Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przedstawiciel podatkowy VAT

Firma zagraniczna, która nie ma siedziby na terenie UE, a która w Polsce wykonuje czynności czynnego podatnika podatku VAT (np. sprzedaż na terenie kraju, eksport, import), musi ustanowić przedstawiciela podatkowego. Podmiot zagraniczny z innego państwa członkowskiego może, ale nie musi ustanawiać takiego przedstawiciela.

Przedstawicielem podatkowym w sprawach VAT może być firma, która:

 • ma siedzibę w Polsce
 • jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT
 • jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego (nie dotyczy agencji celnej, która dokonuje odprawy celnej sprowadzanych z zagranicy towarów przeznaczonych następnie do wywozu do innego państwa UE) oraz
 • przez ostatnie 24 miesiące firma lub jej wspólnicy – w przypadku spółek handlowych i cywilnych – nie zalegali z wpłatami poszczególnych podatków (dopuszcza się zaległość do 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach)

Zadania przedstawiciela podatkowego w VAT to:

 • rozliczanie za podmiot zagraniczny podatku, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących, prowadzenie ewidencji i dokumentacji oraz
 • wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów, jeżeli został do tego upoważniony w umowie (np. reprezentowanie podczas kontroli podatkowej)

Uwaga! Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podmiotem zagranicznym (podatnikiem) za jego zobowiązanie podatkowe, które rozlicza w jego imieniu i na jego rzecz.

Przedstawiciel podatkowy w cle

Przedstawicielem podatkowym może być także agencja celna, dokonująca odprawy celnej. Jeśli agencja uczestnicząca w tych czynnościach ma status przedstawiciela podatkowego, to nie tylko zastępuje i reprezentuje zagranicznego importera w odprawach celnych, ale również rozlicza za niego podatek VAT w imporcie. Dzięki takiemu statusowi agencji, zagraniczny importer może być zwolniony z zapłaty tego podatku w Polsce. Warunkiem jest to, że po odprawie celnej towar zostanie wywieziony do innego państwa UE w ramach WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy). Aby tak się stało, agencja celna musi:

 • być zarejestrowana w Polsce w systemie VAT-UE

           zarejestruj się jako podatnik VAT UE

 • podać polski numer VAT-UE (pod symbolem Y042) oraz analogiczny numer swojego mocodawcy przyznany mu w innym państwie UE (symbol Y041) w polu 44 zgłoszenia celnego

Agencja w zgłoszeniu celnym musi też wymienić pod symbolem Y044 dowód wskazujący, że importowane towary są przeznaczone do innego kraju UE. Dowodem może być faktura importowa, gdzie jako miejsce odbioru podano inne niż Polska państwo UE, ewentualnie zamówienie lub drogowy list przewozowy CMR na przewóz do tego państwa. Wywożone towary muszą być ujęte w informacji podsumowującej VAT-UE agencji celnej. Informację przedstawia się w ciągu 4 miesięcy w urzędzie celno-skarbowym. 

Przedstawiciel podatkowy w akcyzie

Jeśli zagraniczna firma sprzedaje osobom fizycznym na terenie Polski wyroby akcyzowe (alkohol, papierosy) sprowadzane z innych państw UE, to musi ustanowić przedstawiciela podatkowego w akcyzie. Zadaniem przedstawiciela podatkowego jest obliczenie, zadeklarowanie i zapłacenie w Polsce podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów w imieniu zagranicznego sprzedawcy.

 Przedstawicielem podatkowym może być wyłącznie firma, która:

 • jest podatnikiem podatku od towarów i usług
 • nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i nie jest wobec niej prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe
 • złoży zabezpieczenie akcyzowe
 • której działalnością kierują osoby nieskazane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe

Aby firma mogła być przedstawicielem podatkowym, musi otrzymać zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego.

Obowiązkiem przedstawiciela podatkowego jest:

 • obliczać akcyzę i płacić ją
 • składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe (AKC-U)

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?