Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Pozwolenie na użytkowanie
Data publikacji: 2011-10-21 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-22 08:35
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Wynik procedury

1. Inwestor uzyskuje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która umożliwia legalne użytkowanie obiektu budowlanego. Organ nadzoru budowlanego może w wyżej wymienionej decyzji określić warunki użytkowania obiektu, lub też uzależnić je od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych prac budowlanych. Ponadto organ nadzoru budowlanego może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). Wtedy w wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ może określić termin wykonania robót.

 

2. W przypadku niespełnienia warunków wymaganych przepisami prawa organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję odmawiającą zgody na użytkowanie. Za każdą nieprawidłowość stwierdzoną w trakcie kontroli naliczana jest kara, będąca sumą za poszczególne wykroczenia, o których mowa w artykule 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Kara stanowi iloczyn stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Przedmiotowa kara wymierzana jest w formie postanowienia i należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia (w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu). W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (uprawnionym do egzekucji jest właściwy wojewoda). Nałożenie kary skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzeniem postępowania naprawczego przewidzianego w artykule 51 ustawy Prawo budowlane.

 

3. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, a także – w razie potrzeby – instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

 

4. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić inwestorowi następujące dokumenty:

 • oryginał dziennika budowy,
 • protokół badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Warunki
Warunki wejściowe

1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, który zalicza się do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII – XXX, należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wyżej wymienioną decyzję należy uzyskać dla następujących kategorii budynków:

 • kategoria V – obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie;
 • kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty. bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;
 • kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;
 • kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;
 • kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych;
 • kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne;
 • kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
 • kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;
 • kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne;
 • kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe;
 • kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie. podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego;
 • kategoria XX – stacje paliw;
 • kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi;
 • kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne;
 • kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne;
 • kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;
 • kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty;
 • kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Ponadto obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostanie nałożony w przypadku samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych, dla których w postępowaniu legalizacyjnym (zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy Prawo budowlane) bądź naprawczym (zgodnie z art. 51 ust 4 ustawy Prawo budowlane) wydano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, albo zatwierdzeniu projektu budowlanego (w przypadku zakończenia budowy). W przypadku postępowania naprawczego przepisów dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części. Ponadto pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać w przypadku chęci przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (tzw. odbiór częściowy).

 

2. Inwestor, który ma obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zobowiązany jest zawiadomić (zgodnie z przepisami szczególnymi) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania następujące organy:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Straż Pożarną.

Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie przez te organy stanowiska w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

3. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy załączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami,
 • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku ,terenu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • potwierdzenia odbioru przyłączy przez gestorów sieci,
 • kopię świadectwa energetycznego budynku (nie dotyczy budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m²/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy,
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej,
 • ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku).

 

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Złożenie w organie nadzoru budowlanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest jednocześnie wezwaniem organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Organ właściwy powinien przeprowadzić kontrolę przed upływem 21 dni od dnia złożenia wezwania przez inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego powinien zawiadomić inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W kontroli uczestniczy inwestor i upoważniony pracownik nadzoru budowlanego z uprawnieniami budowlanymi. Przedmiotowa kontrola zgodności budowy z ustaleniami i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę obejmuje sprawdzenie:

 • zgodności wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub działki,
 • zgodności wybudowanego obiektu z projektem budowlanym w zakresie:

- parametrów technicznych, tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i ilość kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego,

- geometrii dachu, tj. kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych,

- wykonania urządzeń budowlanych,

- elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- możliwości korzystania, w przypadku budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

 • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,
 • czy zostały rozebrane istniejące obiekty budowlane tymczasowe (jeżeli minął termin rozbiórki określony w pozwoleniu na budowę) lub nieprzewidziane do dalszego funkcjonowania,
 • uporządkowania terenu budowy.

Po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach (jeden bezzwłocznie przekazuje się inwestorowi, drugi organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w organie właściwym prowadzącym postępowanie).

 

4. Stroną w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie jest tylko inwestor.

 

5. W przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, właściwy organ nadzoru budowlanego wymierza karę. Wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s - 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. Inwestor uzyskuje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która umożliwia legalne użytkowanie obiektu budowlanego. Organ nadzoru budowlanego może w wyżej wymienionej decyzji określić warunki użytkowania obiektu, lub też uzależnić je od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych prac budowlanych. Ponadto organ nadzoru budowlanego może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). Wtedy w wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ może określić termin wykonania robót.

 

2. W przypadku niespełnienia warunków wymaganych przepisami prawa organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję odmawiającą zgody na użytkowanie. Za każdą nieprawidłowość stwierdzoną w trakcie kontroli naliczana jest kara, będąca sumą za poszczególne wykroczenia, o których mowa w artykule 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Kara stanowi iloczyn stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Przedmiotowa kara wymierzana jest w formie postanowienia i należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia (w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu). W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (uprawnionym do egzekucji jest właściwy wojewoda). Nałożenie kary skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzeniem postępowania naprawczego przewidzianego w artykule 51 ustawy Prawo budowlane.

 

3. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, a także – w razie potrzeby – instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

 

4. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić inwestorowi następujące dokumenty:

 • oryginał dziennika budowy,
 • protokół badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym/kancelarii organu nadzoru budowlanego, który ma wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Dokumenty

1. Do wniosku dołącza się oryginał dziennika budowy,

2. Jeżeli wniosek o pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych (w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego);

3. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulicy, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania  z nich.

