Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z załącznikami do organu właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności (Prezydent, Wójt, Burmistrz).

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy Miast i Gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

Przedsiębiorca składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z załącznikami do organu właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności (Prezydent/ Wójt/ Burmistrz).

Dokumenty

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o wydanie zezwolenia

Wójt/Burmistrz/Prezydent dokonuje analizy formalnej i merytorycznej wniosku. Może przed wydaniem decyzji wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia brakującej dokumentacji, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

3. Kontrolne sprawdzenie faktów z wniosku

Wójt/Burmistrz/Prezydent wydający zezwolenie może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

4. Wydanie zezwolenia

Organ właściwy (Wójt/Burmistrz/Prezydent) w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

107 zł –opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej cz. III pkt. 42)

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Co przygotować na start

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Przedsiębiorca może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 7.

3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

Art. 8.

3. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

4. Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.