Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj dowolne miejsce.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zażalenie
Opis w trakcie aktualizacji - niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.
Data publikacji: 2012-02-03 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 10:41
Opis w trakcie aktualizacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Główna Policji
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Polski Klub Wyścigów Konnych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Centrala Urzędu Dozoru Technicznego
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
 • Komisja Nadzoru Audytowego
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Pomoc wyboru instytucji

Zasadą jest, że organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie jest organ administracji publicznej wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał postanowienie.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Starostwo Powiatowe Żnin
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Kontrola aktów administracyjnych w postaci postanowień, w tzw. administracyjnym toku instancji przez organ administracyjny wyższego stopnia.

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Strona
 • Organ I instancji
 • Organ wyższego stopnia
Warunki
Warunki wejściowe

Przedmiot zażalenia - prawo zażalenia służy od postanowienia, w przypadkach przewidzianych przez ustawę, czyli Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy szczególne. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zażalenie przysługuje na:

1. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu - art. 31 § 2 K.p.a.;

2. postanowienie o odmowie przywrócenia terminu - art. 59 § 1 K.p.a.;

3. postanowienie o odmowie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów – art. 74 K.p.a.,

4. postanowienie o ukaraniu grzywną nałożoną ze względu na:

- nie stawienie się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły, pomimo prawidłowego wezwania i obowiązku osobistego stawienia się albo na bezzasadne odmówienie złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej – art. 88 § 1 K.p.a.;

- niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy – art. 96 K.p.a.;

5. postanowienie o odmowie zwolnienia z kary grzywny - art. 88 § 2 K.p.a.;

6. postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania oraz postanowienie w sprawie odmowy podjęcia zwieszonego postępowania – art. 101 § 3 K.p.a.;

7. postanowienie o zajęciu stanowiska, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ – art. 106 § 5 K.p.a.;

8. postanowienie w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności – art. 108 § 2 K.p.a.;

9. postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia decyzji – art. 113 § 3 K.p.a.;

10. postanowienie w sprawie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia ugody – art. 119 § 1 K.p.a.;

11. postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji – art. 152 § 2 K.p.a.;

12. postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji – art. 159 § 2 K.p.a.;

13. postanowienie w sprawie zwrotu podania – art. 261 § 3 K.p.a.;

14. postanowienie w sprawie kosztów postępowania – art. 264 § 2 K.p.a.

Legitymacja do wniesienia zażalenia - zasadniczo podmiotem uprawnionym do wniesienia środka zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym jest strona tego postępowania, a więc zgodnie z art. 28 K.p.a. podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. W tym miejscu należy podkreślić, iż legitymację do wniesienia zażalenia ma nie tylko strona, która brała udział w postępowaniu prowadzonym przez organ, lecz także podmiot, który nie brał udziału w postępowaniu, ale jest stroną w rozumieniu art. 28 K.p.a.

W określonych przypadkach prawo zażalenia przysługiwać może także innym uczestnikom, jak np. biegłym, świadkom (np. zażalenia na postanowienie o ukaraniu grzywną) czy organizacji społecznej (art. 31 § 2 K.p.a.).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednak organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Rezultatem procedury jest rozstrzygnięcie.

Postępowanie przed organem II instancji kończy się postanowieniem. Organ odwoławczy w ramach swoich kompetencji może:

1. utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie,

2. uchylić zaskarżone postanowienie w całości lub części (np. o zawieszeniu postępowania),

3. uchylić zaskarżone postanowienie w całości lub w części i:

 • w tym zakresie orzec co do istoty sprawy,
 • umorzyć postępowanie I instancji w całości albo w części,
 • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji w sytuacji, gdy postanowienie to zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie

4. umorzyć postępowanie zażaleniowe (gdy strona skarżąca cofnęła zażalenie).

Jeżeli przepisy przewidują wydanie postanowienia na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonego postanowienia, organ odwoławczy uchyla postanowienie i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania postanowienia o określonej treści.

