Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj dowolne miejsce.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zawieszenie postępowania
Data publikacji: 2012-02-08 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 10:46
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Główna Policji
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Polski Klub Wyścigów Konnych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
 • Komisja Nadzoru Audytowego
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest organ, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
Plebiscytowa 5, 45-380 Opole
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Czasowe wstrzymanie czynności postępowania i wstrzymanie biegu terminów kodeksowych (art. 103 K.p.a.).

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Strona
 • Organ
Warunki
Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania – postępowanie administracyjne jest, uregulowanym prawnie, ciągiem czynności procesowych, który powinien mieć charakter ciągły, tzn. toczyć się w ramach ustawowych terminów załatwiania spraw od momentu wszczęcia postępowania aż do chwili wydania decyzji przez organ prowadzący postępowanie. W pewnych okolicznościach faktycznych lub prawnych, przerwanie toku postępowania może okazać się nieuniknione. Zawieszenie postępowania, to taki stan postępowania, w którym trwa nadal stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu, sprawa „spoczywa” bez biegu.

Przedmiot wniosku – zgodnie z art. 98 K.p.a. „Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu”. Strona może więc złożyć wniosek o zawieszenie, gdy zaistnieje taka potrzeba. Żądanie zawieszenia postępowania może być podyktowane koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego, bądź też potrzebą podjęcia przez stronę lub inne podmioty czynności, których nie można podjąć w normalnych ramach czasowych postępowania.

Legitymacja do wniesienia wniosku – podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o zawieszenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Rezultatem jest rozstrzygnięcie w postaci postanowienia o zawieszeniu postępowania albo o odmowie zawieszenia postępowania. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie.

Przebieg procedury
Krok 1. Wniesienie wniosku o zawieszenie postępowania

Podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o zawieszenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku - wniosek wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o zawieszenie postępowania
Uczestnicy
 • Strona
Krok 2. Postępowanie przed organem, przed którym toczy się postępowanie

Organem administracji publicznej, właściwym w sprawie zawieszenia postępowania, bądź odmowy zawieszenia postępowania jest organ, przed którym toczy się postępowanie.

Formalne sprawdzenie wniosku i zawiadomienie stron

Organ właściwy dokonuje czynności sprawdzających, czy wystąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania (tzn. czy wniosek zawiera jednoznaczne żądanie zawieszenia postępowania).

Jeżeli wniosek o zawieszenie postępowania nie dotyczy okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania z urzędu (gdy takie okoliczności wystąpią, stosuje się przepisy o zawieszeniu z urzędu), organ zawiadamia pozostałe strony o złożeniu wniosku oraz, informując o prawie złożenia sprzeciwu (art. 98 § 1 K.p.a.), wzywa je do zajęcia stanowiska.

Uczestnicy
 • Organ
Krok 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Organ wydaje postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania (o zawieszeniu postępowania albo o odmowie zawieszenia postępowania), na które przysługuje stronie zażalenie.

O postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania, organ administracji publicznej zawiadamia strony. W postanowieniu tym powinno znaleźć się pouczenie o treści art. 98 § 2 K.p.a.: „Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane”.

W czasie zawieszenia postępowania, organ administracji publicznej może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

W razie, gdyby strona nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania w terminie trzech lat od daty zawieszenia postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, stąd organ z urzędu podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Postanowienie w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Organ
Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.