Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Inwestor chcąc rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagają zgłoszenia, zobowiązany jest dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Zgłoszenia dokonuje się we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, czyli do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu albo wojewody. Zgłoszenia należy dokonać w przypadku:

1) budowy następujących obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,

2) budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

3) budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

4) budowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

5) budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

6) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

7) budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

8) budowy boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

9) budowy zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

10) budowy tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

11) budowy obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

12) budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

13) budowy pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji;

14) budowy opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

15) budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

16) budowy sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych;

17) budowy kanalizacji kablowej;

18) budowy obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

19) budowy poniżej wymienionych obiektów, jeżeli sytuowane są na obszarze Natura 2000:

a) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;

b) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

c) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

20) przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

21) instalowania tablic i urządzeń reklamowych (z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym – gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę);

22) wykonywania i przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

23) przebudowy sieci gazowych oraz elektroenergetycznych (innych niż elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV),

24) przebudowy dróg, torów i urządzeń kolejowych;

25) budowy kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

26) wykonywania remontów obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę);

27) przebudowy obiektów wymienionych powyżej w punktach 1 – 18 (z wyłączeniem punktu 8);

28) docieplenia budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;

29) budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywaniu robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

30) budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

31) budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (istnieje możliwość nie dokonywania zgłoszenia budowy, lecz wykonania czynności wynikających z art. 29a ustawy Prawo budowlane).

Poprzez zgłoszenie budowy należy również rozumieć rozbudowę, nadbudowę, odbudowę.

 

2. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego wyżej wymienionych budów lub innych robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli są one wymagane, z tym że zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

 

3. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo budowlane, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

4. Ponadto, pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane, wymienione w art. 29 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo budowlane, wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Natomiast, analogiczne roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, mogą być realizowane na podstawie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. W takim przypadku, do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

5. Pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych nie wymaga:

 • budowa lub przebudowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • budowa lub przebudowa altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich (przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2);
 • budowa lub przebudowa wiat przystankowych i peronowych;
 • budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, pod warunkiem, że nie są usytuowane na obszarze Natura 2000;
 • przebudowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • budowa lub przebudowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 • budowa lub przebudowa parkometrów z własnym zasilaniem;
 • przebudowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 • budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, pod warunkiem, że nie są usytuowane na obszarze Natura 2000;
 • przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 • budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, pod warunkiem, że nie są usytuowane na obszarze Natura 2000;
 • przebudowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 • budowa lub przebudowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • budowa lub przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych;
 • budowa lub przebudowa urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

 • budowa lub przebudowa obiektów małej architektury znajdujących się  poza miejscami publicznymi;
 • docieplenie budynków o wysokości do 12 m;
 • budowa lub przebudowa ogrodzeń o wysokości do 2,20m;
 • budowa lub przebudowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 • budowa lub przebudowa znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • budowa lub przebudowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;
 • budowa lub przebudowa poligonowych obiektów budowlanych;
 • instalowanie krat na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków);
 • instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 m);
 • utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 • wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
 • montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
 • instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

 

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wyda decyzję wnoszącą sprzeciw w przypadku, gdy:

 • zgłoszona budowa lub roboty objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • budowa lub roboty budowlane objęte zgłoszeniem są niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy, innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami;
 • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) istniejącego już w miejscu, którego dotyczy zgłoszenie. 

 

7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć w decyzji wnoszącej sprzeciw obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, gdy  budowa lub roboty budowlane objęte obowiązkiem zgłoszenia mogą spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;
 • naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy.

 

8. Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wszczyna postępowania administracyjnego według zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego. Dokonanie zgłoszenia (jak również doręczenie ewentualnej decyzji o sprzeciwie w sytuacji jego wniesienia przez właściwy organ) nie może się odbywać, co do zasady przy udziale innych podmiotów, poza inwestorem. Ponadto przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie nakładają na organ obowiązku potwierdzenia powstania tego uprawnienia poprzez wydanie aktu administracyjnego (funkcjonuje tzw. „milcząca zgoda”). Ewentualnie inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez właściwy organ zaświadczenia, które potwierdzi fakt dokonania zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z art. 217-218 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Należy pamiętać, iż do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy Wojewódzkie

W większości przypadków zgłoszenia należy dokonać do starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu (czyli do starostwa albo urzędu miasta).

Natomiast, w przypadku inwestycji dotyczących poniżej wymienionych obiektów i robót budowlanych zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych należy złożyć do wojewody (czyli do urzędu wojewódzkiego):

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

 

UWAGA

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który jest organem administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Zgłoszenie wraz z załącznikami składane jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który jest właściwy kompetencyjnie w zakresie planowanej inwestycji.