Należy też pamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach (art. 132 § 1 i 2 w zw. z art. 144 K.p.a.) to organ I instancji może uchylić lub zmienić zaskarżone postanowienie (autokontrola).

Rozstrzygnięcie organu II instancji nie może zmieniać sytuacji strony na niekorzyść, z wyjątkiem przypadku, gdy akt administracyjny wydany przez organ I instancji rażąco narusza prawo lub interes strony.

Wniesienie zażalenia przenosi na organ wyższego stopnia kompetencje do ponownego rozstrzygnięcia tylko kwestii procesowej, będącej przedmiotem rozstrzygnięcia w zaskarżonym postanowieniu. Nie daje natomiast podstaw do przejęcia rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej będącej przedmiotem toczącego się postępowania administracyjnego.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Wniesienie zażalenia na postanowienie, które narusza interes prawny strony wraz z załącznikami

Wszczęcie postępowania odwoławczego (zażaleniowego) następuje na skutek wniesienia przez stronę lub podmiot na prawach strony, odpowiedniego środka prawnego skierowanego do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie. Zażalenie może być wniesione, gdy ustawa tak stanowi. Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zażalenia można wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia (ogłoszenia) postanowienia (chyba, że ustawa stanowi inaczej). Przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu broni instytucja przywrócenia terminu (art. 58 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie musi mieć żadnej konkretnej, określonej w przepisach formy, nie wymaga uzasadnienia, musi wskazywać na niezadowolenie strony z wydanego postanowienia.

Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Organ właściwy do rozpatrzenia zażalenia - co do zasady, organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. Właściwość organu odwoławczego należy ustalać w oparciu o art. 17 K.p.a. I tak organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,

2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,

3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,

4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Powyższa zasada nie ma charakteru bezwzględnego, ulega ona wyłączeniu, jeżeli przepisy szczególne rangi ustawowej stanowią inaczej.

Do spraw nieuregulowanych bezpośrednio w przepisach należy zagadnienie dopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w pierwszej instancji przez właściwego ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Należy w tym wypadku opowiedzieć się za rozwiązaniem przyjętym w odniesieniu do decyzji i uznać, że zainteresowany może zaskarżyć postanowienie w drodze wniosku o ponowne załatwienie sprawy przez organ, który wydał zaskarżone postanowienie.

Zażalenie wnosi się do właściwego organu, określonego w oparciu o przywołaną powyżej regułę, jednakże za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, obowiązany jest przesłać zażalenie wraz z aktami sprawy, organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie, zawiadamiając jednocześnie strony o wniesieniu zażalenia. Zasada pośredniego trybu wnoszenia zażalenia ma charakter bezwzględny i jej naruszenie w postaci wniesienia odwołania bezpośrednio do organu odwoławczego skutkuje obowiązkiem niezwłocznego przekazania zażalenia organowi I instancji przez organ II instancji. Należy mieć jednak na uwadze, iż odwołanie wniesione bezpośrednio do organu odwoławczego przed upływem siedmiodniowego terminu uważa się, na podstawie art. 65 § 2 K.p.a., za wniesione z zachowaniem terminu.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zażalenie (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zażalenie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z zażalenia wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanego postanowienia.

  zwiń sekcję
Termin

7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Uczestnicy
 • Strona
Krok 2. Postępowanie przed organem który wydał postanowienie

Organ I instancji dokonuje czynności o charakterze technicznym polegających na zawiadomieniu stron o wniesieniu środka (art. 131 w zw. z art. 144 K.p.a.). Powinien następnie przekazać zażalenie wraz z aktami sprawy organowi II instancji w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Jeżeli zażalenie wniosły wszystkie strony (bądź, gdy godzą się one na uchylenie lub zmianę zaskarżonego postanowienia), organ I instancji obowiązany jest rozważyć, czy zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie w całości (art. 144 w zw. z art. 132 § 1 i 2 K.p.a.). W takim przypadku może wydać nowe postanowienie, w którym uchyli lub zmieni postanowienie zaskarżone (tzw. autokontrola).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. Wynika z tego, że to, co postanowił organ w treści postanowienia jest wykonywane, a równocześnie sprawa zażaleniowa toczy się przed organem II instancji. Jednakże organ, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Termin
7 dni
Uczestnicy
 • Organ I instancji
Krok 3. Postępowanie przed organem II instancji

