Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj dowolne miejsce.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej
Data publikacji: 2012-02-09 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-11-11 13:09
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Uchylenie lub zmiana decyzji.
Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
  • Strona
  • Organ
Warunki
Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania - nadzwyczajny środek wzruszenia decyzji.

Przedmiot wniosku – przedmiotem wniosku ma być:

a) decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa (art. 154 § 1 K.p.a.),

b) decyzja ostateczna na, na mocy której strona nabyła prawo (art. 155 K.p.a.) - za zgodą strony

Ustalenie tego, że decyzja nie tworzy praw nabytych dla żadnej ze stron postępowania, wymaga zbadania treści rozstrzygnięcia oraz stwierdzenia, że z jego treści strony nie mogą wyciągnąć dla siebie żadnych korzyści prawnych, nie mogą ani wywieść uprawnień, ani też sprecyzowania swoich obowiązków lub takich obowiązków innych podmiotów, które byłyby korelatem (odpowiednikiem) ich uprawnień. W przypadku, gdy strona na mocy decyzji nabyła prawo, może być uchylona, na mocy art. 155 K.p.a., w każdym czasie za zgodą tej strony, jeżeli przepisy szczególne się temu nie sprzeciwiają.

W obu wymienionych wyżej przypadkach strona powinna wykazać, że przemawia za uchyleniem (zmianą) decyzji interes społeczny lub słuszny interes strony.

c) każda decyzja ostateczna, gdy w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu, zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej, zapobiec poważnym szkodom dla ważnych interesów Państwa.

Decyzja ostateczna to taka, od której nie przysługuje odwołanie. Będzie to decyzja, od której nie wniesiono odwołania, jak również decyzja wydana po rozpatrzenia odwołania, decyzja od której minął termin do wniesienia odwołania, może to być również decyzja utrzymana w mocy po rozpoznaniu wniosku ponowne rozpatrzenie sprawy.

d) każda decyzja, która została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.

 

Przesłanki:

1. gdy na podstawie decyzji żadna strona nie była prawa (art. 154 K.p.a.):

- przemawia za tym interes społeczny lub

- słuszny interes strony;

2. gdy na podstawie decyzji strona nabyła prawo (art. 155 i 163 K.p.a.):

- zgoda strony,

- przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji,

- przemawia za tym interes społeczny,

- słuszny interes strony;

3. decyzja wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (art. 162 § 2 K.p.a.):

- strona nie dopełniła czynności określonych w decyzji w wyznaczonym terminie;

4. każda decyzja (art. 161 § 1 K.p.a.): jeżeli w inny sposób nie można:

- usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowia ludzkiemu,

- zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej,

- zapobiec poważnym szkodom dla ważnych interesów Polaków.

Legitymacja do wniesienia wniosku - podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o uchylenie (zmianę) decyzji ostatecznej jest strona, a więc zgodnie z art. 28 K.p.a., podmiot, który twierdzi, że decyzja dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku. W tym miejscu należy podkreślić, iż legitymację do wniesienia wniosku ma nie tylko strona, która brała udział w postępowaniu prowadzonym przez organ, lecz także podmiot, który nie brał udziału w postępowaniu, ale jest stroną w rozumieniu art. 28 K.p.a.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Warunkiem wyjściowym jest rozstrzygnięcie.

Postępowanie przed organem właściwym kończy się wydaniem decyzji, w której:

- odmawia uchylenia/zmiany decyzji dotychczasowej, gdy nie stwierdzi istnienia podstaw (odpowiednio art. 154, 155, 161 lub 162 K.p.a.) do jej uchylenia/zmiany ,

- uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia ,

- zmienia decyzje dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej zmiany („zmiana” może przybrać postać decyzji o uchyleniu dotychczasowej decyzji, w której jednocześnie wydaje się nowe rozstrzygnięcie).

W tym miejscu należy podkreślić, że rozstrzygnięcia uwzględniające wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji mogą zapaść również co do części kontrolowanego aktu (np. co do określonego punktu sentencji), jeżeli tylko w odniesieniu do tej części zachodzić będzie podstawa do uwzględnienia żądania strony. Nie zwalnia to oczywiście organu z obowiązku wydania rozstrzygnięcia także co do pozostałej części zaskarżonego aktu (np. w pozostałym zakresie powinien odmówić uchylenia/zmiany dotychczasowej decyzji, jeżeli nie zachodzą ku temu przesłanki).

Decyzją ostateczną jest:

- decyzja wydana przez organ I instancji, od której nie zostało wniesione odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) w ustawowym terminie, ,

- decyzja wydana w II instancji, w tym kasacyjna,

- decyzja wydana w I instancji na mocy przepisów szczególnych.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Wniesienie wniosku o uchylenie (zmianę) decyzji ostatecznej

Prawo uchylenia (zmiany) decyzji ostatecznej jest środkiem nadzwyczajnym i przysługuje od decyzji ostatecznej w postaci decyzji administracyjnej.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku – wniosek wnosi się do organu właściwego.

