Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uchylenie lub zmiana decyzji jest jednym z nadzwyczajnych środków zmierzających do zmiany jej treści. Przesłanką warunkującą możliwość przeprowadzenia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji jest jej ostateczność. Zgodnie z definicją kodeksową ostateczne są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W tych przypadkach właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Uprawnienie takie w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej przysługuje również wojewodzie.

Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania jest strona postępowania. Zgodnie z definicją kodeksową stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Z treści przepisów wynika, że uchylenie lub zmiana decyzji może być przeprowadzona z urzędu. We wskazanych kwestiach nie ma jednak jednolitego zdania. W jednym z orzeczeń sądowych wskazano, że omawiane procedury mogą być inicjowane z urzędu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Organem właściwym jest organ administracji publicznej, który wydał decyzję. Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Uprawnienia takie w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej przysługują również wojewodzie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj (nie dotyczy).

Co zrobić krok po kroku

1. Wniesienie wniosku o uchylenie (zmianę) decyzji ostatecznej

Organem właściwym jest organ administracji publicznej, który wydał decyzję. Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Uprawnienia takie w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej przysługują również wojewodzie.

Dokumenty

2. Postępowanie przed organem

Organ właściwy na wstępie badania sprawy dokonuje czynności o charakterze technicznym, polegających na zawiadomieniu stron o rozpoczęciu postępowania w sprawie. Sprawdza także, czy wniosek o uchylenie (zmianę) decyzji może otrzymać dalszy bieg, poprzez badanie formalnej dopuszczalności wniosku, czy żądanie pochodzi od strony lub innego podmiotu uprawnionego, oraz czy żądający wskazał przesłankę uchylenia (zmiany).

W dalszym etapie postępowania organ zajmuje się merytoryczną analizą sprawy.

3. Wydanie rozstrzygnięcia

Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. Organ może również odmówić zmiany lub uchylenia decyzji.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Decyzja wydana w wyniku postępowania o zmianę lub jej uchylenie jest decyzją wydaną w I instancji. Strona niezadowolona z decyzji może się od niej odwołać w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego, następnie decyzja podlega  zaskarżeniu do sadu administracyjnego. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy wnieść w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Warto wiedzieć

1. Przedstawiona procedura nie ma zastosowania do postanowień wydawanych w trakcie postępowania.

2. Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie, o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, od organu, który uchylił lub zmienił decyzję. Organ ten, w drodze decyzji, orzeka również o odszkodowaniu. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję stała się ostateczna.

 

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.