Wydanie zaświadczenia

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Wydanie zaświadczenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Charakter prawny postępowania - zaświadczenie, którego wydanie jest celem omawianego postępowania, zostało w doktrynie scharakteryzowane jako przewidziane w przepisach prawnych, urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego.

Przedmiot wniosku - sformułowanie żądania oraz wykazanie swojego interesu prawnego lub powołanie przepisu prawa dającego podstawę do tych starań.

Przesłanki - żądać zaświadczenia można, gdy przedstawienia zaświadczenia wymaga przepis prawa powszechnie obowiązującego (przepisy rangi ustawowej i przepisy wykonawcze) oraz, gdy osoba, która ubiega się o zaświadczenie, czyni to ze względu na swój interes prawny (powinna wówczas co najmniej uprawdopodobnić istnienie po jej stronie tego interesu).

Legitymacja do wniesienia wniosku - przysługuje każdemu w przypadku, gdy urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 K.p.a.) oraz, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2 K.p.a.).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Organem właściwym do wydania zaświadczenia jest organ wskazany w przepisach prawa. W przypadku gdy w zaświadczeniu chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez dany organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu organem właściwym jest organ dysponujący tymi danymi.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Usługę zrealizujesz w:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia

Przedmiotem wniosku jest żądanie wydania zaświadczenia.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku - jest to postępowanie o zakresie stosowania bardzo szerokim pod względem podmiotowym, albowiem obowiązuje ono wszystkie organy, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 3 K.p.a.

We wniosku zainteresowany powinien podać fakty lub stan faktyczny, które mają zostać urzędowo potwierdzone. Ponadto powinien wskazać przepis, ze względu na który konieczne jest urzędowe potwierdzenie tych faktów lub stanu prawnego albo, gdy ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny - uprawdopodobnić istnienie po swojej stronie tego interesu.

Dokumenty

2. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Formalne sprawdzenie wniosku

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że postępowanie w sprawach zaświadczeń nie jest postępowaniem administracyjnym, jakiego dotyczy art. 1 pkt 1 K.p.a., a jedynie ma charakter administracyjny z uwagi na organy je stosujące i na jedną z form prawnych działania administracji, do których się ono odnosi.

Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia ma charakter uproszczony ze względu na niezbyt rozbudowaną regulację prawną założoną w przepisach, szybkość działania organu administracyjnego przy ograniczonym formalizmie czynności oraz szeroką dostępność tego postępowania dla różnych podmiotów. Minimalne rygory prawne muszą być jednak zachowane.

Skoro ustawodawca traktuje zaświadczenie jako urzędowe potwierdzenie określonych faktów, a osoba ubiegająca się o nie powinna opierać żądanie jego wydania wprost o przepis prawa, bądź o swój interes prawny (art. 217 K.p.a.), to wynika z tego, że organ przyjmujący wniosek powinien sprawdzić podstawowe wymagania formalne wniosku, w tym:

- czy strona określiła precyzyjnie, jaki fakt lub stan prawny ma być potwierdzony;

- czy wskazała przepis prawny stanowiący podstawę żądania bądź czy wskazała interes prawny, z którego wywodzi prawo do urzędowego potwierdzenia określonego faktu bądź stanu prawnego.

Występując o ewentualne uzupełnienie wniosku, organ opierać się będzie o stosowany odpowiednio art. 64 K.p.a. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że choć K.p.a. nie określa stosunku postępowania w sprawach o wydawanie zaświadczeń do postępowania jurysdykcyjnego (tj. postępowania zwykłego, kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej - art. 104 K.p.a.) i nie przewiduje chociażby odpowiedniego stosowania przepisów (w tym art. 64 K.p.a.) - nie ulega jednak wątpliwości, że takie odpowiednie stosowanie jest uzasadnione, a nawet konieczne (zob. wyrok z dnia 11 marca 2009 r. sygn. akt II SA/Ol 838/08, publ. Lex nr 569665).

2. Postępowanie rozpoznawcze

Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń ma charakter zbliżony do postępowania administracyjnego. Jakkolwiek art. 217 k.p.a. (i następne) nie wskazuje na odpowiednie stosowanie przepisów K.p.a., to jednak nie oznacza, że odpowiednie stosowanie tych przepisów jest nieuzasadnione. W szczególności, poza przepisami szczególnymi, zastosowane powinny być ogólne zasady postępowania administracyjnego, w tym zasada praworządności (art. 6 k.p.a.), zasada prawdy obiektywnej nakazująca dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz załatwienie sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu strony (art. 7), zasada pogłębionego zaufania obywateli do organów państwa (art. 8) oraz zasada udzielania informacji, nakazująca organom czuwania nad tym, aby strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielały im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. (art. 9) - zob. wyrok z dnia 26 sierpnia 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 476/08, publ. Lex nr 518488.

Zasadniczo w przypadkach, gdy zainteresowany występuje o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny (art. 217 § 2 pkt 2 K.p.a.), organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 K.p.a.). Postępowania wyjaśniającego, prowadzonego na podstawie art. 218 § 2 K.p.a. nie można utożsamiać z postępowaniem dowodowym, o jakim mowa w dziale II K.p.a., kiedy to organ przed wydaniem decyzji ma obowiązek dokładnego ustalenia stanu faktycznego na podstawie oceny przeprowadzonych dowodów. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zaświadczenia, ogranicza się do czynności mających na celu proste ustalenie faktu lub stanu prawnego, który ma zostać potwierdzony. W tym miejscu należy dodać, że postępowanie wyjaśniające z art. 218 § 2 K.p.a. może być także prowadzone na okoliczność istnienia interesu prawnego osoby występującej o zaświadczenie (J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2009, s. 836).

3. Wydanie albo odmowa wydania zaświadczenia

W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 K.p.a., organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów, bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Postępowanie zostaje zakończone z chwilą wydania zaświadczenia przez organ administracji publicznej. Organ nie może odmówić jego wydania w sytuacji przewidzianej w art. 218 § 1 K.p.a., to znaczy, gdy dysponuje ewidencjami i rejestrami, na podstawie których można ustalić stan faktyczny lub prawny sprawy.

Formą zakończenia postępowania jest również wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści, na które przysługuje zażalenie (art. 219 K.p.a.). Odmowa wydania zaświadczenia następuje, gdy:

- brak interesu prawnego osoby ubiegającej się;

- gdy brak materiału dokumentacyjnego uzasadniającego wydanie jakiegokolwiek zaświadczenia w sprawie albo,

- gdy przepis szczególny zezwala na odmowę wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Dokumenty

Termin

7 dni

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty w zależności od przedmiotu, którego dotyczy. Opłaty ponoszone są zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz przepisami odrębnymi.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Odmowa wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 219 kpa). Na postanowienie ostateczne w sprawie zaświadczenia przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.