Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7

Nie jesteś wpisany do CEIDG, ale prowadzisz działalność gospodarczą? A może jesteś podatnikiem VAT lub chcesz np. zatrudnić nianię na podstawie umowy uaktywniającej? W takim razie złóż zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7. Ten sam druk (jako zgłoszenie aktualizacyjne) wykorzystasz też do poinformowania urzędu o zmianie danych. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Aby złożyć wniosek elektronicznie musisz mieć kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Identyfikator podatkowy NIP dostaniesz na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego. Takie zgłoszenie składasz tylko raz. Pamiętaj, że możesz mieć wyłącznie jeden NIP. Dlatego nie ma znaczenia rodzaj opłacanych przez ciebie podatków czy liczba lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla kogo NIP-7

Złóż wniosek o nadanie NIP na formularzu NIP-7, jeśli jesteś podatnikiem, który nie podlega wpisowi do CEIDG, ale:

 • prowadzisz działalność gospodarczą (np. jako wspólnik spółki jawnej czy partnerskiej), albo
 • podlegasz rejestracji jako podatnik VAT (np. rolnik opodatkowany VAT), albo
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Złóż wniosek też wtedy, gdy nie masz własnej firmy, ale:

 • nie masz numeru PESEL,
 • jesteś płatnikiem podatków (np. zatrudniasz opiekunkę do dziecka lub gosposię),
 • jesteś płatnikiem na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (np. zatrudniasz pracownika jako rolnik ryczałtowy).

Naczelnik urzędu skarbowego nada ci NIP przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP).

Aktualizacja danych na formularzu NIP-7

Złóż NIP-7, gdy chcesz zaktualizować dane (np. nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego czy dowodu osobistego). Masz na to 7 dni od dnia, w którym wystąpiły zmiany.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Pamiętaj, że jeśli jesteś:

 • podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – zgłoszenie złóż przed wykonaniem pierwszej czynności związanej ze swoją działalnością. Gdy jesteś osobą fizyczną, to złóż zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 tylko w przypadku rejestrowania się jako podatnik podatku VAT (zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 składasz niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R);
 • podatnikiem innych niż VAT podatków lub płatnikiem – zgłoszenie złóż nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z wykonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie identyfikacyjne o nadanie NIP na formularzu NIP-7

Dokumenty

Jeśli zabraknie miejsca we wniosku papierowym, to dodaj do niego listę z informacjami o:

 • pozostałych miejscach prowadzenia działalności (np. hurtownie, magazyny, składy);
 • rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością.

Listę dołącz do wniosku.

Jeśli wypełniasz wniosek elektronicznie, to dodaj odpowiednie pola w formularzu.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Pamiętaj, że jeśli jesteś:

 • podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – zgłoszenie złóż przed wykonaniem pierwszej czynności związanej ze swoją działalnością. Gdy jesteś osobą fizyczną, to złóż zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 tylko w przypadku rejestrowania się jako podatnik podatku VAT (zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 składasz niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R);
 • podatnikiem innych niż VAT podatków lub płatnikiem – zgłoszenie złóż nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z wykonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.
 1. Dostaniesz potwierdzenie nadania NIP

Jeśli urząd uzna twój wniosek za poprawny, to dostaniesz potwierdzenie nadania NIP.

Urząd może ci odmówić wydania potwierdzenia, jeśli stwierdzi, że:

 • nie może potwierdzić twojej tożsamości lub istnienia,
 • twoje zgłoszenie nie spełnia wymogów,
 • masz już NIP,
 • jesteś w rejestrze PESEL i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd nada ci NIP w ciągu 3 dni od otrzymania poprawnie wypełnionego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu o odmowie nadania NIP, to masz prawo się od niej odwołać. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej, której podlega urząd wydający decyzję w twojej sprawie. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz i odpowiednio to uzasadnij.

Warto wiedzieć

Kody PKD

Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać kod PKD dotyczący przeważającej działalności. Kody PKD sprawdzisz w wyszukiwarce kodów PKD.

Rzetelnie informuj urząd

Pamiętaj, że zgłaszanie aktualizacji danych to jest twój obowiązek. Gdy nie będziesz go przestrzegać, to grozi ci kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Chodzi o przypadki, gdy nie zgłosisz zmiany danych w terminie lub podasz niepełne albo nieprawdziwe dane.

Unieważnienie lub uchylenie NIP

Urząd może unieważnić z urzędu twój NIP, jeśli okaże się, że:

 • masz więcej niż jeden numer,
 • masz numer wydany na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.

Urząd może uchylić twój NIP, jeśli okaże się, że posługujesz się fałszywym lub fikcyjnym adresem miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli podasz poprawne dane, to urząd przywróci twój NIP.

Czy ta strona była przydatna?