Organem właściwym jest:

1) gdy na podstawie decyzji żadna strona nie nabyła prawa (art. 154 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzję,

2) gdy na podstawie decyzji strona nabyła prawo (art. 155 i 163 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzję,

3) gdy decyzja, została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (art. 162 § 2 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzje w instancji;

4) w stosunku do każdej decyzji (art. 161 § 1 K.p.a.): jeżeli w inny sposób nie można uchylić lub zmienić decyzji, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa:

- minister,

- wojewoda - w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań administracji rządowej.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
  1. Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej
Uczestnicy
  • Strona
Krok 2. Postępowanie przed organem

Organem administracji publicznej właściwym w sprawie uchylenia (zmiany) decyzji ostatecznej jest:

a) gdy na podstawie decyzji żadna strona nie nabyła prawa (art. 154 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzję,

b) gdy na podstawie decyzji strona nabyła prawo (art. 155 i 163 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzję,

c) decyzja wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (art. 162 § 2 K.p.a.):

organ, który wydał decyzje w Instancji

d) każda decyzja (art. 161 § 1 K.p.a.): jeżeli w inny sposób nie można:

- minister,

- wojewoda – w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań administracji rządowej.

1.Formalne sprawdzenie wniosku i zawiadomienie stron.

Organ właściwy dokonuje czynności o charakterze technicznym polegających na zawiadomieniu stron o wniesieniu środka (art. 61 § 4 K.p.a.). Sprawdza także czy wniosek o uchylenie (zmianę) decyzji może otrzymać dalszy bieg, poprzez badanie formalnej dopuszczalności wniosku, czy żądanie pochodzi od strony lub innego podmiotu uprawnionego, czy żądający wskazał przesłankę uchylenia (zmiany).

2. Postępowanie rozpoznawcze

Decyzja w sprawie uchylenia (zmiany) decyzji stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn uchylenia (zmiany) oraz co do rozstrzygnięcia co do istoty sprawy albo zmiany decyzji.

Kolejnym przedmiotem postępowania w sprawie o uchylenie (zmiany) jest rozpoznanie i rozstrzygniecie sprawy administracyjnej rozstrzygniętej decyzją ostateczną. Dopuszczalne jest rozstrzygnięcie wyłącznie tożsamej pod względem podmiotowym, przedmiotowym i podstawy prawnej sprawy administracyjnej rozstrzygniętej decyzja ostateczną. Prowadząc postępowanie w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, organ nie jest związany ustaleniami stanu faktycznego i prawnego dokonanymi w postępowaniu, w którym zapadła decyzja ostateczna.

Elementem badanym jest również czy strona nabyła prawo, co jest istotne z punktu widzenia konieczności uzyskania zgody strony na uchylenie (zmianę) decyzji.

Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
  • Organ
Krok 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Organ właściwy bada zaistnienie okoliczności uchylenia (zmiany) decyzji, a więc jest to nowy przedmiot sprawy w stosunku do tego, którego dotyczyło postępowanie prowadzone wcześniej w trybie zwykłym (por. wyrok NSA z 11.02.1998 r., III SA 308-309/97). Organ administracyjny albo:

- odmawia uchylenia/zmiany decyzji dotychczasowej, gdy nie stwierdzi istnienia podstaw (odpowiednio art. 154, 155, 161 lub 162 K.p.a.) do jej uchylenia/zmiany ,

- uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia ,

- zmienia decyzje dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej zmiany („zmiana” może przybrać postać decyzji o uchyleniu dotychczasowej decyzji, w której wydaje się jednocześnie nowe rozstrzygnięcie).

W tym miejscu należy podkreślić, że rozstrzygnięcia uwzględniające wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji mogą zapaść również co do części kontrolowanego aktu (np. co do określonego punktu sentencji), jeżeli tylko w odniesieniu do tej części zachodzić będzie podstawa do uwzględnienia żądania strony. Nie zwalnia to oczywiście organu z obowiązku wydania rozstrzygnięcia także co do pozostałej części zaskarżonego aktu (np. w pozostałym zakresie powinien odmówić uchylenia/zmiany dotychczasowej decyzji, jeżeli nie zachodzą ku temu przesłanki).

W przypadku samego uchylenia decyzji albo otwiera się droga do ubiegania się od nowa o prawa nabyte, albo też ustaje reglamentacja administracyjna praw lub obowiązków stron. Skutki te powstaną z dniem, w którym stanie się ostateczna decyzja wydana na podstawie art. 154 § 2 K.p.a. odnośnie do sytuacji uregulowanych w art. 154 i 155 K.p.a. W przypadku zaś wprowadzenia postępowania w celu zmiany decyzji następuje inne uregulowanie treści praw lub obowiązków czy tez ich zakresu.

W przypadku określonym w art. 162 § 2 K.p.a. organ wydaję decyzję o uchyleniu dotychczasowej decyzji.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
  1. Decyzja o uchyleniu lub zmianie decyzji ostatecznej
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
  • Organ
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Skoro decyzja wydana na podstawie art. 154 K.p.a. jest decyzją wydaną w I instancji (por. wyrok NSA z 17 marca 1982 r., II SA 1188/81), to podlega ona weryfikacji w toku instancji, a następnie zaskarżeniu do sadu administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Przepis art. 154 nie będzie miał zastosowania do postanowień.

Na podstawie art. 162 § 2 K.p.a. można żądać także uchylenia decyzji nieostatecznej (J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2009, s. 804).

Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Czy wiesz, że...
Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:
Drukuj
drukowanie procedury
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.