Odwołanie

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Kontrola wydanej decyzji przez organ administracyjny wyższego stopnia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możliwość składania odwołań jest wyrazem konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania. Zgodnie z Ustawą Zasadniczą każda ze stron ma prawo do zaskarżenia decyzji wydanych w pierwszej instancji. Dwuinstancyjność jako zasada postępowania administracyjnego została również przywołana w Kodeksie postępowania administracyjnego, który stanowi, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne.

Zasada dwuinstancyjności nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Przykładowo od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odwołanie służy od decyzji wydanej w pierwszej instancji. W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma podstaw do stwierdzenia, iż stronie przysługuje odwołanie tylko od decyzji negatywnych, a więc nie uwzględniających w całości lub w części żądania zawartego w podaniu. Strona w postępowaniu administracyjnym broni swojego interesu prawnego i oceny, czy interes jej został w pełni zrealizowany, może dokonać tylko strona. oznacza to, że odwołanie można również wnosić od decyzji, które obiektywnie mogę być uznane za pozytywne dla strony (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 1992 r., sygn. akt SA/Wr 455/92).

Uprawnionym podmiotem do wniesienia odwołanie jest strona postępowania. Zgodnie z definicją kodeksową stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  W tym miejscu należy podkreślić, iż legitymację do wniesienia odwołania ma nie tylko strona, która brała udział w postępowaniu prowadzonym przez organ I instancji, lecz także podmiot, który nie brał udziału w postępowaniu, ale jest stroną zgodnie z przetoczoną wcześniej definicja.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie

Gdzie załatwisz sprawę

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj (nie dotyczy).

Usługę zrealizujesz w:
Starostwo Powiatowe Kłobuck
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck

Co zrobić krok po kroku

1. Wniesienie odwołania

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;
2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie;
3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone wcześniej - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;
4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zawiadomi strony.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zasady dotyczące wykonalności nie mają zastosowania gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Dokumenty

Termin

14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie

2. Postępowanie przed organem, który wydał decyzję

Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, to organ ten może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Może to mieć również miejsce w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.
Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji.

Termin

7 dni

3. Postępowanie przed organem II instancji

Na wstępie organ odwoławczy bada warunki formalne wniesionego odwołania. Organ odwoławczy może stwierdzić w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.
Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.
Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. W sprawach nieuregulowanych w postępowaniu przed organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji.

Dokumenty

Termin

1 miesiące

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Odwołanie

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 1 miesiące

Jak możesz się odwołać

Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Warto wiedzieć

Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.