1. Formalne sprawdzenie wniosku

Organ odwoławczy bada czy zażalenie może otrzymać dalszy bieg, poprzez sprawdzenie czy środek odwoławczy jest dopuszczalny oraz czy strona zachowała termin. Niedopuszczalność może wynikać z przesłanek zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych. Przyczyny podmiotowe dotyczą sytuacji wniesienia środka zaskarżenia przez osoby niemające legitymacji do wniesienia tego środka zaskarżenia albo wniesienie go przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych, która może to jedynie uczynić przez swojego przedstawiciela ustawowego. Przyczyny przedmiotowe zachodzą, gdy przepisy prawa nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia w drodze zażalenia oraz, gdy brak jest przedmiotu zaskarżenia, czyli gdy postanowienie nie weszło do obrotu prawnego, tzn. nie zostało stronie doręczone lub ogłoszone, a także gdy czynność organu administracyjnego nie jest postanowieniem, od którego przysługuje zażalenie.

Jeżeli organ stwierdzi niedopuszczalność lub uchybienie terminu wyda postanowienie w tej sprawie (odpowiednio - postanowienie o niedopuszczalności wniesienia zażalenia, postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia). Postanowienie to jest ostateczne, co oznacza, że przysługuje na nie bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego.

2. Postępowanie wyjaśniające

Na podstawie art. 140 w zw. z art. 144 K.p.a. w sprawach nieuregulowanych w postępowaniu przed organami odwoławczymi, mają zastosowanie odpowiednie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji. Odpowiednio są również stosowane przepisy dotyczące postępowania dowodowego (art. 75-88a K.p.a.). Należy jednak zaznaczyć, że organ odwoławczy zleca przeprowadzenie postępowania organowi I instancji albo sam przeprowadza postępowanie dowodowe, jedynie w ograniczonym zakresie – w celu uzupełnienia materiału dowodowego (art. 144 w zw. z art. 136 K.p.a.).

Strona może cofnąć środek odwoławczy przed wydaniem postanowienia. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia, gdy prowadziłoby to do utrzymania w mocy postanowienia naruszającego prawo lub interes społeczny.

3. Rozstrzygnięcie

Postępowanie przed organem II instancji kończy się postanowieniem. Organ odwoławczy w ramach swoich kompetencji może:

1. utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie,

2. uchylić zaskarżone postanowienie w całości lub części (np. o zawieszeniu postępowania),

3. uchylić zaskarżone postanowienie w całości lub w części i:

 • w tym zakresie orzec co do istoty sprawy,
 • umorzyć postępowanie I instancji w całości albo w części,
 • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji w sytuacji, gdy postanowienie to zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy, ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie

4. umorzyć postępowanie zażaleniowe (gdy strona skarżąca cofnęła zażalenie).

Jeżeli przepisy przewidują wydanie postanowienia na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonego postanowienia, organ odwoławczy uchyla postanowienie i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania postanowienia o określonej treści.

Rozstrzygnięcie organu II instancji nie może zmieniać sytuacji strony na niekorzyść, z wyjątkiem przypadku, gdy akt administracyjny wydany przez organ I instancji rażąco narusza prawo lub interes strony.

Wniesienie zażalenia przenosi na organ wyższego stopnia kompetencje do ponownego rozstrzygnięcia tylko kwestii procesowej, będącej przedmiotem rozstrzygnięcia w zaskarżonym postanowieniu. Nie daje natomiast podstaw do przejęcia rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej będącej przedmiotem toczącego się postępowania administracyjnego.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Postanowienie organu II instancji w sprawie zażalenia
Uczestnicy
 • Organ wyższego stopnia
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przy czym, przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Zobacz także
Powiązane procedury
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.