Ile zapłacisz

1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych zwolnione jest z opłaty skarbowej. Wyjątkiem jest realizacja poniżej wymienionych inwestycji, dla których, przy składaniu zgłoszenia, należy uiścić opłatę skarbową, która wynosi:

 • za przyjęcie zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539,00 zł;
 • za przyjęcie zgłoszenia przebudowy wolno stojącego  budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 0,5 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 269,50 zł;
 • za przyjęcie zgłoszenia budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości powyżej 1 km – 2 143,00 zł;
 • za przyjęcie zgłoszenia budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości do 1 km – 105,00 zł.

Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadku przyjęcia zgłoszenia budynku zniszczonego bądź uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych. Opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.

2. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, należy uiścić 17,00 zł opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Dokumenty

W zależności od rodzaju zamierzonego do realizacji obiektu budowlanego do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych albo do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy dołączyć odpowiednie dokumenty.

1. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

2. W przypadku zgłoszenia budowy polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, a także budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7 m3 w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji (opis wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach). Projekt zagospodarowania, dotyczący budowy instalacji zbiornikowej gazu, należy uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

3. W przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy przedstawić plan zagospodarowania terenu lub działki wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

 

4. W przypadku zgłoszenia przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy przedstawić wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) oraz uzasadnienie zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

 

5. Zgodnie z art. 30 ust. 4b ustawy Prawo budowlane w przypadku zgłoszenia budowy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

należy dołączyć następujące dokumenty:

1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;

2) Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków, które powinno być aktualne na dzień opracowania projektu;

3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) Jeżeli są wymagane, to dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, czyli odpowiednio:

 • pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich;
 • pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;
 • decyzję o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej.

6) Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego – należy je dołączyć do zgłoszenia dotyczącego budowy obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

 

6. Do zgłoszenia przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych (która nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków) należy dołączyć:

1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;

2) Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków, które powinno być aktualne na dzień opracowania projektu;

3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4) Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego – należy je dołączyć do zgłoszenia dotyczącego przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarach zamkniętych, a także obszarach usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

 

7. Informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5), dołącza się w przypadku, gdy informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (jeżeli jest ich więcej) nie zmieściły się w zgłoszeniu budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

8. W przypadku robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane), które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

9. W przypadku reprezentowania poprzez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Termin

Zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Należy pamiętać, iż do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego zgłoszenia

1. Zgłoszenie zostaje zarejestrowane i przekazane do rozpatrzenia pracownikowi, który będzie prowadził sprawę. Nadawany jest znak sprawy i zakładana teczka sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy budowy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

- organ właściwy zamieszcza w swoim Biuletynie Informacji Publicznej informację o dokonaniu zgłoszenia. Informację, zawierającą imię i nazwisko albo adres inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu, należy zamieścić w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

3. Sprawdzana jest kompletność i poprawność zgłoszenia oraz załączników.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada na wnioskodawcę obowiązek, w drodze postanowienia, uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów. Jeżeli dokumenty nie zostaną uzupełnione lub termin, podany w postanowieniu, zostanie uchybiony, zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych wymienionych w zgłoszeniu. Nałożenie obowiązku uzupełnienia dokumentów przerywa bieg terminu, który ma organ właściwy na wniesienie ewentualnego sprzeciwu na wykonanie zawartych w zgłoszeniu robót budowlanych.

5. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie, wyznaczy termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni.  Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi lub czynność zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

6. Uzupełniane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym (kancelarii) organu, w którym dokonano zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

3. Ocena merytoryczna zgłoszenia robót budowlanych

1. Jeżeli złożone zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zgłoszenia.

2. W przypadku zgłoszenia budowy lub przebudowy, dla której wymagany jest projekt budowlany, organ sprawdza:

 • zgodność złożonego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego, albo w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • zgodność złożonego projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile była wymagana),
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, sporządzoną przez projektanta,
 • zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sporządzania projektu), o wpisaniu autora projektu na listę członków,
 • wykonanie (jeżeli jest wymagane) obowiązku sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Weryfikuje się zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sprawdzania projektu), o wpisaniu sprawdzającego na listę członków.

W przypadku naruszenia wyżej wymienionych wymagań właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia w określonym terminie wskazanych nieprawidłowości. Jeżeli nieprawidłowości nie zostaną usunięte to wydawana jest decyzja wnosząca sprzeciw wobec zgłoszonych robót budowlanych.

