Pozwolenie na rozbiórkę

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi legalne przeprowadzenie robót rozbiórkowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Inwestor chcąc dokonać rozbiórki obiektu budowlanego zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę lub też dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki. Wybór procedury administracyjnej zależy od rodzaju i lokalizacji obiektu, który ma być rozebrany. Decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę nie wymaga rozbiórka:

 • budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 metrów, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
 • obiektów i urządzeń budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę dla obiektów, których rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska, a także jeżeli rozbiórka wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

3. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków (działającego w imieniu ministra właściwego do sprawa kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) o skreśleniu z rejestru zabytków. Natomiast w przypadku obiektów lub obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na rozbiórkę może być wydane po wcześniejszym uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Jest on zobowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Ponadto, prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

4. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę może zostać wydana po:

 • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000 (jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 • uzyskaniu przez inwestora, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, które wymagane są przepisami szczegółowymi (uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000);
 • wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w przypadku realizacji rozbiórki gazociągu o zasięgu krajowym.

5. Ze względów bezpieczeństwa ludzi lub mienia organ może żądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

6. Nie zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę w przypadku rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez posiadania rzeczonej decyzji (samowola budowlana).

7. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, a także zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją.

8. Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające można rozpocząć przed wydaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia. Nie zwalnia to jednak inwestora od konieczności bezzwłocznego uzyskania stosownej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Okręgowe Urzędy Górnicze
 • Specjalistyczny Urząd Górniczy

W większości przypadków wniosek należy złożyć do starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu (czyli do starostwa albo urzędu miasta).

Natomiast do wojewody (czyli do urzędu wojewódzkiego) wniosek należy złożyć w przypadku rozbiórki poniżej wymienionych obiektów i robót budowlanych:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

 

UWAGA

W przypadku rozbiórki na terenie zakładu górniczego wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego (który wydaje pozwolenia na rozbiórkę w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych,
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Starostwo Powiatowe Szamotuły
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma wydać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę.

Dokumenty

1. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę może wymagać przedłożenia pozwoleń, opinii, uzgodnień innych organów, a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi (nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000). W szczególności mogą to być:

 • pozwolenie na prowadzenie robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w przypadku robót budowlanych prowadzonych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
 • decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków (działającego w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), o skreśleniu z rejestru zabytków - w przypadku rozbiórki obiektu wpisanego do rejestru zabytków,
 • uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków - w przypadku rozbiórki obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
 • dokumentacja strzałowa - w przypadku wykonywania rozbiórki metodą wybuchową,
 • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

2. Projekt rozbiórki obiektu dołącza się w zależności od potrzeb.

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych (ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia).

4. Informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5), dołącza się w przypadku, gdy informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (jeżeli jest ich więcej) nie zmieściły się we wniosku lub zgłoszeniu.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dołącza się jeżeli zachodzi konieczność uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku).

2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego (a także innych szczegółowych przepisów prawnych). Ponadto zakładana jest teczka sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Termin

Wnioskodawca powinien być wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

3. Ustalenie stron postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego. Stronami, oprócz inwestora są: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Ponadto stroną, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

2. Do stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę. W przypadku postępowania dotyczącego rozbiórki obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót rozbiórkowych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron przekracza 20, to strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednak inwestor, współwłaściciele, właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, na której mają być wykonane roboty budowlane, informowani są o wszczęciu postępowania indywidualnie.

3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).

Dokumenty

4. Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

 • zgodność złożonego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, lub w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • zgodność złożonego projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego (jeżeli jest wymagany) i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę rozbieranego obiektu budowlanego, sporządzoną przez projektanta;
 • uprawnienia budowlane autora/autorów projektów. Analizowane jest zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sporządzania projektu), o wpisaniu na listę członków;
 • wykonanie (jeżeli jest wymagane) obowiązku sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Weryfikuje się zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sprawdzania projektu), o wpisaniu na listę członków;
 • w przypadku rozbiórki wykonywanej metodą wybuchową, sprawdza się dokumentację strzałową, w tym uprawnienia jej autorów.

2. W przypadku naruszenia wymagań wymienionych w punkcie 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie.

3. Jeżeli w określonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte, to organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie udzielenia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

4. W przypadku, gdy projekt rozbiórki wykonano w odstępstwie od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, informuje się o tym inwestora w postanowieniu nakładającym obowiązek usunięcia nieprawidłowości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo budowlane. Jednakże odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Przed wydaniem pozwolenia na rozbiórkę organ administracji architektoniczno-budowlanej składa wniosek do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia przez rzeczonego ministra, udziela bądź odmawia w drodze postanowienia, zgody na odstępstwo.

5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Po zebraniu i weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów zostaje przygotowana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę. Po jej podpisaniu i przystawieniu pieczęci urzędowej zostaje ona zarejestrowana w rejestrze decyzji pozwoleń na budowę/rozbiórkę i wydana inwestorowi. W zależności od rodzaju rozbieranych obiektów lub rodzaju metody rozbiórki, organ wydający decyzję może w jej treści określić: szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, termin rozbiórki obiektów tymczasowych. W przypadkach prac o wysokim stopniu skomplikowania na inwestora może zostać nałożony obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. W treści decyzji określona jest konieczność dokonania po zakończeniu budowy, zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. W przypadku braku odwołania od decyzji, decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od daty doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego. Decyzja pozwolenia na rozbiórkę wygasa, jeżeli roboty budowlane nie zostały rozpoczęte w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lub też prace rozbiórkowe zostały przerwane na okres dłuższy niż 3 lata.

Dokumenty

Termin

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego miesiąc, w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

UWAGA

Jeżeli organ nie wyda decyzji w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku (45 dni – w przypadku inwestycji kolejowych), to organ wyższego stopnia wymierzy karę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. Zasady tej nie stosuje się w przypadku pozwolenia na rozbiórkę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000. Ponadto, do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za wydanie decyzji oraz za ewentualne pełnomocnictwo.

 • 36,00 zł – za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (opłaty nie uiszcza się w przypadku budownictwa mieszkaniowego).
 • 17,00 zł – ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Nie pobiera się opłaty skarbowej od jednostek budżetowych i samorządowych.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Ile będziesz czekać

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące. UWAGA Jeżeli organ nie wyda decyzji w ciągu 65 dni (45 dni w przypadku inwestycji kolejowej) od dnia złożenia wniosku, to organ wyższego stopnia wymierzy karę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. Zasady tej nie stosuje się w przypadku pozwolenia na rozbiórkę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000. Ponadto, do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jak możesz się odwołać

Odwołać można się od wydanych w postępowaniu decyzji pozwolenia na rozbiórkę lub decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor/wnioskodawca, a także strony postępowania niezadowolone z decyzji organu pierwszej instancji.

Warto wiedzieć

Prace rozbiórkowe można rozpocząć przed wydaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie zagrożenia życia lub mienia. Nie zwalnia to jednak inwestora od konieczności bezzwłocznego uzyskania stosownej decyzji czy też dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.