Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – uznawanie kwalifikacji

Masz kwalifikacje pracownika ochrony zdobyte w innym państwie członkowskim UE? Chcesz wykonywać ten zawód w Polsce? Uznaj swoje kwalifikacje i zdobądź wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zawód regulowany

Twój zawód jest zawodem regulowanym, gdy możesz go wykonywać dopiero po spełnieniu określonych wymogów (np. zdanie egzaminu lub uzyskanie wpisu na listę). Każde państwo określa, czy w jego kraju dany zawód będzie uznany za regulowany.

Jeśli zawód nie jest zawodem regulowanym, to decyzję o zatrudnieniu osoby z kwalifikacjami zdobytymi poza granicami Polski podejmuje pracodawca.

Kto może złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji

Każdy, kto chce podjąć pracę w kraju, gdzie dany zawód jest regulowany (np. w Polsce), może ubiegać się o oficjalne uznanie swoich kwalifikacji uzyskanych w UE (wykształcenia i doświadczenia zawodowego). Dzięki temu będzie mógł pracować w swoim zawodzie.

Jeśli chcesz pracować jako pracownik ochrony w Polsce, musisz mieć kwalifikacje na odpowiednim poziomie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Komenda Główna Policji
Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji

Wskaż pełnomocnika do doręczeń, jeśli:

 • nie masz miejsca zamieszkania (lub pobytu albo siedziby) w Polsce lub innym kraju unijnym
 • nie masz pełnomocnika, który mieszka w Polsce
 • nie reprezentuje cię konsul RP

Nie musisz wskazać pełnomocnika do doręczeń, jeśli komunikacja odbywa się online.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa
Np. program studiów, suplement do dyplomu lub wypis przedmiotów i ocen itp.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający odpowiedni stan zdrowia powinien być wystawiony przez upoważnioną instytucję państwa wnioskodawcy lub innego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca wykonywał ostatnio dany zawód lub działalność.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dokumenty o zatrudnieniu z danego kraju

Dołącz świadectwo lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia w danym kraju unijnym. Dokumenty muszą być wydane przez upoważniony organ administracji lub organizacji zawodowej. Powinny w nich być informacje o charakterze, okresie i rodzaju wykonywanej działalności.

W jakim języku składa się dokumenty

Złóż wniosek w języku polskim. Dołącz dokumenty (lub ich kopie) w języku polskim. Jeśli są w innym języku, to dołącz też ich tłumaczenia na język polski.

Komendant Główny Policji może zażądać od ciebie:

 • przetłumaczenia szczególnie istotnych dla postępowania dokumentów przez tłumacza przysięgłego; tłumacz musi prowadzić działalność w Polsce lub innym kraju unijnym
 • dostarczenia do wglądu poświadczonych kopii lub oryginałów dokumentów (jeśli dołączysz kopie dokumentów)

Nie musisz mieć przetłumaczonych dokumentów, które potwierdzają twoje:

 • imię (lub imiona) i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • obywatelstwo
 • państwo, z którego pochodzisz

Znajomość języka polskiego

Musisz znać język polski na takim poziomie, żeby swobodnie wykonywać swój zawód w Polsce. Dostarcz dowolny dokument, który potwierdza twój poziom znajomości języka polskiego.

Oświadczenia i dokument o stanie zdrowia

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej postawy etycznej oraz dokument potwierdzający odpowiedni stan zdrowia, złóż w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania.

 1. Komendant Główny Policji sprawdzi formalnie twój wniosek

Komendant Główny Policji zawiadomi cię o otrzymaniu twojego wniosku oraz sprawdzi czy są wszystkie niezbędne załączniki.

Jeśli twój wniosek ma błędy formalne (np. brakuje pewnych informacji), dostaniesz wezwanie do ich uzupełnienia. Komendant wyznaczy ci termin na uzupełnienie braków.

Jeśli nie zrobisz tego w terminie, dostaniesz zawiadomienie, że komendant nie rozpatrzy twojej sprawy.

Masz prawo starać się o zwieszenie postępowania. Jest to możliwe, jeśli nie możesz uzupełnić braków w wyznaczonym terminie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Komendant sprawdzi twój wniosek w ciągu miesiąca.

 1. Komendant Główny Policji sprawdzi merytorycznie twój wniosek

Komendant Główny Policji oceni twoje:

 • doświadczenie zawodowe
 • program kształcenia
 • szkolenia

Jeśli pojawią się uzasadnione wątpliwości odnośnie autentyczności twoich dokumentów, komendant może poprosić odpowiednie instytucje w twoim kraju o opinię. Instytucje kontaktują się przez system IMI.

Po analizie twoich dokumentów, Komendant Główny Policji stwierdza, że:

 • masz odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby uznać twoje kwalifikacje zawodowe
 • przed uznaniem kwalifikacji musisz odbyć staż adaptacyjny lub zdać test umiejętności w przypadku, gdy są duże różnice między:
  • kształceniem, szkoleniem czy egzaminem do zawodu w Polsce i twoim kraju
  • zawodem w twoim kraju a zawodem w Polsce, a poziom kształcenia (lub szkolenia) w obu krajach znacząco odbiega od wymaganego poziomu

Różnice mogą nie być brane pod uwagę, jeśli twoje przygotowanie potwierdzają:

 • doświadczenie zawodowe
 • formalna ocena i poświadczenie twojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, czyli tzw. efektów uczenia się (np. poza studiami)
 • formalna ocena i poświadczenie twojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, czyli tzw. efektów kształcenia (np. na studiach)

Jeśli musisz wyrównać różnice, Komendant Główny Policji wyda postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. Wybór należy do ciebie. Przeczytaj, jak przebiega staż adaptacyjny oraz test umiejętności.

Dokumenty

 1. Dostaniesz decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji

Decyzja o uznaniu kwalifikacji jest podstawą do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Jeśli nie spełniasz warunków, Komendant Główny Policji wyda decyzję o odmowie uznania twoich kwalifikacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

980 zł

Ile będziesz czekać

Dostaniesz decyzję w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym złożysz wszystkie wymagane dokumenty.

Jeśli to koniecznie, termin wydłuży się o miesiąc.

Pamiętaj, że termin będzie zawieszony do czasu, aż komendant otrzyma ocenę twojego stażu lub testu.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz:

Czy ta strona była przydatna?