3. W przypadku, gdy zgłoszone budowa lub roboty budowlane:

 • objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • niezgodne są z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, decyzją o warunkach zabudowy, innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami,
 • dotyczą budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) istniejących już w miejscu, którego dotyczy zgłoszenie

- to wydana zostanie decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych wymienionych w przedmiotowym zgłoszeniu.

4. W przypadku, gdy realizacja robót objętych obowiązkiem zgłoszenia może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotnych i sanitarnych, wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń i uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych przepisów, organ właściwy wyda decyzję o wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem i może w niej nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji wnoszącej sprzeciw w placówce pocztowej operatora wyznaczonego (w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) albo dzień jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego, jeżeli doręczenie następuje elektronicznie (w rozumieniu art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego).

6. W przypadku kompletności i poprawności zgłoszenia i nie stwierdzenia przesłanek wymienionych w punktach 2 – 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych tzw. „milczącą zgodą”. Prace muszą być rozpoczęte przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Inwestor chcący uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych ma możliwość złożenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

7. Jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy albo przebudowy, dla której wymagany jest projekt budowlany, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, to projekt ten podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. Następnie dwa egzemplarze projektu budowlanego wydawane są inwestorowi.

Termin

Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, inwestor może rozpocząć roboty budowlane (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia powoduje, iż zostaje zatrzymany bieg terminu, który ma organ właściwy na wniesienie ewentualnego sprzeciwu na wykonanie zawartych w zgłoszeniu robót budowlanych).

4. Zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy budowy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 ,
 • sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

- organ właściwy zamieszcza w swoim Biuletynie Informacji Publicznej informację o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia (wraz z datą jego wniesienia) albo o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu (wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu).

Termin

Organ powinien zamieścić stosowną informację w terminie 3 dni od dnia wniesienia sprzeciwu albo upływu terminu do jego wniesienia.

5. Wydanie dziennika budowy

1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia budowy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 ,
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

- organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje inwestorowi dziennik budowy. Tylko realizacja tych inwestycji objętych obowiązkiem zgłoszenia wymaga prowadzenia dziennika budowy. Inwestor nie składa  wniosku o wydanie przedmiotowego dziennika, jest on wydawany z urzędu za zwrotem kosztów związanych z wydaniem dziennika budowy. Wysokość opłaty ustala organ.

2. Dziennik budowy powinien być opieczętowany, a na stronie tytułowej organ wydający dziennik zamieszcza: numer dziennika, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i datę zgłoszenia oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inwestor na pierwszej stronie otrzymanego dziennika budowy zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty ustala urząd. Dowiedz się w swoim urzędzie ile zapłacisz.

Dokumenty

Termin

Organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków.

Co przygotować na start

 1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych
 2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Ile będziesz czekać

Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, inwestor może rozpocząć roboty budowlane.

Jak możesz się odwołać

1. Wnioskodawca może się odwołać tylko w przypadku, kiedy zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu (lub też na decyzję wnoszącą sprzeciw z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę). Dopiero wydanie takiej decyzji wszczyna postępowanie w zakresie regulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (kwestie stron, odwołań wyjaśniono m. in. w wyroku NSA z dnia 6 marca 2009 r., sygnatura II OSK 307/08). Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia. Problemem, na który zwrócono uwagę w orzecznictwie administracyjnym, jest kwestia uchylenia decyzji o wniesieniu sprzeciwu i skierowania spraw do ponownego rozpatrzenia przez organ, który wydał decyzję (wyrok NSA z dnia 6 marca 2009 r., sygnatura II OSK 307/08). Zdaniem sądu wniesienie odwołania od decyzji o sprzeciwie nie powoduje przedłużenia materialno-prawnego terminu do wydania tej decyzji (w razie ewentualnego ponownego rozpoznania sprawy). Zatem częstokroć termin na wydanie decyzji przez organ już minął, stąd odpowiedni sąd powinien wydać decyzję o uchyleniu i jednocześnie umorzeniu postępowania. A to skutkuje faktycznym zaakceptowaniem zgłoszenia robót budowlanych.

2. Osoba, niebędąca wnioskodawcą, która jest niezadowolona z przyjętego zgłoszenia, może dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w organach nadzoru budowlanego (zgodnie z art. 50 ustawy Prawo budowlane, patrz: wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r., sygnatura II OSK 665/09).

Warto wiedzieć

1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych można przenieść na innego inwestora. Przeniesienie następuje w drodze decyzji, przy czym, zastosowanie mają odpowiednio, przepisy dotyczące przeniesienia pozwolenia na budowę.

2. W przypadku chęci istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, złożonego wraz ze zgłoszeniem:

 • budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych

- należy wystąpić do właściwego organu o decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą całego zamierzenia budowlanego.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.