Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasada odpowiedzialności solidarnej przy delegowaniu pracowników do Polski

Pracownikom delegowanym do wykonywania usług w Polsce przysługuje należne wynagrodzenie. Jeśli jest problem z wypłatą wynagrodzeń, pojawia się pytanie kto za to odpowiada? Zgodnie z mechanizmem odpowiedzialności solidarnej obowiązki spoczywają tu zarówno na pracodawcy delegującym osoby do pracy w Polsce, jak i na wykonawcy, który powierza wykonanie prac. To zasada odpowiedzialności solidarnej. W przypadku delegowanych do Polski pracowników, ma ona zastosowanie przy pracach związanych z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego, w szczególności takich jak :

 • wykopy
 • roboty ziemne
 • montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych
 • wyposażanie lub instalowanie
 • renowacja
 • demontowanie
 • rozbiórkę
 • konserwację
 • prace malarskie i porządkowe.

Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w trakcie wykonywania wymienionych wyżej prac z tytułu zaległego wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Do odpowiedzialności solidarnej za te zobowiązania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Kiedy wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności solidarnej jeśli dochowa należytej staranności, czyli spełni łącznie następujące warunki:

1. Przekaże pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium Polski pisemną informację o warunkach zatrudnienia dotyczących:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto w przypadku pracodawcy mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie może być niższa o więcej niż 30 % od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,
 • zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w Kodeksie pracy,
 • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 1. Odebierze - od pracodawcy delegujacego - potwierdzenie złożenia Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia, zawierającego następujące informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy:
 • dane identyfikacyjne pracodawcy obejmujące:
  • nazwę
  • siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym
  • numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych;
 • przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium Polski wraz z danymi obejmującymi ich imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo;
 • przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania pracowników na terytorium Polski;
 • adresy miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium Polski;
 • charakter usług uzasadniający delegowanie pracowników na terytorium Polski;
 • dane osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, przebywającej w okresie delegowania na terytorium RP, obejmujące jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym – w przypadku pracodawców z UE, a w przypadku pracodawców spoza UE dane osoby działającej w imieniu pracodawcy, przebywającej na terytorium RP i upoważnionej do reprezentowania tego pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, obejmujące jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym;
 • miejsce przechowywania:
  • kopii umowy o pracę pracownika delegowanego na terytorium Polski lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach nawiązanego stosunku pracy,
  • dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego na terytorium Polski w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu lub jej kopii,
  • dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego na terytorium Polski wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii.

Jeżeli pracownik delegowany na terytorium Polski ma wykonywać pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w rozumieniu przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, oświadczenie obejmuje ponadto dane identyfikacyjne tego pracodawcy tj.:

 • nazwę;
 • siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych.

Czy ta strona była przydatna?