Udzielenie patentu na wynalazek

Uzyskanie patentu na wynalazek.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Urząd Patentowy RP przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące wynalazków i wzorów użytkowych, orzeka w sprawach udzielania patentów i praw ochronnych oraz prowadzi rejestr patentowy i rejestr wzorów użytkowych.

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zgłaszający, którym może być:

1. twórca,

2. współtwórcy łącznie,

3. pracodawca lub zamawiający (w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy),

4. przedsiębiorca (jeżeli twórca dokonał wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy a w umowie o udzielenie pomocy strony postanowiły, że prawo do uzyskania patentu będzie przysługiwać przedsiębiorcy),

5. inna osoba jeżeli wykaże, że przysługuje jej prawo do uzyskania patentu (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego).

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Nie udziela się patentów na:

 • wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
  • sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk  naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie;
 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Za wynalazki nie uważa się w szczególności:

 • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana lub wykorzystanie ich nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego;
 • programów do maszyn cyfrowych;
 • przedstawienia informacji.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, przy czym ujawnienie, które nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia i które spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego nie wyłączają możliwości udzielenia patentu.

Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielenia patentu na wynalazek znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami

Zgłaszający składa zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej, również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem, oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty nadania. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane jedynie przy użyciu oprogramowania i w formatach używanych przez Urząd Patentowy. Dokumenty w postaci elektronicznej muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub profilem zaufanym (przy dokonywaniu zgłoszeń za pośrednictwem platformy ePUAP).

Ile zapłacisz

Zgłoszenie tradycyjne:

 • 550,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków.
 • 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.


Zgłoszenie w postaci elektronicznej:

 • 500,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków.
 • 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.


W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.

W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała opłata nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. 

Dokumenty

 • Dowód pierwszeństwa jest wymagany, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
 • Z kolei oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa załącza się, gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 • Poświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego jest konieczne, jeżeli w zgłoszeniu powołano się na zdeponowany materiał biologiczny.
 • Zastrzeżenia patentowe (w jednym egzemplarzu) określają zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię, bądź nowego zastosowania znanego wytworu. Zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku.
 • Skrót opisu (w jednym egzemplarzu) stanowi zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania.

2. Sporządzenie sprawozdania o stanie techniki

Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania, organ przekazuje je zgłaszającemu.

Dokumenty

.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a., na podstawie art. 253 ust. 1 p.w.p.

3. Formalne sprawdzenie zgłoszenia

Urząd Patentowy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki, Urząd Patentowy wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

W razie nieuiszczenia w terminie opłat, Urząd Patentowy wzywa do wniesienia tych opłat w terminie 14 dni. W razie nie wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy RP umarza postępowanie.

Termin

Bez zbędnej zwłoki z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a. na podstawie art. 253 ust. 1 p.w.p.

4. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędowym

Urząd dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Ogłoszeniu nie podlegają wynalazki tajne oraz te, w sprawie których przed terminem ogłoszenia podjęta została ostateczna decyzja o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu.

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku oraz do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu, zgłaszać uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie patentu. W opisie zgłoszeniowym zamieszcza się zmiany zastrzeżeń patentowych, z określeniem daty ich wprowadzenia, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego RP, co najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem o zgłoszeniu wynalazku.

Po ogłoszeniu o zgłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki może być udostępniane osobom trzecim.

Zgłaszający może w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

Ile zapłacisz

 • Brak opłat - za ogłoszenie w terminie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu.
 • 60,00 zł - za ogłoszenie we wcześniejszym terminie na wniosek zgłaszającego.

Termin

18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający może w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

5. Merytoryczna analiza zgłoszenia wynalazku

Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie sprawdza, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu. Oceniana jest również dopuszczalność uzupełnień i poprawek, jeżeli zostały wprowadzone przez zgłaszającego.

Ocena zdolności patentowej wynalazku

Polega na ocenie nowości i poziomu wynalazczego oraz możliwości przemysłowego stosowania wynalazku. Przeprowadzając badanie, wykorzystuje się w szczególności wszystkie materiały ujawnione w sprawozdaniu o stanie techniki, a także każdy inny materiał, który ma związek z wynalazkiem. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy kilku wynalazków, to każdy z tych wynalazków powinien spełniać wszystkie warunki zdolności patentowej. Szczegółowe informacje dotyczące zdolności patentowej dostępne są na stronie internetowej.

W toku badania zgłoszenia, Urząd Patentowy RP może, bez zgody zgłaszającego, zasięgać niezbędnych opinii. Osoby uczestniczące w przygotowaniu i wydawaniu opinii są obowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia.

Urząd Patentowy RP może również wezwać zgłaszającego postanowieniem do nadesłania dokumentów i wyjaśnień dotyczących zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia, a także do nadesłania rysunków, które nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku.

 

Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku

Jeżeli stwierdzono występowanie niejednolitości zgłoszenia, wzywa się zgłaszającego do wydzielenia odpowiedniej liczby zgłoszeń wynalazków. Zgłoszenie wydzielone uważa się za dokonane w dacie zgłoszenia pierwotnego.

