Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Fryzjer – jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
1 . Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również świadczenia usług fryzjerskich w Polsce. Zgodnie z tą zasadą usługodawca:

  • może otworzyć działalność gospodarczą na zasadach obowiązujących w Polsce, co pozwoli na stałe świadczenie usług fryzjerskich. Jeśli chcesz założyć na stałe w Polsce działalność gospodarczą i prowadzić zakład fryzjerski, to przeczytaj poradnik Otwieram zakład fryzjerski,
  • może skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług, które ma charakter tymczasowy i okazjonalny (nie ciągły i nie stały). Swoboda świadczenia usług w odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw charakteryzuje się tymczasowością, co oznacza, że działalność prowadzona przez usługodawcę z kraju unijnego w innym kraju Unii trwa z reguły tylko przez określony czas i nie ma zatem charakteru ani ciągłego, ani stałego. Każdy usługodawca, w tym także będący przedsiębiorcą w jednym z państw członkowskich, może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej. Zaletą transgranicznego świadczenia usług jest zatem brak wymogu otwierania działalności gospodarczej na terenie danego kraju członkowskiego, czyli w tym wypadku na terenie Polski.

2. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej usługodawcy z państwa członkowskiego mają prawo świadczyć tymczasowo swe usługi na terenie innego państwa członkowskiego. Działalność ta nie powinna mieć charakteru ciągłego oraz stałego. Świadczyć usługi można jako:
  • osoba fizyczna z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami.

W ramach świadczenia usługi transgranicznej od usługodawcy nie wymaga się :
  • uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności, wydawanego przez organizację zawodową lub właściwy organ,
  • członkostwa w organizacji zawodowej,
  • rejestracji w organizacji zawodowej lub wpisu do rejestru zawodowego prowadzonego przez właściwy organ,
  • rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych celem dokonywania rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usługi na rzecz osób ubezpieczonych.

W Polsce uznaje się, iż fryzjer to osoba zajmująca się: myciem, obcinaniem i układaniem, czesaniem, suszeniem, farbowaniem, prostowaniem włosów, wykonywaniem trwałej ondulacji oraz podobnych czynności świadczonych dla mężczyzn i kobiet, goleniem i przycinaniem brody, masażem twarzy, manicurem i pedicurem, robieniem makijażu, a także wytwarzaniem peruk. Zawód fryzjera nie jest w Polsce regulowany, zatem jego wykonywanie nie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej albo uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fryzjera. Świadczenie transgranicznych usług fryzjerskich powinno wynikać z kontraktu (np. umowy o dzieło), zawartego pomiędzy usługodawcą z państwa UE a polskim usługobiorcą.

3. Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, zobowiązani są opłącać składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest natomiast zobowiązany uzyskać od instytucji ubezpieczeniowej w swoim kraju, właściwej dla miejsca prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (lub właściwej ze względu na adres zamieszkania usługodawcy) zaświadczenie o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Więcej informacji na temat usług trangranicznych:
Transgraniczne świadczenie usług w Polsce