Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj dowolne miejsce.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zawieszenie postępowania
Data publikacji: 2012-02-08 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-06-18 10:05
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Główna Policji
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Polski Klub Wyścigów Konnych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Centrala Urzędu Dozoru Technicznego
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
 • Komisja Nadzoru Audytowego
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Czasowe wstrzymanie czynności postępowania i wstrzymanie biegu terminów kodeksowych (art. 103 K.p.a.).

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Strona
 • Organ
Warunki
Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania – postępowanie administracyjne jest, uregulowanym prawnie, ciągiem czynności procesowych, który powinien mieć charakter ciągły, tzn. toczyć się w ramach ustawowych terminów załatwiania spraw od momentu wszczęcia postępowania aż do chwili wydania decyzji przez organ prowadzący postępowanie. W pewnych okolicznościach faktycznych lub prawnych, przerwanie toku postępowania może okazać się nieuniknione. Zawieszenie postępowania, to taki stan postępowania, w którym trwa nadal stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu, sprawa „spoczywa” bez biegu.

Przedmiot wniosku – zgodnie z art. 98 K.p.a. „Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu”. Strona może więc złożyć wniosek o zawieszenie, gdy zaistnieje taka potrzeba. Żądanie zawieszenia postępowania może być podyktowane koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego, bądź też potrzebą podjęcia przez stronę lub inne podmioty czynności, których nie można podjąć w normalnych ramach czasowych postępowania.

Legitymacja do wniesienia wniosku – podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o zawieszenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Rezultatem jest rozstrzygnięcie w postaci postanowienia o zawieszeniu postępowania albo o odmowie zawieszenia postępowania. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie.

Przebieg procedury
Krok 1. Wniesienie wniosku o zawieszenie postępowania

Podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o zawieszenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku - wniosek wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o zawieszenie postępowania
Uczestnicy
 • Strona
Krok 2. Postępowanie przed organem, przed którym toczy się postępowanie

Organem administracji publicznej, właściwym w sprawie zawieszenia postępowania, bądź odmowy zawieszenia postępowania jest organ, przed którym toczy się postępowanie.

Formalne sprawdzenie wniosku i zawiadomienie stron

Organ właściwy dokonuje czynności sprawdzających, czy wystąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania (tzn. czy wniosek zawiera jednoznaczne żądanie zawieszenia postępowania).

Jeżeli wniosek o zawieszenie postępowania nie dotyczy okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania z urzędu (gdy takie okoliczności wystąpią, stosuje się przepisy o zawieszeniu z urzędu), organ zawiadamia pozostałe strony o złożeniu wniosku oraz, informując o prawie złożenia sprzeciwu (art. 98 § 1 K.p.a.), wzywa je do zajęcia stanowiska.

Uczestnicy
 • Organ
Krok 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Organ wydaje postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania (o zawieszeniu postępowania albo o odmowie zawieszenia postępowania), na które przysługuje stronie zażalenie.

O postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania, organ administracji publicznej zawiadamia strony. W postanowieniu tym powinno znaleźć się pouczenie o treści art. 98 § 2 K.p.a.: „Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane”.

W czasie zawieszenia postępowania, organ administracji publicznej może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

W razie, gdyby strona nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania w terminie trzech lat od daty zawieszenia postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, stąd organ z urzędu podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Postanowienie w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Organ
Akty prawne
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.