Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – wpis na listę

Chcesz jako ochroniarz pilnować bezpieczeństwa ludzi i dobytku? A może chcesz pracować jako konwojent lub specjalista od monitoringu systemów alarmowych? Potrzebujesz w związku z tym wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Sprawdź poniżej, jak zdobyć wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli posiadasz wpis na listę, możesz wykonywać zadania jako kwalifikowany pracownik ochrony u klientów na stałe lub pojawiać się u nich w razie potrzeby. Możesz też zajmować się obsługą systemów alarmowych oraz innych urządzeń używanych w firmach ochroniarskich. Wpis umożliwia ci też przewożenie pieniędzy oraz innych cennych rzeczy klientów.

Ponadto wpis potrzebujesz, gdy chcesz pracować jako kwalifikowany pracownik specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO) lub umundurowanych wewnętrznych służb ochrony (WSO), a także jako przełożony pracowników ochrony, którzy nie mają wpisu na listę. Możesz też pracować jako ochroniarz w miejscach ważnych dla obronności i interesu gospodarczego państwa oraz bezpieczeństwa publicznego (np. zakłady wojskowe, porty morskie i lotniska, elektrownie i ciepłownie, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, muzea, archiwa państwowe).

Wpis na listę uprawnia cię także do użycia siły w przypadku obrony lub próby obezwładnienia, użycia kajdanek na ręce, pałek oraz psów obronnych, ręcznych miotaczy gazu lub paralizatorów. Jest to możliwe w dwóch sytuacjach:
a)  na chronionym terenie w przypadku: obrony koniecznej własnej lub chronionej osoby, zamachu na ważne obiekty i urządzenia albo próby niszczenia mienia, pościgu i próbie ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby, a także obezwładnienia podczas stawiania oporu,
b)  poza chronionym terenem w celu zapewnienia bezpieczeństwa konwoju.

Wpis uzyskasz jeśli:

 • masz przynajmniej 21 lat i zdolność do czynności prawnych
 • masz świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
 • masz obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii
 • nie jesteś w rejestrze skazanych za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo
 • masz nienaganną opinię powiatowego komendanta policji lub jego odpowiednika z kraju, gdzie teraz mieszkasz (UE, Szwajcaria lub strefa EFTA)
 • masz pozytywne badania lekarskie i psychologiczne
 • jesteś po kursie lub szkoleniu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • masz potwierdzone kwalifikacje

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy wojewódzkie policji
 • Komenda Stołeczna Policji

Wniosek złóż do:

 • komendanta wojewódzkiego Policji – właściwego dla twojego miejsca zamieszkania
 • Komendanta Stołecznego Policji – jeśli nie mieszkasz w Polsce
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Złóż wniosek na piśmie do komendanta wojewódzkiego policji, któremu podlega miejscowość, w której mieszkasz.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia siedmioklasowej lub ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Do wniosku dołącz jeden z poniższych dokumentów, które potwierdzają twoje umiejętności:

 • dyplomy lub świadectwa w zawodzie technika ochrony fizycznej
 • dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich policji lub Straży Granicznej
 • świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej
 • zaświadczenie o ukończeniu odpowiednich kursów w ośrodkach szkolenia policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu lub Służby Ochrony Państwa
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • zaświadczenia o ukończeniu innych kursów dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonych przez uczelnie

Decyzję o uznaniu kwalifikacji dołącz tylko wtedy, gdy kwalifikacje zdobyłeś w innym kraju UE.

 1. Komenda wojewódzka formalnie oceni twój wniosek

Komenda wojewódzka policji zapozna się z twoim wnioskiem i oceni, czy spełnia wszystkie formalne wymagania. Gdyby brakowało pewnych dokumentów, dostaniesz wezwanie, aby je dostarczyć w ciągu 7 dni.

 1. Komenda wojewódzka policji sprawdzi opinię o tobie u komendanta powiatowego policji

Kiedy komendant wojewódzki otrzyma twój wniosek, zwróci się do komendanta powiatowego w okolicy twojego zamieszkania o wydanie opinii o tobie, którą dołącza potem do akt. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy twoje wcześniejsze zachowanie może wpływać na twoją pracę. Komendant powiatowy przygotuje opinię w ciągu 2-3 tygodni. Jeśli jesteś w kartotekach policyjnych, to może to przesądzić o wydaniu negatywnej opinii. A to już jest podstawa do odmowy wpisania ciebie na listę.

Dokumenty

Opinia komendanta powiatowego jest w formie postanowienia.

Termin

Komendant powiatowy wyda opinię o tobie nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o wpisie na listę

Komendant wojewódzki policji zwraca się jeszcze do sądu okręgowego, żeby sprawdzić, czy nie masz wyroku za przestępstwo umyślne. Sąd przesyła odpowiedź po około 2-3 tygodniach. Jeśli nie jesteś w rejestrze osób skazanych, komendant wojewódzki policji wpisze ciebie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Na liście znajdują się:

 • numer porządkowy wpisu
 • imię (imiona) i nazwisko, imię ojca i matki, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL (jeżeli go posiadasz)
 • informacja, czy jesteś członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem kierującym firmą koncesjonowaną, lub prowadzisz taką firmę jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej (tu wpisuje się twoją funkcję oraz ewentualnie numer koncesji)

Dostaniesz też pisemne zaświadczenie od komendanta wojewódzkiego policji o wpisie na listę.

Jeśli okaże się, że nie spełniasz warunków, to otrzymasz decyzję o odmowie wpisu na listę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Termin

Zaświadczenie dostaniesz po tym, jak komenda wojewódzka w sądzie okręgowym potwierdzi twoją niekaralność.

Ile zapłacisz

 • 17 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby komendy Policji, do której składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do komendy Policji składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby komendy Policji, do której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Komendant wojewódzki policji wpisze cię na listę po tym, jak dostanie informacje o tobie od odpowiednich instytucji.

Warto wiedzieć

Zgłoś zmianę danych

Pamiętaj o tym, żeby zgłaszać w komendzie wojewódzkiej policji zmiany dotyczące wpisu. Termin jest określony i wynosi maksymalnie 14 dni od ich powstania.

Regularnie odnawiaj kursy

Masz już świadectwo ukończenia kursu dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ale to nie zwalnia ciebie od sprawdzania swoich umiejętności. Dlatego co 5 lat odnawiaj kursy, a aktualne zaświadczenie o ich odbyciu złóż w komendzie wojewódzkiej policji. Te wymagania ciebie nie dotyczą, jeśli zarządzasz firmą, ale nie pracujesz jako pracownik ochrony.

Badaj się

Do twoich obowiązków należy też systematyczna kontrola twojego zdrowia. Dlatego co 3 lata zgłaszaj się na okresowe badania lekarskie i psychologiczne. Ich termin może być krótszy, jeśli:

 • w orzeczeniu masz wskazaną krótszą datę kolejnego badania
 • masz przerwę w pracy dłuższą niż 6 miesięcy
 • twój pracodawca lub komendant wojewódzki policji uznają, że twój psychiczny lub fizyczny stan zdrowia nie pozwala ci pracować

Czy ta strona była przydatna?