Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Po zmianie właściciela działki lub terenu, dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, koniecznym jest, w przypadku kontynuowania inwestycji, przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę musi wyrazić zgodę strona, na rzecz której przedmiotowa decyzja została wydana. Wyżej wymienione pozwolenie musi być ważne, to znaczy prace budowlane nie mogły zostać przerwane na okres dłuższy niż trzy lata, lub też w przypadku, gdy prace budowlane nie zostały rozpoczęte, to decyzja musi być ostateczna krócej niż trzy lata od daty złożenia wniosku o jej przeniesienie. Strona, na którą przenoszone jest pozwolenie na budowę zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji oraz musi złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (nieruchomość, której dotyczy przenoszona decyzja o pozwoleniu na budowę). W przypadku spełnienia przedmiotowych warunków organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest do przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.

 

2. Decyzję o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę należy załączyć:

 • zgodę inwestora (strony), dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę (wnioskodawca),
 • oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę, wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji,
 • w przypadku, kiedy budowa została już rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania decyzji pozwolenia na budowę, należy przedłożyć do wglądu dziennik budowy,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopia (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, to na złożonym wniosku dokonuje się adnotacji o jej uregulowaniu).

 

3. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przez organ wyższej instancji (w wyniku procedury odwoławczej), o przeniesienie tej decyzji należy się zwrócić do organu, który zgodnie z przepisami powinien wydać decyzję w pierwszej instancji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Okręgowe Urzędy Górnicze
 • Specjalistyczny Urząd Górniczy

Decyzję o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę wydaje organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

UWAGA

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydał pozwolenie na budowę.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma przenieść decyzję pozwolenia na budowę.

Dokumenty

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę (wnioskodawca).

2. Dziennik budowy należy przedłożyć do wglądu w przypadku, kiedy budowa została już rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

4. Pełnomocnictwo dołącza się, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.

2. Rejestracja i weryfikacja złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i stosownych załączników.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 Kodeksu postępowania administracyjnego).

3. Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje analizy złożonych dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, a decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. W przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może przenieść decyzji o pozwoleniu na budowę (np. wskutek braku zgody inwestora, dla którego wydano pierwotną decyzję, czy też nie przyjęcia wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

 • 90 zł – opłata za przeniesienie pozwolenia na budowę
 • 17 zł – opłata za ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Z opłaty zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także podania wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Procedura odwoławcza zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ wyższego stopnia.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.