrony produktu. Długość przyznanej ochrony równa się okresowi, jaki upłynął między datą zgłoszenia o patent podstawowy w Polsce a datą wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej bądź też w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w zależności od tego, która jest wcześniejsza) pomniejszony o 5 lat. Urząd Patentowy wydaje uprawnionemu dodatkowe świadectwo ochronne.

Przed wydaniem decyzji, Urząd Patentowy może wydać postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia nieprawidłowości, w wyznaczonym terminie.

Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru dodatkowych praw ochronnych z uwzględnieniem numeru i daty zezwolenia oraz organu, który je wydał, oraz ogłoszeniu w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".

Urząd Patentowy po stwierdzeniu, że warunki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego nie są spełnione, albo że wniosek złożony został po terminie, wydaje decyzję o odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego. O wydaniu decyzji o odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zamieszcza się wzmiankę w rejestrze dodatkowych praw ochronnych jak również publikację o tej decyzji w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Przed wydaniem decyzji odmownej, Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów.

Dokumenty

Termin

Decyzja o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego powinna zostać wydana przed upływem terminu wygaszenia patentu.

5. Ogłoszenie o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”

Ogłoszenie to zawiera:

1) nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego;

2) numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku;

3) numer i datę zezwolenia lub zezwoleń oraz nazwę organu, który je wydał, i produktu opisanego w tym zezwoleniu;

4) datę, od której powstaje, i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego.

Ile zapłacisz

550 zł

Co przygotować na start

  1. Wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego

Ile będziesz czekać

Decyzja o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego powinna zostać wydana przed upływem terminu wygaszenia patentu.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Na decyzje oraz postanowienia ostateczne Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.