Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj dowolne miejsce.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Odwołanie
Opis w trakcie aktualizacji - niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.
Data publikacji: 2012-02-03 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 10:42
Opis w trakcie aktualizacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Pomoc wyboru instytucji

Zasadą jest, że organem właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest organ administracji publicznej wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał decyzję.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Gminy Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Kontrola aktów administracyjnych w postaci decyzji, w tzw. administracyjnym toku instancji, przez organ administracyjny wyższego stopnia.

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
1 miesiąc
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Strona
 • Organ I instancji
 • Organ wyższego stopnia
Warunki
Warunki wejściowe

Zasada dwuinstancyjności postępowania nie ma charakteru bezwzględnego. W myśl art. 127 § 3 K.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie. W takim przypadku, strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Analizując przedmiotowe zagadnienie należy mieć na uwadze, iż administracyjne postępowanie odwoławcze ma pierwszeństwo przed nadzwyczajnymi trybami wzruszenia decyzji administracyjnych.

Przedmiot odwołania - prawo odwołania służy od decyzji wydanej w pierwszej instancji, a zatem zarówno od jej rozstrzygnięcia, jak i uzasadnienia. Ponadto prawo odwołania służy bez względu na treść decyzji, może bowiem zostać złożone zarówno od decyzji negatywnej jak i pozytywnej dla strony. Powyższe zostało potwierdzone przez NSA, który w wyroku z dnia 3 lipca 1992 r. sygn. akt SA/Wr 455/92 (publ. ONSA 1993, Nr 3, poz. 62) podkreślił, iż „nie ma podstaw do uznania, iż stronie przysługuje odwołanie tylko od decyzji negatywnych, a więc nieuwzględniających w całości lub w części żądania zawartego w podaniu. Strona w postępowaniu administracyjnym broni swojego interesu prawnego i oceny, czy interes jej został w pełni zrealizowany, może dokonać tylko strona”.

Legitymacja do wniesienia odwołania - podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania jest strona, a więc zgodnie z art. 28 K.p.a., podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy decyzja I instancji. W tym miejscu należy podkreślić, iż legitymację do wniesienia odwołania ma nie tylko strona, która brała udział w postępowaniu prowadzonym przez organ I instancji, lecz także podmiot, który nie brał udziału w postępowaniu, ale jest stroną w rozumieniu art. 28 K.p.a.

Nie ma natomiast podstaw do wszczęcia postępowania odwoławczego z urzędu; skuteczne wszczęcie postępowania odwoławczego wymaga bowiem wniesienia odwołania przez uprawniony podmiot.

W określonych przypadkach prawo odwołania przysługiwać może także innym uczestnikom postępowania - organizacji społecznej (art. 31 § 2 K.p.a.).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, decyzja nie ulega wykonaniu, bowiem wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji. Wyjątkiem od tej zasady jest:

- nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności albo

- gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Decyzja podlega jednak wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Rezultatem procedury jest rozstrzygnięcie.

Postępowanie przed organem II instancji kończy się decyzją. Organ odwoławczy w ramach swoich kompetencji może:

1. utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,

2. uchylić zaskarżoną decyzję całości lub w części i:

- w tym zakresie orzec co do istoty sprawy,

- umorzyć postępowanie I instancji,

- przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji w sytuacji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie,

3. umorzyć postępowanie odwoławcze (np. gdy strona skarżąca cofnęła odwołanie).

Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonego postanowienia, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści.

Rozstrzygnięcie organu II instancji nie może zmieniać sytuacji strony na niekorzyść z wyjątkiem przypadku, gdy akt administracyjny wydany przez organ I instancji rażąco narusza prawo lub interes strony.

Należy też pamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach (art. 132 § 1 i 2 K.p.a.), to organ I instancji może uchylić lub zmienić zaskarżoną decyzję (tzw. autokontrola).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Wniesienie odwołania

Wszczęcie postępowania odwoławczego następuje na skutek wniesienia przez stronę lub podmiot na prawach strony, odpowiedniego środka prawnego skierowanego do organu odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Wniesienie odwołania nie musi mieć żadnej konkretnej, określonej w przepisach formy, nie wymaga uzasadnienia, musi wskazywać na niezadowolenie strony z wydanej decyzji.

Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania - co do zasady, organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. Właściwość organu odwoławczego należy ustalać w oparciu o art. 17 K.p.a. I tak organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,

2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,

3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,

4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Powyższa zasada nie ma charakteru bezwzględnego, ulega ona wyłączeniu, jeżeli przepisy szczególne, rangi ustawowej stanowią inaczej.

