Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej
Data publikacji: 2012-02-09 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-09-11 13:13
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Główna Policji
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Polski Klub Wyścigów Konnych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
 • Komisja Nadzoru Audytowego
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Organem właściwym jest organ administracji publicznej, który wydał decyzję. Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Uprawnienia takie w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej przysługują również wojewodzie.

Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Strona
 • Organ
Warunki
Warunki wejściowe

Uchylenie lub zmiana decyzji jest jednym z nadzwyczajnych środków zmierzających do zmiany jej treści. Przesłanką warunkującą możliwość przeprowadzenia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji jest jej ostateczność. Zgodnie z definicją kodeksową ostateczne są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W tych przypadkach właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Uprawnienie takie w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej przysługuje również wojewodzie.

Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania jest strona postępowania. Zgodnie z definicją kodeksową stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Z treści przepisów wynika, że uchylenie lub zmiana decyzji może być przeprowadzona z urzędu. We wskazanych kwestiach nie ma jednak jednolitego zdania. W jednym z orzeczeń sądowych wskazano, że omawiane procedury mogą być inicjowane z urzędu.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. Organ może również odmówić zmiany lub uchylenia decyzji.

Przebieg procedury
Krok 1. Wniesienie wniosku o uchylenie (zmianę) decyzji ostatecznej

Organem właściwym jest organ administracji publicznej, który wydał decyzję. Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Uprawnienia takie w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej przysługują również wojewodzie.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej [Oryginał]
Uczestnicy
 • Strona
Krok 2. Postępowanie przed organem

Organ właściwy na wstępie badania sprawy dokonuje czynności o charakterze technicznym, polegających na zawiadomieniu stron o rozpoczęciu postępowania w sprawie. Sprawdza także, czy wniosek o uchylenie (zmianę) decyzji może otrzymać dalszy bieg, poprzez badanie formalnej dopuszczalności wniosku, czy żądanie pochodzi od strony lub innego podmiotu uprawnionego, oraz czy żądający wskazał przesłankę uchylenia (zmiany).

W dalszym etapie postępowania organ zajmuje się merytoryczną analizą sprawy.

Uczestnicy
 • Organ
Krok 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. Organ może również odmówić zmiany lub uchylenia decyzji.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Decyzja o uchyleniu lub zmianie decyzji ostatecznej [Oryginał]
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Organ
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Decyzja wydana w wyniku postępowania o zmianę lub jej uchylenie jest decyzją wydaną w I instancji. Strona niezadowolona z decyzji może się od niej odwołać w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego, następnie decyzja podlega  zaskarżeniu do sadu administracyjnego. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy wnieść w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Informacje dodatkowe

1. Przedstawiona procedura nie ma zastosowania do postanowień wydawanych w trakcie postępowania.

2. Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie, o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, od organu, który uchylił lub zmienił decyzję. Organ ten, w drodze decyzji, orzeka również o odszkodowaniu. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję stała się ostateczna.

 

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.