Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak średni i duzi przedsiębiorcy mogą uchronić się przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019?

Jeśli jesteś średnim lub dużym przedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniałeś średniorocznie co najmniej 50 pracowników i
  • osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 10 milionów euro,
  • i nie jesteś mikro i małym przedsiębiorcą, 

możesz otrzymać dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone zostały firmy zajmujące się m.in., produkcją wyrobów z aluminium, odzieży skórzanej, czy nawozów). Pełną listę wyłączeń, opisanych kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), znajdziesz w art. 7 ust. 4b ustawy

Aby ubiegać się o takie dofinansowanie musisz zwrócić się do spółki Zarządca Rozliczeń S.A. z odpowiednim wnioskiem. Wniosek składa się za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez spółkę Zarządca Rozliczeń.

Wniosek musi zawierać m.in. 

  • oznaczenie firmy, jej siedzibę i adres poczty elektroniczne, 
  • numer KRS i NIP, 
  • wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy dofinansowanie, 
  • wnioskowaną wysokość dofinansowania obliczoną zgodnie z ustawą, 
  • oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy, 
  • numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dofinansowania. 

Wniosek i wszystkie załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru.

Informacje i wzór wniosku dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie (pomoc de minimis) zostaną przedstawione na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. po 31 sierpnia 2019 r.

Pamiętaj! Wniosek wraz z oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 2 do ustawy, będą przyjmowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. nie wcześniej niż po zakończeniu trzeciego kwartału 2019 r. Całość dokumentów musisz złożyć do 30 czerwca 2020 r. 

 

Dofinansowanie opiera się o mechanizm tzw. pomocy de minimis. Jest to określona w przepisach unijnych pomoc, jakiej może udzielić państwo przedsiębiorcom, aby nie naruszyć konkurencji lub nie wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi. Wysokość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa jest ograniczona i wynosi 200 tys. euro w okresie 3 lat

Po złożeniu wniosku Zarządca Rozliczeń w terminie 7 dni zwróci się do twojego sprzedawcy energii o potwierdzenie danych dotyczących wolumenu sprzedanej energii elektrycznej wskazanego we wniosku. Jeśli sprzedawca potwierdzi dane (ma na to 14 dni), Zarządca Rozliczeń weryfikuje wniosek pod względem poprawności, kompletności i prawidłowości złożonego oświadczenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Zarządca zatwierdza wniosek i w terminie 40 dni od jego otrzymania wypłaca  dofinansowanie. Zatwierdzenie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień zatwierdzenia wniosku przez Zarządcę Rozliczeń. Zarządca w dniu udzielenia pomocy publicznej wydaje i doręcza odbiorcy końcowemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 4a-4d oraz art. 7a i 7b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

 Art. 7, pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis