Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski
Data publikacji: 2013-07-15 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-22 09:55
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie
al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski, które umożliwia legalne kontynuowanie robót budowlanych.
Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Inwestor ma obowiązek bezzwłocznie poinformować organ nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Warunki
Warunki wejściowe

W trakcie wykonywania prac budowlanych (na które została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę) istnieje możliwość zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski. O każdej zmianie wyżej wymienionych uczestników procesu budowlanego należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. W przedmiotowym zawiadomieniu należy podać, od kiedy nastąpiła zmiana. Niedopełnienie tegoż obowiązku zagrożone jest sankcją karną wynikającą z art. 93 ustawy Prawo budowlane (egzekwowana zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia). Braki oraz błędy w wymaganych załącznikach nie czynią zawiadomienia bezskutecznym, jednak organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wezwać inwestora do uzupełnienia zawiadomienia. Gdy prawidłowo wezwany inwestor nie uczyni tego, to organ zobowiązany jest do zastosowania sankcji karnych wynikających z wyżej wymienionych przepisów.

Rezultat procedury

Po złożeniu we właściwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski można kontynuować roboty budowlane. Niedopełnienie wyżej wymienionego obowiązku jest wykroczeniem i zagrożone jest sankcjami orzekanymi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie zawiadomienia

Zawiadomienie, wraz z załącznikami, składane jest w kancelarii/biurze podawczym właściwego organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków
 2. Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków
 3. Oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o przejęciu obowiązków
 4. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór zawiadomienia nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór zawiadomienia przygotowano we współpracy z organami nadzoru budowlanego.

  zwiń sekcję
  Wzór zawiadomienia (wzór papierowy)
Informacje dodatkowe

Dołączamy oświadczenie tylko tego uczestnika procesu inwestycyjnego, który jest zmieniany (czyli oświadczenie o przejęciu obowiązków zmienianego kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego albo projektanta sprawującego nadzór autorski).

Termin
Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo budowlane, zawiadomienie należy złożyć bezzwłocznie (w praktyce oznacza to do 7 dni po zmianie danego uczestnika procesu budowlanego).
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Zarejestrowanie i weryfikacja zawiadomienia

1. Zawiadomienie jest rejestrowane w systemie kancelaryjnym i weryfikowane formalnie.

2. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach wnioskodawca wzywany jest do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie. Organ wskazuje termin, w którym żądanie powinno być spełnione. Braki formalne nie czynią zawiadomienia bezskutecznym, jednak inwestor zobowiązany jest je uzupełnić (w innym przypadku grozi mu odpowiedzialność karna wynikająca z art. 93 ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.