Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

Jesteś właścicielem zabytku, pamiętaj, że podlega on szczególnej ochronie. Jeśli planujesz prowadzić roboty budowlane w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków musisz uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie pozwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jedną z form ochrony zabytków w Polsce jest wpisanie zabytku do rejestru zabytków, który na terenie danego województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków wiąże się dla właściciela nieruchomości z licznymi zadaniami i obowiązkami związanymi z utrzymaniem zabytkowego obiektu i zachowaniem jego wartości, a także wprowadza ograniczenia dotyczące kształtowania otoczenia zabytku. Zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowej nieruchomości, w tym wykonywanie robót budowlanych w jej otoczeniu może odbywać się jedynie w ograniczonym zakresie i pod nadzorem służb konserwatorskich, które na takie prace muszą wydać odpowiednie pozwolenie.

Co to jest otoczenie zabytku

Otoczeniem zabytku jest teren wokół lub przy zabytku, wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Kto może wystąpić o wydanie pozwolenia

Wniosek o pozwolenie może złożyć osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku (np. własność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd) albo inne prawo do korzystania z zabytku (np. najem, dzierżawa, użyczenie) – pod warunkiem zgody właściciela.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem robót.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Sprawdź, który urząd jest właściwy do załatwienia twojej sprawy. Urzędem właściwym jest wojewódzki urząd ochrony zabytków, właściwy ze względu na miejsce położenia zabytku.

Część wojewódzkich konserwatorów zabytków przekazało uprawnienia do wydawania pozwoleń miejskim, powiatowym lub gminnym konserwatorom zabytków.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się zabytek.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia

Dokumenty

Dołącz dokument potwierdzający posiadanie przez ciebie tytułu prawnego do korzystania z zabytku albo oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku.

Uwaga

Zapytaj konserwatora zabytków, do którego składasz wniosek, czy nie są potrzebne inne dokumenty.

Termin

Przed rozpoczęciem robót.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć od 7 do 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

Konserwator zabytków może także wezwać ciebie do złożenia dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych lub badań archeologicznych, niezbędnej dla prawidłowego rozpatrzenia wniosku. Będziesz mieć na to czas od 7 do 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli do wniosku nie dołączyłeś dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Urząd zawiadomi cię, że twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana, jeśli w wyznaczonym terminie:

 • nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków we wniosku,
 • nie dołączysz do wniosku dowodu zapłaty opłaty skarbowej,
 • nie złożysz dodatkowej dokumentacji albo oświadczenia, że takiej dokumentacji nie posiadasz.

3. Otrzymasz decyzję w sprawie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

Jeśli twój wniosek spełnia wymagania, urząd wyda decyzję o udzieleniu ci pozwolenia. Pamiętaj, że pozwolenie może określać dodatkowe warunki i obowiązki, które musisz spełnić.

Dokumenty

Ile zapłacisz

82 zł

+ 17 zł za ewentualne pełnomocnictwo.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Masz prawo do złożenia odwołania od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem konserwatora zabytków, który wydał ci decyzję.

Warto wiedzieć

Kary za rozpoczęcie robót bez pozwolenia

 • Pamiętaj, że uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Brak pozwolenia na budowę to samowola budowlana. Legalizacja samowoli to dodatkowe opłaty z tego tytułu. Ponadto przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewidują kary za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku.
 • Wykonywanie bez pozwolenia albo niezgodnie z warunkami pozwolenia robót budowlanych w otoczeniu zabytku, podlega karze grzywny.

Wznowienie postępowania przez urząd

 • Urząd może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, a następnie pozwolenie to może zostać cofnięte lub zmienione. Dotyczy to przypadków jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Wstrzymanie robót budowlanych

 • Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru. Decyzja taka wygasa jeśli konserwator zabytków w ciągu 2 miesięcy nie podejmie decyzji:
  • nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu,
  • nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych robót,
  • nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót w otoczeniu zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu,
  • zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 9103 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.