Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP

Zmieniły się dane twojej firmy? A może chcesz wyznaczyć inną osobę do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy? Poinformuj o tym Państwową Inspekcję Pracy. Zawiadom Inspekcję Pracy również wtedy, gdy zmieni się pracodawca użytkownik, do którego delegujesz pracowników lub zmienisz miejsce przechowywania dokumentów w Polsce. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako zagraniczny pracodawca, delegujący do pracy na terytorium Polski swoich pracowników masz obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o każdej zmianie:

  • swoich danych identyfikacyjnych (nazwie, siedzibie, numerze NIP, albo numerze identyfikacyjnym uzyskanym w państwie członkowskim, w którym masz siedzibę),
  • danych osoby wyznaczonej do kontaktu (lub danych osoby działającej w twoim imieniu i upoważnionej do reprezentowania ciebie wobec Państwowej Inspekcji Pracy - gdy jesteś pracodawcą spoza Unii Europejskiej),
  • miejsca przechowywania dokumentów.

Jeżeli pracownik został skierowany do pracy przez agencję pracy tymczasowej, to masz również obowiązek poinformować o zmianie danych pracodawcy użytkownika (chodzi o pracodawcę, do którego agencja pracy tymczasowej kieruje pracownika do wykonywania pracy tymczasowej i który wyznacza temu pracownikowi zadania oraz kontroluje ich wykonanie).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie o zmianie danych złóż nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Barska 28/30, 02-315 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika

Poinformuj Państwową Inspekcję Pracy o każdej zmianie:

a) nazwy,

b) siedziby (adresu) oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania (adresu) oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

c) numeru identyfikacji podatkowej NIP albo numeru identyfikacyjnego uzyskanego w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych,

d) danych osoby wskazanej do kontaktów z PIP (lub danych osoby działającej w twoim imieniu i upoważnionej do reprezentowania ciebie wobec Państwowej Inspekcji Pracy - gdy jesteś pracodawcą spoza Unii Europejskiej), obejmujących jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

e) miejsca przechowywania dokumentów delegowanych pracowników.

Jeżeli pracownik delegowany na terytorium RP wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, to poinformuj także o zmianie danych identyfikacyjnych tego pracodawcy.

Nie czekaj na żadne pismo z urzędu o przyjęciu zawiadomienia, gdyż urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Zawiadomienie o zmianie danych wypełnij w języku polskim lub w języku angielskim w postaci papierowej albo elektronicznej.

Termin

Zawiadomienie o zmianie danych złóż nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Kary

Jeżeli nie zawiadomisz Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 7 dni roboczych o zmianie informacji zawartych w oświadczeniu, to grozi ci kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?