Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oddział i przedstawicielstwo firmy w Polsce

Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, tworzyć oddziały z siedzibą w Polsce, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Mogą również tworzyć i prowadzić w Polsce przedstawicielstwa. Dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady prowadzenia działlanosci gospodarczej, jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego

Rozpoczęcie działalności w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:

 • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”
 • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości
 • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego np. w sytuacji, gdy nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej

Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

zarejestruj oddział zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym

Przedstawicielstwo

Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Przedmiotem jego działalności może być wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji samego przedsiębiorcy zagranicznego.

Pamiętaj, żeby:

 • wpisać przedstawicielstwo do rejestru przedstawicielstw, prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • przedstawicielstwo można założyć tylko na 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
 • wniosek był przygotowany w języku polskim
 • dołączyć odpis z rejestru zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski oraz ewentualnie inny dokument określający siedzibę i zasady reprezentacji 
 • upoważnienie osoby do reprezentowania przedstawicielstwa wraz z oświadczeniem o jego przyjęciu

Konieczne jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, która jest wskazana w rejestrze, jako siedziba przedstawicielstwa (nie trzeba tego załączać do wniosku).

Minister może odmówić wpisania do rejestru, jeśli nie spełnia się wszystkich wymogów. Może również przedstawicielstwo wykreślić z rejestru, jeśli nie są przestrzegane przepisy prawa polskiego.

ODDZIAŁ PRZEDSTAWICIELSTWO
Preferowana forma działalności
Prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w małej (mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy), jak i w dużej skali (banki) Prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji
Nazwa (firma)
Nazwa oddziału: oryginalna nazwa przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce" Nazwa przedstawicielstwa: oryginalna nazwa przedsiębiorcy zagranicznego wraz z dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”
Osobowość prawna
Oddział nie jest podmiotem odrębnym od przedsiębiorcy zagranicznego i nie posiada:
 • osobowości prawnej
 • zdolności prawnej
 • zdolności sądowej (możliwość bycia stroną w postępowaniu sądowym)
 • zdolności procesowej (możliwość samodzielnego występowania przed sądem w obronie swoich interesów).
Wszystkie ww. zdolności posiada sam przedsiębiorca zagraniczny
Przedstawicielstwo nie jest podmiotem odrębnym od przedsiębiorcy zagranicznego i nie posiada:
 • osobowości prawnej
 • zdolności prawnej
 • zdolności sądowej (możliwość bycia stroną w postępowaniu sądowym)
 • zdolności procesowej (możliwość samodzielnego występowania przed sądem w obronie swoich interesów).
Wszystkie ww. zdolności posiada sam przedsiębiorca zagraniczny, reprezentowany w przedstawicielstwie przez upoważnioną osobę
Właściwy rejestr
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Rejestr Przedstawicielstw prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki
Minimalny wymagany kapitał
Brak wymogu minimalnego kapitału.
Założyciele/ wspólnicy
Przedsiębiorca zagraniczny.
Okres trwania
bez ograniczeń przedstawicielstwo można założyć tylko na 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
Czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności

Wniosek przedsiębiorcy zagranicznego do KRS

Oddział może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców

Wniosek przedsiębiorcy zagranicznego do Rejestru Przedstawicielstw prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki

Przedstawicielstw o może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do Rejestru Przedstawicielstw

Reprezentacja
Przedsiębiorca zagraniczny ustanawia osobę upoważnioną do jego reprezentowania
Opodatkowanie

Przedsiębiorca zagraniczny prowadzący oddział podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zakresie dochodu uzyskanego na terytorium kraju, chyba że coś innego wynika z treści umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania

Prowadzona za pośrednictwem oddziału sprzedaż lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach przewidzianych w przepisach bazujących na unijnej
Dyrektywie VAT 2006/112

Odpowiedzialność
Pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy zagranicznego
Obowiązki sprawozdawcze
Przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz prowadzić rejestry podatkowe wymagane przez
krajowe prawo podatkowe

 

Czy ta strona była przydatna?