Przejdź do UOKiK
 
Powrót

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstał w 1990 roku jako Urząd Antymonopolowy. Jako główne zadanie Urzędu wskazano przeciwdziałanie zawieraniu antykonkurencyjnych porozumień i nadużywaniu pozycji dominującej na rynku oraz kontrolę koncentracji przedsiębiorców. Kompetencje te były wielokrotnie zwiększane.

W 1996 roku, po reformie administracji centralnej, ówczesny Urząd Antymonoplowy otrzymał swą obecną nazwę – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Rozszerzono przy tym zakres jego działań o ochronę interesów konsumentów. Jednocześnie Prezesowi Urzędu podporządkowano Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej.


Misją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Dzięki tym działaniom wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Urząd przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest przez niego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej oraz polityki ochrony konsumentów.

Wstąpienie do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku dla UOKiK oznaczało przede wszystkim zakończenie procesu harmonizacji polskiego prawa antymonopolowego i konsumenckiego z regulacjami unijnymi. Od dnia akcesji Urząd działa w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN).

 

Obecność UOKiK na arenie międzynarodowej


Prezes UOKiK reprezentuje Polskę w ramach sieci Consumer Protection Cooperation (CPC), do której należą instytucje publiczne odpowiedzialne za ochronę konsumentów w Unii Europejskiej. Została ona utworzona na podstawie przepisów wspólnotowych z 2004 roku. Celem CPC jest współpraca w zakresie zwalczania naruszeń interesów słabszych uczestników rynku o charakterze transgranicznym – a zatem wykraczających zasięgiem poza obszar jednego państwa.


16 lutego 2007 roku uchwalono ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. W celu usprawnienia działań podejmowanych przez UOKiK odstąpiono od prowadzenia postępowań na wniosek w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wprowadzono również możliwość nakładania przez Prezesa UOKiK kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy naruszyli zbiorowe interesy konsumentów.

 

Podstawowe kompetencje i uprawnienia Prezesa UOKiK

W zakresie ochrony konkurencji:

 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję – nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz niedozwolonych porozumień (karteli). Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań oraz nałożeniem kary pieniężnej,
 • Prezesowi UOKiK przysługuje także prawo kontroli koncentracji, w celu niedopuszczenia do sytuacji, w której w wyniku łączenia się przedsiębiorców powstanie podmiot dominujący na rynku,

Opiniowanie projektów pomocy publicznej:

 • Od 2004 roku Prezes UOKiK opiniuje projekty pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach programów pomocowych oraz decyzji indywidualnych przed ich wysłaniem do Komisji Europejskiej (ta jest jedynym organem władnym podejmować decyzje w sprawach zgodności wsparcia ze Wspólnym Rynkiem),
 • Monitoruje wsparcie udzielane przedsiębiorcom,
 • Przygotowuje na podstawie sprawozdań podmiotów udzielających pomocy oraz jej beneficjentów raporty roczne o wsparciu państwa – przede wszystkim jego skuteczności i efektywności, a także wpływie na konkurencję.

Uprawnienia w dziedzinie ochrony konsumentów:

 • Prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań, a także, na podstawie ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, nałożeniem kary pieniężnej,
 • Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego niedozwolonych postanowień umownych – to znaczy kształtujących interesy konsumentów w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Podstawowym narzędziem są kontrole wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów - służących ochronie zdrowia i życia konsumentów. W ich wyniku Prezes UOKiK może nakazać między innymi wycofanie z rynku wyrobu stwarzającego zagrożenie oraz, zgodnie z nowelizacją ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 stycznia 2007 roku, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł,
 • Monitorowanie systemu nadzoru rynku, który służy zapewnieniu, że w obrocie znajdują się wyłącznie produkty bezpieczne i spełniające zasadnicze wymagania – określone w aktach prawnych wprowadzających do prawa polskiego tzw. dyrektywy nowego podejścia,
 • Zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.
   

Warto wiedzieć, że UOKiK nie rozpatruje spraw ani skarg na poziomie indywidualnym. Z tym można zwrócić się do infolinii konsumenckiej (prowadzonej przez Federację Konsumentów, nr 800 007 707), której pracownicy pomogą indywidualnym osobom borykającymi się z nieuczciwymi kontrahentami. Więcej na temat infolinii konsumenckiej, na stronie Federacji Konsumentów oraz na Portalu PPK.

 

Rejestry UOKiK

W kompentencji UOKiK znajduje się prowadzenie następujących rejestrów:

a także dostępnych pod zbiorczym adresem http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/:

 • Rejestr Produktów Niebezpiecznych,
 • Rejestr Wyrobów Niezgodnych z Zasadniczymi Wymaganiami,
 • Rejestr Produktów Niespełniających Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa,
 • Rejestr Innych Produktów.

Więcej na temat rejestrów znajduje się na stronach UOKiK oraz na Portalu PPK.

 

Kontakt do urzędu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 55 60 800
e-mail: uokik@uokik.gov.pl
http://www/uokik.gov.pl

 

Aktualnie UOKiK posiada 9 delegatur: Wrocław, Łódź, Kraków, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Warszawa, Katowice. Dane kontaktowe delegatur dostępne pod linkiem.

 

Opracowano na podstawie: materiałów ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.