Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Jesteś cudzoziemcem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zamierzasz nabyć w Polsce prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości? Koniecznie uzyskaj zezwolenie. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto powinien ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości?

Każdy cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), który zamierza nabyć nieruchomość w Polsce powinien uzyskać wcześniej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przez cudzoziemca rozumiemy:

 • osobę fizyczną, która nie posiada polskiego obywatelstwa;
 • osobę prawną, z siedzibą za granicą;
 • nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych wyżej, mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 • osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Polski, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione wyżej.

Jeśli jesteś obywatelem lub przedsiębiorcą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, od 1 maja 2016 r. nie potrzebujesz zezwolenia na nabycie jakiejkolwiek nieruchomości, w tym również nieruchomości rolnych i leśnych.


Warunki wydania zezwolenia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieli ci zezwolenia tylko na podstawie twojego wniosku.

Dostaniesz zezwolenie, jeśli zagwarantujesz, że nabycie przez ciebie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Ponadto jest to możliwe, jeśli nie ma żadnych ograniczeń wynikających z polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

Aby dostać zezwolenie, udowodnij też swoje więzi z Polską. Możesz wskazać, że:

 • masz polską narodowość lub pochodzenie;
 • masz żonę lub męża, którzy są obywatelami polskimi;
 • masz zezwolenie na pobyt:
  • czasowy (nie dotyczy to zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi lub ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca w Polsce), lub
  • stały, lub
  • rezydenta długoterminowego UE;
 • jesteś członkiem zarządu kontrolowanej spółki handlowej;
 • prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą lub rolniczą, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Pamiętaj, że powierzchnia nabytych przez ciebie nieruchomości na potrzeby życiowe nie może przekroczyć 0,5 ha.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to wskaż, że nabycie nieruchomości wiąże się z realnymi potrzebami, które wynikają z charakteru prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Pamiętaj, że jeśli chcesz nabyć nieruchomości rolne, to reguluje to dodatkowo ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.


Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne?

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli nabywasz:

 • tzw. samodzielny lokal mieszkalny – jest to lokal, który składa się z pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych (np. kuchnia, łazienka) i zapewnia ci odpowiednie warunki mieszkaniowe. Do takiego lokalu mogą też należeć m.in.: piwnica lub strych, nawet jeśli nie znajdują się bezpośrednio obok niego;
 • lokal lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – jeśli jako nabywca lub właściciel nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego chcesz mieć garaż, aby zapewnić sobie odpowiednie warunki mieszkaniowe;
 • nieruchomość – gdy mieszkasz w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • nieruchomości, które wejdą w skład wspólnoty majątkowej – tak dzieje się wtedy, gdy masz żonę lub męża z obywatelstwem polskim i mieszkasz w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • nieruchomość od osoby, która jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat i jesteś w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia po tej osobie (np. córka, syn lub wnuk nabywa nieruchomość od matki, ojca lub dziadków);
 • nieruchomość jako wierzyciel hipoteczny (bank) – gdy przejmujesz nieruchomość na własność po nieudanej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym.

Pamiętaj, że musisz mieć zezwolenie na nabycie nieruchomości również we wskazanych wyżej przypadkach, jeśli nabywasz nieruchomości położone w strefie nadgranicznej oraz grunty rolne o powierzchni większej niż 1 ha.


Kiedy nie otrzymasz zezwolenia?

Nie dostaniesz zezwolenia w przypadku:

 • przekształcenia spółki handlowej;
 • gdy nabywasz nieruchomość na podstawie tzw. dziedziczenia ustawowego zgodnego z przepisami kraju, z którego pochodzisz. Jeśli w twoim kraju nie ma tego rodzaju dziedziczenia, to obowiązuje cię prawo polskie.

W Polsce dziedziczenie ustawowe występuje wtedy, gdy osoba zmarła nie zostawiła testamentu lub jest on nieważny, albo gdy określone do dziedziczenia osoby odrzucają spadek lub nie mogą go przyjąć.

Jeśli nie należysz do tzw. kręgu spadkobierców ustawowych, to możesz skorzystać z dziedziczenia testamentowego. Jest to zatem możliwe, jeżeli zgodnie z polskim prawem nie jesteś m.in. dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dalszym krewnym zmarłego (np. dziadkowie, pasierbowie, ciotki, wujowie). W takiej sytuacji, jeśli nabędziesz nieruchomość na podstawie testamentu, koniecznie złóż wniosek o zezwolenie na jej nabycie. Masz na to 2 lata od dnia otwarcia spadku. Jeśli nie zrobisz tego w tym czasie, to nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania przypadnie osobom dziedziczącym spadek zgodnie z polskim prawem.


Wniosek o promesę

Jeśli chcesz nabyć nieruchomość, możesz postarać się o tzw. promesę. Jest to przyrzeczenie wydania ci zezwolenia. Złóż wniosek, aby ją uzyskać. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają twoje prawo do nabycia nieruchomości. Są to te same dokumenty, które dołączasz do wniosku o udzielenie ci zezwolenia.

Wniosek złóż przed nabyciem nieruchomości.

Zapłać opłatę skarbową w wysokości 98 zł za promesę. Dowód opłaty dołącz do wniosku.

Twoja promesa jest ważna przez rok od dnia jej wydania. Dokument określa warunki, jakie musisz spełnić, aby ubiegać się o zezwolenie. Jeśli je spełniasz, to ministerstwo nie może odmówić ci udzielenia zezwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego

a) w przypadku osoby fizycznej — imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:

 • w przypadku osoby fizycznej — imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,
 • w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej — nazwy, adresu jej siedziby, oraz procentowej ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy);

2) oznaczenie nabywanej nieruchomości

a) w przypadku nieruchomości gruntowej — nabywany tytuł prawny do nieruchomości, ulica, miejscowość, gmina i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnia w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy,

b) w przypadku nieruchomości budynkowej — numer budynku, ulica, miejscowość, gmina i województwo, powierzchnia użytkowa budynku (w m2)

c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności — numer budynku i lokalu, ulica, miejscowość, gmina i województwo, powierzchnia użytkowa lokalu (w m2), udział w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal.

3) oznaczenie zbywcy

a) w przypadku osoby fizycznej — imię, nazwisko, adres zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej — nazwa, adres siedziby.

4) określenie rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości.

5) cel nabycia nieruchomości (w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej lub rolniczej, należy także wskazać planowany sposób wykorzystywania nieruchomości, w tym rodzaju planowanych na niej inwestycji).

6) określenie źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dołącz do wniosku:

Dokumenty określające twój status prawny:

 • jeśli jesteś osobą fizyczną – dołącz odpis lub kopię dokumentu, który potwierdza twoją tożsamość, obywatelstwo, datę i miejsca urodzenia. Jeśli chcesz nabyć nieruchomość w celu prowadzenia działalności gospodarczej, dołącz też odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji
 • jeśli masz spółkę handlową – dołącz odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru. Pamiętaj, że dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem, w którym złożysz wniosek

Dokumenty dotyczące nieruchomości (pamiętaj, że dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem, w którym złożysz wniosek):

 • odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 • dokumenty urzędowe, które posłużą do zmiany oznaczenia nieruchomości – gdy w księdze wieczystej nie ma aktualnego oznaczenia
 • wypis z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego albo  decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli nie ma planu, wtedy dołącz dokument z odpowiedniego urzędu, który to potwierdza

Oświadczenie zbywcy (osoby przekazującej ci rzecz lub prawa na własność) o chęci przekazania ci nieruchomości.

Dołącz też inne informacje o wniosku i załącznikach:

Jeśli chcesz dostać zezwolenie na nabycie lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności (np. prawo własności do lokalu położonego w budynku z wieloma lokalami), to nie musisz dołączać do wniosku np. wypisu z rejestru gruntów czy aktualnego planu miejscowego. Jeśli twój lokal nie ma księgi wieczystej, dostarcz odpis księgi wieczystej i wypis z rejestru gruntów nieruchomości z budynkiem, w którym jest twój lokal.

Jeśli chcesz dostać zezwolenie dla nieruchomości, która ma więcej niż 15 działek gruntu, to złóż oświadczenie zbywcy o chęci przekazania ci nieruchomości wraz z ich wykazem (DOC). Jeśli nabywasz nieruchomość w wyniku połączenia lub podziału spółek, dołącz uzgodniony plan połączenia (lub podziału), a także projekty uchwał o połączeniu (podziale) i projekt umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.

Jeśli jesteś członkiem zarządu kontrolowanej spółki kapitałowej lub spółki osobowej, która ma siedzibę w Polsce, dołącz następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku:

 • odpis lub wyciąg z rejestru KRS jako przedsiębiorcy, który jest członkiem zarządu
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego, że nie zalegasz z należnościami na rzecz budżetu
 • zaświadczenie z oddziału ZUS, że nie zalegasz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Jeśli chcesz wykonywać w Polsce działalność gospodarczą lub rolniczą zgodnie z polskim prawem, dołącz dokumenty, które to potwierdzają (np. odpisy koncesji czy zezwoleń).

