Zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony, do której z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy

Realizacja ustawowego obowiązku poinformowania właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony, do której z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 251 § 1 Kodeksu pracy.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Nie dotyczy to jednak m. in. przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli zawarcie umowy służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. W takich przypadkach strony stosunku pracy mogą w ramach mieszczących się w określonych przez pracodawcę kryteriach, dowolnie ustalić okres łączącej ich umowy, jak również nie są obowiązani przestrzegać wskazanej wyżej maksymalnej liczby umów na czas określony jakie mogą być pomiędzy nimi zawarte.

Pracodawca ma wówczas obowiązek zamieścić w umowie o pracę przyczyny zawarcia tej umowy, tj. zamieścić informacje o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy. Ponadto o fakcie zawarcia umowy o pracę na czas określony pracodawca powinien poinformować właściwego okręgowego inspektora pracy w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazując przyczyny jej zawarcia wynikające z umowy, w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia.

Obowiązek informacyjny dotyczy każdej umowy zawieranej na czas określony bez względu na to czy jest to np. pierwsza, druga czy piąta umowa zawarta w okresie 33 miesięcy czy też pierwsza umowa zawarta na okres przekraczający 33 miesiące.

UWAGA!

Obowiązek informacyjny nie dotyczy zawieranych umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy o pracę na czas określony.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Okręgowe Inspektoraty Pracy

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony, do której z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy

Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas określony, do której nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące:

- okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łącznego okresu zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, wynoszące w obu przypadkach 33 miesiące,

- maksymalnej liczby łącznej umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy tj. maksymalnie 3.

Ponadto pracodawca ma obowiązek wskazać przyczyny zawarcia takiej umowy.

Dokumenty

Termin

5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy o pracę na czas określony.

2. Przyjęcie zawiadomienia o zawarciu umowy o pracę na czas określony, do której z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy

Właściwy okręgowy inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy przyjmuje zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę na czas określony, do której z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 251. § 1 Kodeksu pracy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zgłoś zawarcie czwartej z kolei umowy o pracę na czas określony lub umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w art. 15 ust 1, w przypadku umów zawartych na czas określony przed wejściem w życie ustawy i trwających w dniu jej wejścia w życie,  nakłada na strony stosunku pracy obowiązek uzupełnienia treści tychże umów o pracę oraz zawiadomienia o tym właściwego okręgowego inspektora pracy. Treść zawiadomienia, jak również termin na zgłoszenie są identyczne jak w przypadku nowych umów. Czas na realizację ww. obowiązku dotyczącego uzupełnienia umowy wynosi 3 miesiące (tj. od 22.02.2016 do 22.05.2016), a zgłoszenia 3 miesiące + 5 dni roboczych.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.