Złóż wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej

Twoja decyzja jest ostateczna i chcesz zmienić jej treść? Zobacz poniżej kiedy i jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z uchylenia lub zmiany decyzji możesz skorzystać gdy twoja decyzja jest ostateczna. Ostateczne decyzje to takie, od których nie można się odwołać lub złożyć wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (np. gdy już minął termin na złożenie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

To jak będzie przebiegać sprawa uchylenia lub zmiany decyzji zależy również od tego czy na podstawie decyzji strona nabyła jakieś prawo (np. uzyskała koncesję, zgodę lub pozwolenie). Jeśli żadna ze stron nie nabyła prawa, decyzja może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli jest to zgodne z interesem społecznym lub słusznym interesem strony. Jeśli na mocy decyzji strona nabyła prawo to zmiana lub uchylenie decyzji może się odbyć po wyrażeniu zgody przez stronę, która nabyła te prawa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż do organu który wydał decyzję.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj (nie dotyczy).

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o uchylenie (zmianę) decyzji ostatecznej

Dokumenty

2. Organ sprawdzi twój wniosek

Organ bada sprawę pod względem formalnym i merytorycznym, np. czy jesteś uczestnikiem postępowania.

3. Dostaniesz decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji

Pamiętaj, że organ może również odmówić zmiany lub uchylenia decyzji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Decyzja wydana w wyniku postępowania o zmianę lub jej uchylenie jest decyzją wydaną w I instancji. Jeżeli jesteś niezadowolony z tej decyzji to możesz się od niej odwołać.

Więcej informacji na temat odwołania od decyzji wydanej w I instancji znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

Warto wiedzieć

Dodatkowo, każdą decyzję ostateczną w niezbędnym zakresie może uchylić lub zmienić minister jeżeli nie da się w inny sposób:

  • usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu,
  • zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów państwa.

Takie same uprawnienia ma wojewoda w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej. Jeśli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji poniosłeś rzeczywistą szkodę to masz prawo do odszkodowania. Pamiętaj, że prawo do odszkodowania przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję stała się ostateczna.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.