4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych należy złożyć w przypadku, gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych,

5. Odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci,

6. Nie dołącza się kopii  świadectwa energetycznego budynku w przypadku budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m2/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2),

7. Kwestie wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego reguluje art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Natomiast o uzasadnieniu zarządcy drogi stanowi art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy.

8. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

9. Jeżeli dowód uiszczenia opłaty skarbowej jest zwracany wnioskodawcy to adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

 

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór wniosku przygotowano we współpracy z organami nadzoru budowlanego.

Dostępne pliki
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Pełnomocnictwo
Dziennik budowy
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
Protokół badań i sprawdzeń
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
(wzór papierowy) Wzór wniosku
Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
Opłaty
1. Opłatę skarbową za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy uregulować przy złożeniu wniosku, a jej wysokość zależna jest ona od rodzaju oddawanej do użytkowania inwestycji. Wynosi ona 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Pobierane są opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł,
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł,
c) innego budynku –12 zł,
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5 zł,
e) budowli związanych z produkcją rolną – 28 zł,
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 535,75 zł,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 26,25 zł,
h) innych budowli – 38,75 zł,
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł.

2. W przypadku wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku. Natomiast, gdy pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, to odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

3. Z opłaty skarbowej zwolnione są decyzje o pozwoleniu na użytkowanie:
• dotyczące budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
• budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
• budynków budownictwa mieszkaniowego
Ponadto opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego). Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Zgodnie z art. 57 ust. 4 właściwy organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej, m. in. na sprawdzeniu jego kompletności. Jeżeli złożone przez wnioskodawcę dokumenty są niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów. W przypadku, gdy braki te nie zostaną uzupełnione w podanym w wezwaniu terminie, organ nadzoru budowlanego odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie wszczyna on postępowanie naprawcze w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane.

3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Termin
Właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c ustawy - Prawo budowlane).
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Krok 3. Zawiadomienie o obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego

W przypadku, gdy złożony przez inwestora wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie był kompletny lub tez został poprawnie uzupełniony, organ nadzoru budowlanego wysyła do inwestora/wnioskodawcy pismo o terminie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego.

 

 

Dokumenty
Dostępne pliki
Pismo zawiadamiające inwestora o terminie obowiązkowej kontroli
Termin
Organ powinien zawiadomić inwestora o planowanej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego 7 dni od dnia złożenia wniosku (wezwania).
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Krok 4. Obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego

1. Upoważniony i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane pracownik nadzoru budowlanego dokonuje obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego. W kontroli zobowiązany jest uczestniczyć inwestor, a sprawdzane są:

 • zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 • zgodność obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem architektoniczno – budowlanym, w zakresie:

- charakterystycznych parametrów technicznych tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

- geometrii dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układu połaci dachowych),

- wykonania urządzeń budowlanych,

- zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- możliwości użytkowania obiektu budowlanego (w szczególności budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych) przez osoby niepełnosprawne,

 • wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,
 • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonanie tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 • uporządkowanie terenu budowy.

2. Organ nadzoru budowlanego po przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w trzech egzemplarzach (jeden dostarcza bezzwłocznie inwestorowi, drugi przekazuje organowi wyższego stopnia, a trzeci trafia do akt organu właściwego). Protokół można przekazać do organu nadrzędnego w formie elektronicznej; w takim przypadku protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Przedmiotowy protokół należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

Dokumenty
Dostępne pliki
Protokół pokontrolny
Termin
Organ powinien wykonać obowiązkową kontrolę obiektu budowlanego w terminie 21 dni od złożenia wniosku (wezwania).
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Krok 5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

1. W przypadku pozytywnie zakończonej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Po wydaniu wyżej wymienionej decyzji rzeczony organ zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

 • oryginału dziennika budowy,
 • protokołów badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wprowadzana jest do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

2. W przypadku niewykonania części robót budowlanych i wykończeniowych właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nałożyć termin wykonania tych robót (o ile nie dotyczy to instalacji służących ochronie środowiska).

3. W wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego lub też uzależnić to użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nakładana jest postanowieniem kara. Jej wysokość stanowi dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k). Na postanowienie nakładające karę można złożyć zażalenie. Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

5. Jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego stwierdzi nieprawidłowości, nakłada karę w drodze postanowienia (na które można złożyć zażalenie). Jej wysokość (za każdą stwierdzoną nieprawidłowość) stanowi iloczyn stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k). Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

6. W przypadku nałożenia kary wymienionej w punkcie 5 organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie oznacza to wszczęcie postępowania naprawczego zgodnie z art. 51 ustawy Prawo budowlane.

Dokumenty
Dostępne pliki
Pozwolenie na użytkowanie
Opłaty
Ewentualna kara za użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wyliczenie kwoty kary:
– kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s - 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

– kara nakładana postanowieniem za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w czasie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego - jej wysokość to iloczyn stawki opłaty (s - 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Pozostałe informacje
Sposoby prewencji

1. Odwołanie następuje od wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub (najczęściej) od decyzji o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, Dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia. Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i decyzji odmownej może złożyć tylko inwestor.

 

2. Na postanowienie, nakładające karę za nieprawidłowości wykazane w protokole sporządzonym po obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego, można złożyć zażalenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia. W przypadku nieuiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, kary w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego (można także uregulować ją przelewem) podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji jest wojewoda.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy wiesz, że...
Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:
Drukuj
drukowanie procedury
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.