Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data publikacji: 2012-10-22 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-12-14 11:52
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW (?)
Uczestnicy procedury
 • Przedsiębiorca
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

Przedsiębiorca składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z załącznikami do organu właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności (Prezydent, Wójt, Burmistrz).

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Rezultat procedury

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

Przedsiębiorca składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z załącznikami do organu właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności (Prezydent/ Wójt/ Burmistrz).

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

  1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

  3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

  4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

  5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

  6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

  zwiń sekcję
 2. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 3. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną [Oryginał]
 5. Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych [Oryginał]
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 8. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
Opłaty

107 zł –opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej cz. III pkt. 42)

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Uczestnicy
 • Przedsiębiorca
Krok 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o wydanie zezwolenia

Wójt/Burmistrz/Prezydent dokonuje analizy formalnej i merytorycznej wniosku. Może przed wydaniem decyzji wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia brakującej dokumentacji, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. (warunkowy) Kontrolne sprawdzenie faktów z wniosku

Wójt/Burmistrz/Prezydent wydający zezwolenie może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 4. Wydanie zezwolenia

Organ właściwy (Wójt/Burmistrz/Prezydent) w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zezwolenie powinno określać:

  1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

  2) przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem;

  3) termin podjęcia działalności;

  4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem;

  5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem;

  6) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno określać również stacje zlewne.

  Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  zwiń sekcję
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Przedsiębiorca może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 7.

3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

Art. 8.

3. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

4. Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3.

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.