Zażalenie

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Kontrola postanowienia przez organ administracyjny wyższego stopnia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Oznacza to, że aby można było wnieść zażalenie na postanowienie konkretny przepis musi tak stanowić. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zażalenie przysługuje na:
1) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu;
2) postanowienie o odmowie przywrócenia terminu;
3) postanowienie o odmowie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów;
4) postanowienie o ukaraniu grzywną nałożoną ze względu na:
a) nie stawienie się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły, pomimo prawidłowego wezwania i obowiązku osobistego stawienia się albo na bezzasadne odmówienie złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej;
b) niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy;
5) postanowienie o odmowie zwolnienia z kary grzywny;
6) postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania oraz postanowienie w sprawie odmowy podjęcia zwieszonego postępowania;
7) postanowienie o zajęciu stanowiska, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ;
8) postanowienie w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;
9) postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia decyzji;
10) postanowienie w sprawie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia ugody;
11) postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji;
12) postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji;
13) postanowienie w sprawie zwrotu podania;
14)postanowienie w sprawie kosztów postępowania.

Uprawnionym podmiotem do wniesienia zażalenia jest strona postępowania. Zgodnie z definicją kodeksową stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W tym miejscu należy podkreślić, iż legitymację do wniesienia zażalenia ma nie tylko strona, która brała udział w postępowaniu prowadzonym przez organ I instancji, lecz także podmiot, który nie brał udziału w postępowaniu, ale jest stroną zgodnie z przetoczoną wcześniej definicją.

Do spraw nieuregulowanych bezpośrednio w przepisach należy zagadnienie dopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w pierwszej instancji przez właściwego ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Należy w tym wypadku opowiedzieć się za rozwiązaniem przyjętym w odniesieniu do decyzji i uznać, że zainteresowany może zaskarżyć postanowienie w drodze wniosku o ponowne załatwienie sprawy przez organ, który wydał zaskarżone postanowienie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Gdzie załatwisz sprawę

Zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie. 

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj (nie dotyczy).

Usługę zrealizujesz w:
Starostwo Powiatowe Żnin
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Co zrobić krok po kroku

1. Wniesienie zażalenia na postanowienie, które narusza interes prawny strony

Właściwy do rozpatrzenia zażalenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;
2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie;
3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone wcześniej - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;
4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie. O wniesieniu zażalenia organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, zawiadamia strony.

Dokumenty

Termin

7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

2. Postępowanie przed organem, który wydał postanowienie

Jeżeli zażalenie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, uzna, że to zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie, to organ ten może wydać nowe postanowienie, w którym uchyli lub zmieni zaskarżone postanowienie. Może to mieć również miejsce w przypadku, gdy zażalenie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę postanowienia zgodnie z żądaniem zażalenia. Na wydane nowe postanowienie służy stronom zażalenie.

Organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, obowiązany jest przesłać zażalenie, wraz z aktami sprawy, organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie (jeżeli w tym terminie nie wydał nowego postanowienia).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Termin

7 dni

3. Postępowanie przed organem II instancji

Na wstępie organ odwoławczy bada warunki formalne wniesionego zażalenia. Organ odwoławczy może stwierdzić w drodze postanowienia niedopuszczalność zażalenia oraz uchybienie terminu do wniesienia zażalenia. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał postanowienie. W sprawach nieuregulowanych w postępowaniu przed organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji.

Organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wydaje postanowienie, w którym:
1) utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie albo
2) uchyla zaskarżone postanowienie w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając postanowienie - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
Organ odwoławczy może uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy postanowienie to zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zażalenie

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Warto wiedzieć

Strona może cofnąć zażalenie przed wydaniem postanowienia przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia zażalenia, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy postanowienia naruszającego prawo lub interes społeczny.
Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.