Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj dowolne miejsce.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wniosek o przywrócenie terminu
Data publikacji: 2012-02-09 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 10:49
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Główna Policji
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Polski Klub Wyścigów Konnych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
 • Komisja Nadzoru Audytowego
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Wniosek wnosi się do właściwego w sprawie organu administracyjnego. W sprawach o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uchybienie terminu zawitego powoduje, że dokonana czynność jest bezskuteczna prawnie - np. w przypadku, gdy dotyczy to terminu do wniesienia odwołania, oznacza to, iż organ II instancji musi w trybie art. 134 K.p.a. stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia odwołania (czego skutkiem będzie to, że decyzja organu I instancji uzyska przymiot ostateczności). Instytucja przywrócenia terminu ma na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami niezawinionego uchybienia terminu dla podjęcia czynności procesowej przez stronę.

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Organ
Warunki
Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania - przywrócenie terminu jest instytucją procesową, mającą na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu dla podjęcia czynności procesowej przez osobę zainteresowaną, w sytuacji gdy nastąpiło to bez winy. Instytucja ta ma zastosowanie wyłącznie do terminów procesowych i do terminów dokonania czynności procesowych.

Przy ocenie, z jakim terminem mamy do czynienia, należy brać pod uwagę nie tylko sformułowanie właściwego przepisu, ale również jego umieszczenie (w ustawie normującej prawo materialne, czy w ustawie procesowej) oraz skutek, jaki wiąże się z upływem terminu. Jeżeli polega on na wygaśnięciu prawa podmiotowego lub niemożności jego realizacji, termin ma charakter prawnomaterialny, jeżeli natomiast zakreśla granice czasowe dla dokonania określonej czynności w postępowaniu - jest terminem prawa procesowego (wyrok z dnia 9 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 923/05).

Przedmiot wniosku - uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy w uchybieniu terminu oraz dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracalny termin.

Przesłanki:

1) uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy,

2) wniesienie przez zainteresowanego wniosku (prośby) o przywrócenie terminu,

3) dochowanie terminu (nieprzywracanego) do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu,

4) dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracalny termin.

Legitymacja do wniesienia wniosku - uprawnionym do wniesienia wniosku jest zainteresowany wnioskodawca, co obejmuje nie tylko strony i osoby mające w sprawie interesy faktyczne, ale również osoby uczestniczące w niektórych czynnościach postępowania, np. świadków, biegłych, osoby trzecie.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Postępowanie przed organem właściwym kończy się wydaniem postanowienia, w którym organ:

- przywraca termin,

albo

- odmawia przywrócenia terminu, gdy którakolwiek z przesłanek nie została spełniona.

Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie. Jednakże w przypadkach odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Tego rodzaju postanowienie jest bowiem z mocy art. 59 § 2 K.p.a. ostateczne.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu wraz z załącznikami

Przedmiotem wniosku o przywrócenie terminu jest sformułowanie prośby o przywrócenie terminu i uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy oraz dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracalny termin. Istotne jest również wykazanie, iż dochowany został termin (nieprzywracany) do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku – wniosek wnosi się do właściwego w sprawie organu administracyjnego. W sprawach o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o przywrócenie terminu (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek o przywrócenie terminu wraz z dokonaniem czynności, dla której termin był ustanowiony. Wymogi formalne – wniosek o przywrócenie terminu powinien spełniać wymagania formalne podania w postępowaniu administracyjnym (wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie, podpis lub uwierzytelnienie art. 63 § 2, 3, 3a K.p.a.), a ponadto zawierać elementy określone w art. 58 K.p.a., tj.: - uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu, - dokonanie czynności, dla której ustanowiony był termin, - wykazanie, iż dochowano terminu do złożenia w wniosku (w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu).

  zwiń sekcję
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Formalne sprawdzenie wniosku i zawiadomienie stron

Przyjmując wniosek o przywrócenie terminu, organ obowiązany jest sprawdzić czy spełnia ono wymagania formalne podania w postępowaniu administracyjnym, a ponadto czy wnioskodawca spełnił wymagania (zawarł elementy) określone w art. 58 K.p.a., tj.:

- uprawdopodobnił brak winy w uchybieniu terminu,

- dokonał czynności, dla której ustanowiony był termin,

- wykazał, iż dochował terminu do złożenia wniosku (w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu).

W razie potrzeby organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Ma on 7 dni na usunięcie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni, zgodnie z art. 64 §2 K.p.a. wniosek o przywrócenie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Uzupełniając powyższe warto wskazać, że niedokonanie czynności, dla której ustanowiony był przywracany termin, traktowane jest jako równorzędny brak formalny wniosku o przywrócenie terminu. W uchwale z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FPS 9/08 Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając zagadnienie prawne wynikłe na gruncie stosowania Ordynacji podatkowej (w zakresie terminów regulacje zbliżone do K.p.a.), stwierdził: „niedopełnienie obowiązku złożenia odwołania jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, o którym mowa w art. 162 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), stanowi brak formalny podania. W przypadku jego wystąpienia, organ podatkowy właściwy do rozpoznania odwołania powinien wezwać stronę - na podstawie art. 169 § 1 wspomnianej ustawy - do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia”.

2. Postępowanie rozpoznawcze

Organ ocenia, czy zainteresowany złożył wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu oraz czy uprawdopodobnił, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania dotyczącego czynności, której terminowi uchybiono.

Uczestnicy
 • Organ
Krok 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Postępowanie przed organem właściwym kończy się wydaniem postanowienia, w którym organ:

- przywraca termin, albo

- odmawia przywrócenia terminu.

W przypadku przywrócenia terminu do wniesienia odwołania albo zażalenia, postanowienie organu odwoławczego (właściwego w tym zakresie) ma przymiot ostateczności i przysługuje od niego bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Postanowienie właściwego organu o przywróceniu terminu
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Organ
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.