Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – uznawanie kwalifikacji

Masz uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, które zdobyłeś poza Polską? Chciałbyś pracować w Polsce jako biegły rewident? Musisz najpierw uzyskać uznanie swoich kwalifikacji. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (zwanej dalej "ustawą"), do rejestru może być wpisana osoba fizyczna, która:

  • posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, oraz złoży przed Komisją egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych;
  • do rejestru może być wpisana, na zasadzie wzajemności, osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w niniejszej ustawie lub równoważne oraz złoży przed Komisją egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego

W przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy, warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji Egzaminacyjnej zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera w szczególności:

- imię i nazwisko wnioskodawcy;

- adres zamieszkania;

- oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których administratorem jest Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz prowadzeniem ewidencji kandydatów na biegłych rewidentów związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym”.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kwestionariusz osobowy zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) obywatelstwo;

3) adres do korespondencji;

4) adres poczty elektronicznej;

5) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie

Wnioskodawca powinien załączyć oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających:

a)  posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, o których mowa w art. 4 ust. 4 lub 5 ustawy,

b)  kwalifikacje nabyte w drodze dotychczasowego kształcenia oraz doświadczenie zawodowe

– wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Termin

W terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

  1. Sprawdzenie zgłoszenia pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Komisja Egzaminacyjna dokonuje weryfikacji formalnej oraz merytorycznej złożonych dokumentów. W przypadku, gdy zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego nie spełnia wymagań formalnych, Komisja wzywa do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. Wezwanie może być wysłane drogą elektroniczną, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta uprzednio wyraził na to pisemną zgodę.

  1. Zakwalifikowanie do egzaminu

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera braków formalnych lub merytorycznych, Komisja Egzaminacyjna wydaje decyzję o dopuszczeniu wnioskodawcy do egzaminu z prawa gospodarczego. Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu jest podejmowana w formie uchwały podczas posiedzenia Komisji. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb - średnio raz w miesiącu.

Osoby, które spełniają warunki zakwalifikowania do egzaminu z prawa gospodarczego, są zawiadamiane pisemnie lub drogą elektroniczną przez Komisję, w terminie 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, albo uzupełnienia braków o zakwalifikowaniu do egzaminu z prawa gospodarczego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony o kolejne 60 dni. W zawiadomieniu wskazany jest dokładny termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu oraz zasady dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi. W zawiadomieniu informuje się również o zakresie egzaminu ustalonym, zgodnie z art. 5 ustawy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

90 dni (w szczególnych przypadkach termin ten może wydłużyć się o kolejne 60 dni).

  1. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Na 30 dni przed terminem egzaminu.

  1. Przystąpienie do egzaminu z prawa gospodarczego

Egzamin z prawa gospodarczego składa się z części pisemnej i ustnej i przeprowadza się pod nadzorem co najmniej dwóch członków Komisji stanowiących skład egzaminacyjny, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego składu egzaminacyjnego.

Część pisemna egzaminu z prawa gospodarczego składa się z bloków tematycznych zawierających pytania testowe i zadania sytuacyjne.

Pytanie testowe jest pytaniem jednokrotnego wyboru, które jest oceniane w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi - zero punktów.

Zadanie sytuacyjne jest oceniane według skali punktowej podanej w zadaniu. Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów ujemnych.

Czas trwania poszczególnych egzaminów z wiedzy jest uzależniony od liczby pytań testowych i liczby zadań sytuacyjnych i nie może przekroczyć 240 minut.

Liczbę bloków tematycznych na egzaminie z prawa gospodarczego określa Komisja w zależności od zakresu egzaminu ustalonego na podstawie art. 5 ustawy, na podstawie dokumentów, składanych przez obywatela innego kraju Unii Europejskiej lub obcokrajowca, chcącego świadczyć w Polsce usługi biegłego rewidenta.

Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

Niezaliczenie części ustnej jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu z prawa gospodarczego.

Niezaliczenie części ustnej jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu z prawa gospodarczego. Wynik egzaminu ogłasza przewodniczący składu egzaminacyjnego po zakończeniu egzaminu w danym dniu. Z przebiegu egzaminu z prawa gospodarczego sporządzany jest protokół egzaminacyjny, który podpisują członkowie składu egzaminacyjnego. W protokole egzaminacyjnym podaje się imiona i nazwiska członków składu egzaminacyjnego, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz wykaz kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zgłosili się do egzaminu, wraz z wynikami egzaminu.

Nieprzystąpienie przez kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu, na który został zakwalifikowany, jest równoznaczne z niezaliczeniem tego egzaminu. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta, który z powodu choroby, wypadku losowego lub innej ważnej wskazanej i udokumentowanej przyczyny nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, przedłoży Komisji pisemnie lub drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu, kopię dokumentu potwierdzającego niemożność przystąpienia do tego egzaminu.

Wyniki egzaminu pisemnego są zamieszczane w dniu ogłoszenia wyników na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Kandydat na biegłego rewidenta posiada dostęp wyłącznie do własnych wyników egzaminów poprzez zalogowanie na indywidualnym koncie internetowym. Termin ogłoszenia wyników wyznacza przewodniczący Komisji na dzień przypadający nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, złożony w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, Komisja udostępnia kandydatowi na biegłego rewidenta do wglądu pracę egzaminacyjną w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

Termin

Zgodnie z ramowym harmonogramem, ustalonym przez KRBR, egzaminy z prawa gospodarczego przeprowadzane są w czerwcu i grudniu każdego roku. Dokładne terminy i miejsce przeprowadzania egzaminu z każdego tematu ustala Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy przeprowadzane są w Warszawie.

  1. Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu z prawa gospodarczego

W przypadku, gdy wnioskodawca złoży z wynikiem pozytywnym egzamin z prawa gospodarczego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wydaje, na podstawie protokołów oraz dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę, zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Zaświadczenie wydawane jest w 3 egzemplarzach: po jednym egzemplarzu otrzymuje wnioskodawca, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów oraz Komisja Egzaminacyjna. Wnioskodawca, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin z prawa gospodarczego, aby móc wykonywać zawód biegłego rewidenta, musi następnie złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonym przez KRBR.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie po zdaniu egzaminu przez wnioskodawcę.

Ile zapłacisz

1376 zł

Opłata za egzamin dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy, wynosi 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłatę należy wpłacić bez uprzedniego powiadomienia na indywidualny rachunek bankowy, podając w opisie przelewu: imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny, nazwę i termin egzaminu.

Opłata za egzamin z prawa gospodarczego w 2019 r. wynosi 1376 zł.

Ile będziesz czekać

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uzna twoje kwalifikacje jeśli zdasz egzamin z prawa gospodarczego. Po jego zdaniu musisz jeszcze złożyć ślubowanie i uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów. Średnio trwa to kilka miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, od wyniku egzaminu z prawa gospodarczego kandydatowi na biegłego rewidenta przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu.

Warto wiedzieć

Do rejestru biegłych rewidentów wpisuje się osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu biegłego rewidenta zostały uznane, jeżeli:

1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzystają z pełni praw publicznych;

3) mają nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem dają rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;

3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) złożyły wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Zobacz jak uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Czy ta strona była przydatna?