Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę
Data publikacji: 2012-05-22 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-28 13:09
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Specjalistyczny Urząd Górniczy
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Decyzję o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę wydaje organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

UWAGA

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydał pozwolenie na budowę.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Starostwo Powiatowe Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
 • Dyrektor - Specjalistyczny Urząd Górniczy
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Warunki
Warunki wejściowe

1. Po zmianie właściciela działki lub terenu, dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, koniecznym jest, w przypadku kontynuowania inwestycji, przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę musi wyrazić zgodę strona, na rzecz której przedmiotowa decyzja została wydana. Wyżej wymienione pozwolenie musi być ważne, to znaczy prace budowlane nie mogły zostać przerwane na okres dłuższy niż trzy lata, lub też w przypadku, gdy prace budowlane nie zostały rozpoczęte, to decyzja musi być ostateczna krócej niż trzy lata od daty złożenia wniosku o jej przeniesienie. Strona, na którą przenoszone jest pozwolenie na budowę zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji oraz musi złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (nieruchomość, której dotyczy przenoszona decyzja o pozwoleniu na budowę). W przypadku spełnienia przedmiotowych warunków organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest do przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.

 

2. Decyzję o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę należy załączyć:

 • zgodę inwestora (strony), dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę (wnioskodawca),
 • oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę, wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji,
 • w przypadku, kiedy budowa została już rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania decyzji pozwolenia na budowę, należy przedłożyć do wglądu dziennik budowy,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopia (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, to na złożonym wniosku dokonuje się adnotacji o jej uregulowaniu).

 

3. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przez organ wyższej instancji (w wyniku procedury odwoławczej), o przeniesienie tej decyzji należy się zwrócić do organu, który zgodnie z przepisami powinien wydać decyzję w pierwszej instancji.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Zostaje wydana decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę, która umożliwia nowemu właścicielowi działki lub terenu kontynuowanie prac budowlanych. Wnioskodawca, na rzecz którego przeniesiono decyzję staje się uczestnikiem procesu budowlanego jako inwestor. Jest on zobowiązany do kontynuowania inwestycji zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma przenieść decyzję pozwolenia na budowę.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę nie został wprowadzony żadnym aktem prawnym. Przykładowy wzór wniosku przygotowano we współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej.

  zwiń sekcję
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [Oryginał]
 3. Oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę, wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji [Oryginał]
 4. Zgoda inwestora (strony), dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 5. Dziennik budowy [Oryginał] (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższych procedur administracyjnych:

  zwiń sekcję
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej [do wglądu, Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 7. Pełnomocnictwo [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
Informacje dodatkowe

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę (wnioskodawca).

2. Dziennik budowy należy przedłożyć do wglądu w przypadku, kiedy budowa została już rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

4. Pełnomocnictwo dołącza się, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.

Opłaty
 • 90 zł – opłata za przeniesienie pozwolenia na budowę
 • 17 zł – opłata za ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Z opłaty zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także podania wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Rejestracja i weryfikacja złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i stosownych załączników.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
 • Dyrektor - Specjalistyczny Urząd Górniczy
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Krok 3. Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje analizy złożonych dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, a decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. W przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może przenieść decyzji o pozwoleniu na budowę (np. wskutek braku zgody inwestora, dla którego wydano pierwotną decyzję, czy też nie przyjęcia wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę [Oryginał]
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
 • Dyrektor - Specjalistyczny Urząd Górniczy
 • Dyrektor - Okręgowe Urzędy Górnicze
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Procedura odwoławcza zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ wyższego stopnia.

Akty prawne (!)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.