Jeśli jesteś cudzoziemcem (z wyjątkiem osoby fizycznej bez obywatelstwa polskiego) musisz udowodnić, że stać cię na zakup nieruchomości i finansowanie działalności. Pamiętaj, że dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Chodzi o takie dokumenty jak:

 • zaświadczenie z banku, gdzie masz swój rachunek bieżący (lub twoich udziałowców czy akcjonariuszy), które określa twoje środki finansowe oraz zdolność kredytową i płatniczą
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego, że nie zalegasz z wpłatami należności budżetowych
 • zaświadczenie z ZUS, że nie zalegasz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Dokumenty do wniosku dołącz w formie kopii.

Pamiętaj, że dokumenty w języku obcym muszą mieć tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 1. Ministerstwo sprawdzi formalnie twój wniosek

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawdzi formalnie twój wniosek. Potem wystąpi o opinię do Ministra Obrony Narodowej (MON). Jeśli twój wniosek dotyczy nieruchomości rolnej, poprosi o opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opinia MON nie jest konieczna, jeśli minister odmówi ci wydania decyzji (np. gdy twój wniosek nie spełnia wymagań).

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to minister wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Zanim minister udzieli ci zezwolenia, może zażądać od ciebie dostarczenia dodatkowych dowodów i informacji. Będą one potrzebne do rozpatrzenia twojego wniosku i sprawdzenia, czy twoja sprawa nie wpływa na zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego i czy jest zgodna z interesem kraju. Jeśli minister uzna to za konieczne, może zażądać, aby odpowiednie instytucje sprawdziły, czy nabycie przez ciebie nieruchomości może powodować te zagrożenia.

Ponadto minister może zwrócić się o opinię do innych instytucji państwowych czy organizacji zawodowych. Może też poprosić o przekazanie dokumentów i informacji. Te materiały mogą być potrzebne do udzielenia ci zezwolenia oraz prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez obcokrajowców.

 1. Odpowiednie instytucje zaopiniują twój wniosek

Swój sprzeciw wobec twojego wniosku może wnieść Minister Obrony Narodowej, a jeśli twoja sprawa dotyczy nieruchomości rolnych – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni, to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może dalej rozpatrywać twój wniosek.

Pamiętaj, że jeśli wymaga tego sytuacja, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może wydłużyć termin zgłoszenia sprzeciwu. Taki termin może wydłużyć się do 2 miesięcy od dnia doręczenia wystąpienia. Jest to możliwe, gdy wniosek o jego przedłużenie złożą ministerstwa, które mają prawo sprzeciwu.

Jeśli ministerstwa zgłoszą swój sprzeciw, to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówi ci udzielenia zezwolenia. Ministerstwa zgłaszają sprzeciw w formie postanowienia. Jeśli przemawiają za tym względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, nie dostaniesz w decyzji uzasadnienia o odmowie.

Termin

Instytucje mają 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu wobec twojego wniosku.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości

Jeśli spełniasz wymagania, dostaniesz zezwolenie. Zezwolenie jest w formie decyzji administracyjnej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może w zezwoleniu określić specjalne warunki. Jeśli je spełnisz, możesz nabyć nieruchomość.

Twoje zezwolenie jest ważne 2 lata od dnia wydania.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może też odmówić ci udzielenia zezwolenia, jeśli:

 • nie spełniasz warunków wynikających z przepisów;
 • twój wniosek nie uzyska pozytywnej opinii ministerstw: Obrony Narodowej lub Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jeśli nie dostaniesz zezwolenia, to złóż wniosek o zwrot opłaty za jego wydanie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji może też umorzyć twoją sprawę, jeśli:

 • o to wystąpisz, a także gdy
 • właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości oświadczy, że nie chce zbyć nieruchomości na ciebie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1570 zł

Ile będziesz czekać

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrzy twoją sprawę najszybciej jak to jest możliwe. Twoja sprawa będzie załatwiona w ciągu miesiąca. Jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana – w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie rozpatrzenia sprawy w tym terminie zostanie wyznaczony nowy termin do załatwienia sprawy, o czym zostaniesz powiadomiony.

Jeśli twoja sprawa dotyczy nabycia nieruchomości, która jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to zezwolenie dostaniesz w ciągu miesiąca od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, to możesz:

 • zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy napisz dlaczego nie zgadzasz się z decyzją. Nie musisz dokładnie opisywać swojej sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie udzielenia ci zezwolenia.

Pamiętaj również o tym, że możesz pisemnie zrezygnować ze składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej stanie się ostateczna i prawomocna.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że nabycie przez ciebie nieruchomości niezgodnie z polskim prawem jest nieważne. O nieważności orzeka sąd na żądanie:

 • wójta (oraz burmistrza lub prezydenta miasta), na terenie którego jest nieruchomość;
 • starosty;
 • marszałka województwa lub wojewody;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czy ta strona była przydatna?