Akredytacja placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Uzyskanie akredytacji placówki prowadzącej kształcenie.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Wniosek o przyznanie akredytacji składa osoba kierująca placówką w uzgodnieniu z organem prowadzącym, a w przypadku działalności oświatowej, prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej – osoba prowadząca tę działalność.

O przyznanie akredytacji mogą ubiegać się:

a) publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,

b) publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia praktycznego,

c) ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

d) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

O przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca i upowszechniająca nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Ponadto, placówka może uzyskać akredytację, jeżeli:

1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:

a) pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,

b) w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,

c) baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,

d) baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;

2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:

a) kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,

b) praca kadry jest systematycznie oceniana,

c) tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry,

3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:

a) programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,

b) dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Kuratoria Oświaty

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Wniosek o przyznanie akredytacji składa osoba kierująca placówką w uzgodnieniu z organem prowadzącym, a w przypadku działalności oświatowej, prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej – osoba prowadząca tę działalność. Dokumenty składa się do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki osoba kierująca placówką.

Dokumenty

  • Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) lub odpis z rejestru przedsiębiorców konieczne jest w przypadku prowadzenia działalności oświatowej zgłoszonej w formie działalności gospodarczej.
  • W przypadku działalności oświatowej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego statut palcówki powinien być uzupełniony o informację dotyczącą organizacji i zakresu tej działalności. 
  • Własna ocena działalności placówki powinna być opracowana przez osobę kierującą placówką, przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
  • Podmiot starający się o akredytację składa oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie lub wnosi opłatę, ustaloną przez kuratora oświaty, do którego kierowany jest wniosek.

2. Formalne sprawdzenie wniosku

Organ sprawdza czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do poprawnego przeprowadzenia procedury. W przypadku stwierdzenia braków Kurator Oświaty wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA oświadczenie pozostaje bez rozpoznania. W przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi formalne Kurator Oświaty powołuje zespół akredytacyjny.

3. Ocena działalności placówki

Zespół akredytacyjny powołany przez Kuratora Oświaty dokonuje oceny działalności placówki. Zespół akredytacyjny może zwracać się do osoby kierującej placówką o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących działalności placówki w zakresie zgłoszonym do akredytacji. Zespół akredytacyjny ustala ocenę działalności placówki w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 składu zespołu. Po zakończeniu prac zespołu akredytacyjnego, przewodniczący zespołu przekazuje Kuratorowi oświaty Protokół oraz dokumenty złożone razem z wnioskiem.

Dokumenty

4. Wizyta akredytacyjna

Podczas wizyty akredytacyjnej zespół ocenia spełnianie przez placówkę warunków, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, tj.:

1) zapewnienie bazy wyposażonej w środki dydaktyczne,

2) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry,

3) opracowanie i udostępnienie materiałów metodyczno-dydaktycznych.

Termin

Przewodniczący zespołu akredytacyjnego powiadamia o programie i terminie wizyty akredytacyjnej co najmniej na 7 dni przed terminem wizyty.

5. Wydanie decyzji

Kurator wydaję decyzję o udzieleniu akredytacji bądź decyzję odmawiającą udzielenia akredytacji.

W przypadku niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Kurator Oświaty uwzględnia również wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką lub ośrodkiem.

Lista placówek, które uzyskały akredytacje publikowana jest na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Podmiot starający się o akredytację, wnosi opłatę, którą do dnia 31 grudnia każdego roku, ustala właściwy kurator oświaty, podając do publicznej wiadomości wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym. Opłata wnoszona jest wraz z wnioskiem o przyznanie akredytacji. Z wnoszenia opłat zwolnione są podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o przyznanie akredytacji

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratora Oświaty w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - http://www.koweziu.edu.pl/przewodnik/index.html

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.