Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
Data publikacji: 2013-01-03 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 08:47
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

W większości przypadków zgłoszenie należy złożyć do starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu (czyli do starostwa albo urzędu miasta).

Natomiast, w przypadku inwestycji dotyczących poniżej wymienionych obiektów i robót budowlanych zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego należy złożyć do wojewody (czyli do urzędu wojewódzkiego):

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Miasta Gdynia
Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Dokonanie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego, dla którego nie ma konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
30 dni
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
Warunki
Warunki wejściowe

1. Wnioskodawca chcący dokonać rozbiórki obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, zobowiązany jest do dokonania we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

Natomiast uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę ani zgłoszenia rozbiórki nie wymaga rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają one ochronie jako zabytki.

 

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dla budynków i budowli (niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości), gdy rozbiórka:

 • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, stanu środowiska i warunków sanitarnych,
 • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

 

3. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia organ może żądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

 

4. Do wykonywania robót rozbiórkowych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić po 30 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli organ właściwy nie wniesie decyzji wyrażającej sprzeciw. Wyjątkiem jest wykonanie rozbiórki obiektów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia, które można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia. Jednak nie zwalnia to wnioskodawcy z obowiązku bezzwłocznego dokonania zgłoszenia robót rozbiórkowych.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. Inwestor może przystąpić do realizacji prac rozbiórkowych w przypadku, gdy organ, do którego zgłoszono wykonanie rozbiórki nie wniósł, w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, sprzeciwu w formie decyzji. Jednocześnie przedmiotowe prace muszą być rozpoczęte nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

2. Inwestor chcący uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zamiaru rozbiórki ma możliwość złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku.

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki składane jest w biurze podawczym (kancelarii) organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót.

  Wzór zgłoszenia rozbiórki nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór zgłoszenia został uzgodniony z organami administracji architektoniczno-budowlanej.

   

  zwiń sekcję
  Wzór zgłoszenia (wzór papierowy)
 2. Pełnomocnictwo
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Informacje dodatkowe

1. W przypadku wykonywania rozbiórki metodą wybuchową należy dołączyć dokumentację strzałową.

2. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo (lub jego uwierzytelnioną kopię) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17,00 zł).

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja formalna zgłoszenia

1. Zgłoszenie zostaje zarejestrowane i przekazane do rozpatrzenia pracownikowi, który będzie prowadził sprawę. Nadawany jest znak sprawy i zakładana teczka sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Sprawdzenie kompletności i poprawności zgłoszenia. Jeżeli nie jest ono kompletne, to właściwy organ architektoniczno-budowlany wzywa wnioskodawcę postanowieniem do uzupełnienia w określonym terminie braków zgłoszenia. Ponadto, właściwy organ architektoniczno-budowlany może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Uczestnicy
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
Krok 3. Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia i przyjęcie zgłoszenia

1. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia stanowi podstawę do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji.

2. Jeżeli złożone zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, to organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zgłoszenia.

3. Organ architektoniczno-budowlany może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków i budowli, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli ich rozbiórka:

 • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
 • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Wyżej wymieniony obowiązek nakładany jest w decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych.

4. W przypadku kompletności i poprawności zgłoszenia oraz braku przesłanek wymienionych w punkcie 3, organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki tzw. „milczącą zgodą”. Inwestor chcący uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia ma możliwość złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

Termin

Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie w formie decyzji sprzeciwu na wykonanie robót związanych z rozbiórką, inwestor może wykonać wymienione roboty (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia powoduje, że liczony jest on od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia).

Uczestnicy
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
Pozostałe informacje
Przebieg alternatywny

W przypadku zgłoszenia wykonania rozbiórki obiektów, które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi lub mienia, można przystąpić do robót budowlanych przed dokonaniem zgłoszenia. Jednak nie zwalnia to inwestora z obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia robót rozbiórkowych.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca może się odwołać w przypadku, gdy zostanie wydana decyzja o sprzeciwie na wykonanie robót rozbiórkowych albo decyzja o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw na wykonanie robót rozbiórkowych albo decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno – budowlanej wyższego stopnia.

Akty prawne (!)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.