Przez jednolitość wynalazku rozumie się jeden pomysł wynalazczy. Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli połączenie ich ze sobą opiera się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki.

Zgłaszający może złożyć zgłoszenie wydzielone bez wezwania, nawet wówczas gdy zgłoszenie spełniało warunki jednolitości.

Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku dokonana może być na każdym etapie realizacji procedury.

Termin

Bez zbędnej zwłoki z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a. na podstawie art. 253 ust. 1 p.w.p.

6. Wydanie decyzji

Urząd Patentowy RP wydaje decyzję:

 • o udzieleniu patentu,
 • odmawiającą udzielenia patentu,

bądź umarza postępowanie w przypadku gdy zgłaszający rezygnuje z postępowania lub nie zastosuje się do wezwania w wyznaczonym terminie.

Organ wydaje decyzję o udzieleniu patentu, gdy wynalazek spełnia ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu oraz gdy zgłaszający uiścił opłatę.

Decyzja o udzieleniu patentu jest decyzją warunkową. Udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze trzy lata ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu. Jeśli oplata za I okres ochrony została uiszczona w terminie Urząd Patentowy nadaje numer prawa o udzielonym prawie, dokonuje wpisu do Rejestru patentowego, o udzieleniu prawa ogłasza w wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo ochronne.

W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Decyzja odmowna zostaje wydana gdy Urząd:

1) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, w szczególności jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy on żadnego wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię, bądź nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki,

2) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za nowy wynalazek, jeżeli może wskazać dowody, w świetle których wszystkie cechy rozwiązania bądź wariantu rozwiązania ujętego w zgłoszeniu, uwzględnione łącznie, obejmują stan techniki i nie charakteryzują się uzyskaniem nieoczekiwanego skutku,

3) uznaje zgłoszony wynalazek odpowiadający kryteriom nowości za rozwiązanie nieposiadające poziomu wynalazczego, jeżeli może wskazać dowody określające stan techniki w zakresie uzasadniającym stwierdzenie, że realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpośrednio z tego stanu, przy uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy danej dziedziny techniki,

4) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie nadające się do przemysłowego stosowania, w szczególności jeżeli stwierdzi niemożliwość jego wykorzystania do uzyskania wytworu bądź zastosowania opisanego sposobu w sensie technicznym,

5) zgłoszony wynalazek jest wyłączony spod ochrony, zgodnie z art. 29 ustawy,

6) wynalazek nie został przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrzeżeniach patentowych zgłaszający nie określił zakresu żądanej ochrony przez wskazanie choćby jednej cechy technicznej odnoszącej się do przedmiotu zgłoszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy,

7) ubiegający się o patent nie jest uprawniony do patentu.

W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia patentu, Urząd zawiadamia zgłaszającego o wszystkich ustalonych okolicznościach i dowodach oraz umożliwia zgłaszającemu wypowiedzenie się odnośnie całości materiału przeciwstawionego. Zgłaszający, godząc się w całości lub części z zarzutami, może w wyznaczonym terminie, wprowadzić do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki, które jego zdaniem usuwają przeszkody do udzielenia patentu. Brak odpowiedzi zgłaszającego w wyznaczonym terminie nie zwalnia Urzędu Patentowego od ponownego rozpatrzenia zasadności wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Ile zapłacisz

480,00 zł

Opłata okresowa za pierwszy okres ochronny wynalazku obejmujący 1, 2. i 3. rok ochronny. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Dokumenty

Termin

W przypadku decyzji o udzieleniu patentu - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku w BUP.

7. Wpis do rejestru

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru. Rejestr jest jawny.

Termin

Bez zbędnej zwłoki z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a. na podstawie art. 253 ust. 1 p.w.p.

8. Wydanie dokumentu patentowego oraz ogłoszenie o udzieleniu patentu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”

Udzielenie patentu stwierdza się poprzez wydanie dokumentu patentowego.

Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy.

W ogłoszeniu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" o udzieleniu patentu podaje się w szczególności:

 1)  numer patentu,

 2)  datę i numer zgłoszenia,

 3)  datę ogłoszenia o zgłoszeniu,

 4)  symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej,

 5)  tytuł wynalazku,

 6)  nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego,

 7)  nazwisko i imię twórcy wynalazku.

Dokumenty

Termin

Bez zbędnej zwłoki z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a. na podstawie art. 253 ust. 1 p.w.p.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków.

Co przygotować na start

 • Dowód pierwszeństwa jest wymagany, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
 • Z kolei oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa załącza się, gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 • Poświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego jest konieczne, jeżeli w zgłoszeniu powołano się na zdeponowany materiał biologiczny.
 • Zastrzeżenia patentowe (w jednym egzemplarzu) określają zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię, bądź nowego zastosowania znanego wytworu. Zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku.
 • Skrót opisu (w jednym egzemplarzu) stanowi zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania.

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a. na podstawie art. 253 ust. 1 p.w.p..

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.