Odwołanie wnosi się do organu właściwego, określonego w oparciu o przywołaną powyżej regułę, jednakże za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, zawiadamiając jednocześnie strony o wniesieniu odwołania. Zasada pośredniego trybu wnoszenia odwołania ma charakter bezwzględny i jej naruszenie w postaci wniesienia odwołania bezpośrednio do organu odwoławczego skutkuje obowiązkiem niezwłocznego przekazania odwołania organowi I instancji przez organ II instancji. Należy mieć jednak na uwadze, iż odwołanie wniesione bezpośrednio do organu odwoławczego przed upływem czternastodniowego terminu uważa się, na podstawie art. 65 § 2 K.p.a., za wniesione z zachowaniem terminu.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Odwołanie (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

  zwiń sekcję
Termin

14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, a jeżeli decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia ogłoszenia. Przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu chroni instytucja przywrócenia terminu (art. 58 K.p.a.).

Uczestnicy
 • Strona
Krok 2. Postępowanie przed organem, który wydał decyzję

Organ I instancji dokonuje czynności o charakterze technicznym, polegających na zawiadomieniu stron o wniesieniu środka (art. 131 K.p.a.). Powinien następnie przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi II instancji w terminie 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony (bądź, gdy godzą się one na uchylenie lub zmianę zaskarżonej decyzji), organ I instancji obowiązany jest rozważyć, czy odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie w całości (art. 132 § 1 i 2 K.p.a.). W takim przypadku może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni decyzję zaskarżoną (tzw. autokontrola).

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.

Termin
7 dni
Uczestnicy
 • Organ I instancji
Krok 3. Postępowanie przed organem II instancji

1. Formalne sprawdzenie wniosku

Stwierdzenie czy odwołanie może otrzymać dalszy bieg, poprzez zbadanie czy środek odwoławczy jest dopuszczalny oraz czy strona zachowała termin. Niedopuszczalność może wynikać z przesłanek zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych. Przyczyny podmiotowe dotyczą sytuacji wniesienia środka zaskarżenia przez osoby niemające legitymacji do wniesienia tego środka zaskarżenia albo wniesienie go przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych, która może to jedynie uczynić przez swojego przedstawiciela ustawowego. Przyczyny przedmiotowe zachodzą, gdy przepisy prawa nie przewidują możliwości zaskarżenia decyzji w drodze odwołania oraz, gdy brak jest przedmiotu zaskarżenia, czyli gdy decyzja nie weszła do obrotu prawnego, tzn. nie została stronie doręczona lub ogłoszona, a także, gdy czynność organu administracyjnego nie jest decyzją, od której przysługuje odwołanie.

Jeżeli organ stwierdzi niedopuszczalność lub uchybienie terminu do wniesienia odwołania, wyda postanowienie w tej sprawie (odpowiednio - postanowienie o niedopuszczalności wniesienia odwołania, postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania). Postanowienie to jest ostateczne, co oznacza, że przysługuje na nie bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego.

2. Postępowanie wyjaśniające

Na podstawie art. 140 w sprawach nieuregulowanych w postępowaniu przed organami odwoławczymi mają zastosowanie odpowiednie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji. Odpowiednio są również stosowane przepisy dotyczące postępowania dowodowego (art. 75-88a K.p.a.). Należy jednak zaznaczyć, że organ odwoławczy zleca przeprowadzenie postępowania organowi I instancji albo sam przeprowadza postępowanie dowodowe, jedynie w ograniczonym zakresie – w celu uzupełnienia materiału dowodowego (art. 136 K.p.a.).

Strona może cofnąć środek odwoławczy przed wydaniem decyzji. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia, gdy prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

3. Rozstrzygnięcie

Postępowanie przed organem II instancji kończy się decyzją. Organ odwoławczy w ramach swoich kompetencji może:

1. utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,

2. uchylić zaskarżoną decyzję całości lub w części i:

- w tym zakresie orzec co do istoty sprawy,

- umorzyć postępowanie I instancji,

- przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji w sytuacji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie,

3. umorzyć postępowanie odwoławcze (np. gdy strona skarżąca cofnęła odwołanie).

Rozstrzygnięcie organu II instancji nie może zmieniać sytuacji strony na niekorzyść z wyjątkiem przypadku, gdy akt administracyjny wydany przez organ I instancji rażąco narusza prawo lub interes strony.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Decyzja organu II instancji w sprawie odwołania (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję, w której:
  1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
  2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
  3) umarza postępowanie odwoławcze.
  Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści.

  zwiń sekcję
Termin
1 miesiąc
Uczestnicy
 • Organ wyższego stopnia
Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.