Zawieszenie postępowania

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Czasowe wstrzymanie czynności postępowania i wstrzymanie biegu terminów kodeksowych (art. 103 K.p.a.).

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Charakter prawny postępowania – postępowanie administracyjne jest, uregulowanym prawnie, ciągiem czynności procesowych, który powinien mieć charakter ciągły, tzn. toczyć się w ramach ustawowych terminów załatwiania spraw od momentu wszczęcia postępowania aż do chwili wydania decyzji przez organ prowadzący postępowanie. W pewnych okolicznościach faktycznych lub prawnych, przerwanie toku postępowania może okazać się nieuniknione. Zawieszenie postępowania, to taki stan postępowania, w którym trwa nadal stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu, sprawa „spoczywa” bez biegu.

Przedmiot wniosku – zgodnie z art. 98 K.p.a. „Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu”. Strona może więc złożyć wniosek o zawieszenie, gdy zaistnieje taka potrzeba. Żądanie zawieszenia postępowania może być podyktowane koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego, bądź też potrzebą podjęcia przez stronę lub inne podmioty czynności, których nie można podjąć w normalnych ramach czasowych postępowania.

Legitymacja do wniesienia wniosku – podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o zawieszenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest organ, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Usługę zrealizujesz w:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
Plebiscytowa 5, 45-380 Opole

Co zrobić krok po kroku

1. Wniesienie wniosku o zawieszenie postępowania

Podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o zawieszenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku - wniosek wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Dokumenty

2. Postępowanie przed organem, przed którym toczy się postępowanie

Organem administracji publicznej, właściwym w sprawie zawieszenia postępowania, bądź odmowy zawieszenia postępowania jest organ, przed którym toczy się postępowanie.

Formalne sprawdzenie wniosku i zawiadomienie stron

Organ właściwy dokonuje czynności sprawdzających, czy wystąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania (tzn. czy wniosek zawiera jednoznaczne żądanie zawieszenia postępowania).

Jeżeli wniosek o zawieszenie postępowania nie dotyczy okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania z urzędu (gdy takie okoliczności wystąpią, stosuje się przepisy o zawieszeniu z urzędu), organ zawiadamia pozostałe strony o złożeniu wniosku oraz, informując o prawie złożenia sprzeciwu (art. 98 § 1 K.p.a.), wzywa je do zajęcia stanowiska.

3. Wydanie rozstrzygnięcia

Organ wydaje postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania (o zawieszeniu postępowania albo o odmowie zawieszenia postępowania), na które przysługuje stronie zażalenie.

O postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania, organ administracji publicznej zawiadamia strony. W postanowieniu tym powinno znaleźć się pouczenie o treści art. 98 § 2 K.p.a.: „Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane”.

W czasie zawieszenia postępowania, organ administracji publicznej może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

W razie, gdyby strona nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania w terminie trzech lat od daty zawieszenia postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, stąd organ z urzędu podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o zawieszenie postępowania

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.