Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym

Chcesz prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Pamiętaj, że musisz ją wcześniej zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w sądzie

Załatw online

Wniosek oraz załączniki podpisz Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu, chyba że jest to niedopuszczalne przez przepisy prawa. Przykładowo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Najważniejsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymagane dokumenty

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W3.

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć:

 1. druk KRS-WA - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
 2. druk KRS-WE - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
 3. druk KRS-WH - sposób powstania podmiotu
 4. druk KRS-WK - organy podmiotu
 5. druk KRS-WL - prokurenci
 6. druk KRS-WM - przedmiot działalności
 7. umowę spółki
 8. oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału
 9. dokument o powołaniu członków organów spółki
 10. listę wspólników
 11. nazwiska, imiona i adresy członków zarządu
 12. nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (jeśli występuje)
 13. dowody uiszczenia opłat
 14. listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Dokumenty takie, które są załączane do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym.

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć także z wykorzystaniem wzorca umowy w systemie teleinformatycznym (System S24). W takim przypadku wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa się na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym dostępnym za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym. Rejestracja elektroniczna jest tańsza (niższa opłata za rejestrację oraz brak kosztów za sporządzenie umowy przez notariusza) i szybsza (spółkę rejestruje się w ciągu jednego dnia), jednak należy pamiętać, iż w tym trybie rejestracji spółki, istnieje wymóg wniesienia kapitału zakładowego jedynie w formie pieniężnej. Więcej informacji o elektronicznym trybie rejestracji spółki z o.o. znajdziesz w artykule Rejestracja spółki z o.o. przez internet.


Wniosek o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków prawnych.
W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w ciągu 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, staje się skuteczny od daty jego pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił w wyniku braków wcześniej niewskazanych.

Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty

 • Gdy rejestrujesz spółkę tradycyjnie (papierowo)
500 zł – opłata sądowa za wpis
 
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 
W przypadku rejestracji spółki w sposób tradycyjny, możliwymi formami płatności opłaty sądowej za wpis i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym są:
O sposobie płatności w konkretnym sądzie decyduje jego prezes, dlatego sprawdź jakie zasady obowiązują w sądzie, do którego chcesz złożyć wniosek.
 
Pamiętaj! Możliwe są różne konfiguracje płatności. Może być tak, że opłatę sądową za wpis będzie można wnieść bezgotówkowo, natomiast opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym trzeba będzie opłacić gotówką w kasie sądu. 
 
Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.
 • Gdy rejestrujesz spółkę online (w systemie S24)
250 zł – opłata sądowa za wpis
 
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 
W przypadku rejestracji spółki online w systemie S24 jedyna dostępna forma płatności, to płatność za pomocą systemu e-płatności (po uruchomieniu przycisku „opłać i wyślij” na stronie S24). 
 
UWAGA: przy rejestracji spółki online nie dokonujemy zakupu e-znaków opłaty sądowej.

Sąd właściwy do rozpatrzenia wniosku

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Z kolei wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 1 dnia od daty jego wpływu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie sąd wyda decyzję o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję , w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz zgłosić dane uzupełniające (np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe) do:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności)
 • Głównego Urzędu Statystycznego i urzędu skarbowego (w ciągu 21 dni od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Zgłosisz to za pomocą formularza NIP-8.

Zmiana danych

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?