Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (składowiska odpadów)
Data publikacji: 2013-05-16 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-22 08:43
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku
Kaliska 59, 62-700 Turek
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Wynik procedury

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (składowiska odpadów)

Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Warunki
Warunki wejściowe

Przed przystąpieniem do użytkowania składowiska odpadów należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów może być wydane po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organy:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Straży Pożarnej.

Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (art. 56 ust. 1 u.p.b.). Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia traktuje się jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag (art. 56 ust. 2 u.p.b.).

 

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7);
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej;
 • dowód uiszczenia należnych opłat.

 

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 57 ust. 6 u.p.b w zw. z art. 59a u.p.b.).

Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie (art. 59c ust. 1 i 2 ). Kontrola ta obejmuje sprawdzenie:

 • zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 • zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

- charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

- geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

- wykonania urządzeń budowlanych,

- zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

- w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

 • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 • uporządkowania terenu budowy.

 

Po przeprowadzeniu kontroli właściwy organ sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie (art. 59d ust. 1). Protokół przechowuje się przez okres istnienia obiektu (art. 59d ust. 2).

Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów może być wydane po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji składowiska odpadów oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (składowiska odpadów)

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wnioskodawca składa do organu nadzoru budowlanego wniosek (wraz z załącznikami) o wydanie decyzji o pozwolenie użytkowanie składowiska odpadów.

Dokumenty

1. Do wniosku dołącza się oryginał dziennika budowy,

2. Jeżeli wniosek o pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych (w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego);

3. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulicy, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania  z nich.

4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych należy złożyć w przypadku, gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych,

5. Odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci,

6. Nie dołącza się kopii  świadectwa energetycznego budynku w przypadku budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m2/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2),

7. Kwestie wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego reguluje art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Natomiast o uzasadnieniu zarządcy drogi stanowi art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy.

8. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

9. Jeżeli dowód uiszczenia opłaty skarbowej jest zwracany wnioskodawcy to adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

Dostępne pliki
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Pełnomocnictwo
Dziennik budowy
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
Protokół badań i sprawdzeń
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (składowiska odpadów)

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór wniosku przygotowano we współpracy z organami nadzoru budowlanego.

(wzór papierowy) Wzór wniosku
Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz za ewentualne pełnomocnictwo.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego podlega opłacie skarbowej w wysokości 25% stawek określonych dla pozwolenia na budowę (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – część III.10 załącznika do ustawy). Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Kwoty:
Opłata za wydanie pozwolenia na użytkowanie: 25% wysokości opłaty za wydanie pozwolenia na budowę.
Opłata za ewentualne pełnomocnictwo: 17,00 zł.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja wniosku

Jeśli we wyniku sprawdzenia przedłożonego wniosku przez właściwy organ okaże się, że dokumenty, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1-3, tj.:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania są niekompletne lub posiadają braki,

inwestor jest obowiązany je uzupełnić (art. 57 ust. 4 u.p.b.).

 

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 57 ust. 6 u.p.b w zw. z art. 59a u.p.b.).

Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie (art. 59c ust. 1 i 2 ). Kontrola ta obejmuje sprawdzenie:

 • zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 • zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

- charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

- geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

- wykonania urządzeń budowlanych,

- zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

 • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 • uporządkowania terenu budowy.

 

W przypadku stwierdzenia zaistnienia nieprawidłowości w wykonaniu obiektu budowlanego, właściwy organ może wymierzyć inwestorowi karę administracyjną, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i wielkości kontrolowanego obiektu, a także ilości stwierdzonych uchybień (art. 59f u.p.b.). Wymierzenie kary następuje w drodze postanowienia. Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się od postanowienia za pomocą zażalenia do organu wyższego szczebla w terminie 7 dni od otrzymania takiego postanowienia (art. 59g u.p.b.).

 

Po przeprowadzeniu kontroli właściwy organ sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie (art. 59d ust. 1). Protokół przechowuje się przez okres istnienia obiektu (art. 59d ust. 2).

Dokumenty
Dostępne pliki
Pismo zawiadamiające inwestora o terminie obowiązkowej kontroli
Protokół pokontrolny
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Krok 3. Wydanie decyzji

1. W rezultacie przeprowadzonego postępowania organ właściwy wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (składowiska odpadów).

 

Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w art. 59 ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych robót (nie dotyczy instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska). Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie (art. 59 u.p.b.).

 

Po udzieleniu pozwolenia na użytkowanie właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi:

 • oryginał dziennika budowy;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (art. 57 ust. 8 u.p.b.).

 

Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 59 ust. 6 u.p.b.).

 

2. Organ właściwy odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego:

 • w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości skutkujących wymierzeniem kary;
 • gdy inwestor nie spełnił wymagań formalnych, określonych w art. 57 ust. 1-4 u.p.b.
Dokumenty
Dostępne pliki
Pozwolenie na użytkowanie
Opłaty
Kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie– jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kara nakładana postanowieniem za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w czasie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego – jej wysokość to iloczyn stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Pozostałe informacje
Sposoby prewencji

Od decyzji wydanej przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego służy odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Akty prawne
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy wiesz, że...
Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:
Drukuj
drukowanie procedury
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.