Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdują się w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Dostęp do tych danych jest bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP, REGON lub KRS. CEIDG prowadzi minister właściwy ds. gospodarki.

Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora
 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania
 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

Więcej informacji: www.ceidg.gov.plwww.firma.gov.plMinisterstwo Gospodarki

 

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.