Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jeśli chcesz założyć spółkę akcyjną musisz ją wpisać do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w sądzie

Załatw online

Sprawę załatwisz przez Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

Ważne!  Do założenia konta i złożenia wniosku konieczny jest podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariusze spółki akcyjnej są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Sposób złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

Wpis spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku.

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć:

 1. druk KRS-WA - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,
 2. druk KRS-WH - sposób powstania podmiotu,
 3. druk KRS-WG - emisje akcji,
 4. druk KRS-WK - organy podmiotu,
 5. druk KRS-WL - prokurenci,
 6. druk KRS-WM - przedmiot działalności,
 7. statut spółki oraz akt notarialny obejmujący zawiązanie spółki akcyjnej i oświadczenia o objęciu akcji,
 8. potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3 (tj. nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki),
 9. oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wymaganych statutem wpłat na akcje oraz wkładów niepieniężnych,
 10. dokument o powołaniu członków organów spółki,
 11. w przypadku jednoosobowej spółki akcyjnej – adres jedynego akcjonariusza,
 12. zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki,
 13. jeżeli statut spółki przewiduje minimalna lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego - oświadczenie zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego (w formie aktu notarialnego)
 14. dowody uiszczenia opłat,
 15. listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.
Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis
   
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Możliwymi formami płatności opłaty sądowej za wpis i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jest płatność:

O sposobie płatności w konkretnym sądzie decyduje jego prezes, dlatego sprawdź jakie zasady obowiązują w sądzie, do którego chcesz złożyć wniosek.

Pamiętaj! Możliwe są różne konfiguracje płatności. Może być tak, że opłatę sądową za wpis będzie można wnieść bezgotówkowo, natomiast opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym trzeba będzie opłacić gotówką w kasie sądu

Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.

Sąd właściwy do rozpatrzenia wniosku

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

Wniosek o wpis spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz zgłosić dane uzupełniające (np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe) do:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności)
 • Głównego Urzędu Skarbowego i urzędu skarbowego (w ciągu 21 dni od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Zgłosisz to za pomocą formularza NIP-8.

Zmiana danych

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Każda spółka akcyjna musi mieć swoją stronę internetową, której adres powinien być udostępniony w KRS.

Czy ta strona była przydatna?