Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prace remontowo-budowlane – jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce – poradnik


1 . Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również świadczenia usług remontowo-budowlanych w Polsce. Zgodnie z tą zasadą usługodawca:

  • może otworzyć działalność gospodarczą na zasadach obowiązujących w Polsce, co pozwoli na stałe świadczenie usług remontowo-budowlanych. Jeśli chcesz założyć na stałe działalność gospodarczą w Polsce i prowadzić firmę remontowo-budowlaną, to przeczytaj poradnik Zakładam firmę remontowo-budowlaną,

  • może skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług, które ma charakter tymczasowy i okazjonalny (nie ciągły i nie stały). Swoboda świadczenia usług w odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw charakteryzuje się tymczasowością, co oznacza, że działalność prowadzona przez usługodawcę z kraju unijnego w innym kraju Unii trwa z reguły tylko przez określony czas i nie ma zatem charakteru ani ciągłego, ani stałego. Każdy usługodawca, w tym także będący przedsiębiorcą w jednym z państw członkowskich, może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej. Zaletą transgranicznego świadczenia usług jest zatem brak wymogu otwierania działalności gospodarczej na terenie danego kraju członkowskiego, czyli w tym wypadku na terenie Polski.

2 . Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej usługodawcy z państwa członkowskiego mają prawo świadczyć czasowo swe usługi na terenie innego państwa członkowskiego. Działalność ta nie powinna mieć charakteru ciągłego oraz stałego. Usługi można świadczyć jako:
  • osoba fizyczna z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami.

W ramach świadczenia usługi transgranicznej od usługodawcy nie wymaga się :
  • uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności, wydawanego przez organizację zawodową lub właściwy organ,
  • członkostwa w organizacji zawodowej,
  • rejestracji w organizacji zawodowej lub wpisu do rejestru zawodowego prowadzonego przez właściwy organ,
  • rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych celem dokonywania rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usługi na rzecz osób ubezpieczonych.
Usługodawca zobowiązany jest tylko do uzyskania z instytucji ubezpieczającej w swoim kraju zaświadczenia o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu.

Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Wykonywanie działalności remontowo-budowalnej nie jest w Polsce regulowane, zatem prowadzenie firmy o tym profilu nie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej.

3. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, czy też kierowanie robotami budowlanymi, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane). Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną, jeżeli jest taka konieczność, możesz zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace. Ponadto, jeżeli posiadasz uprawnienia budowlane w jednym z państw członkowskich to możesz w Polsce tymczasowo wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W tym celu należy złożyć oświadczenie o zamiarze świadczenia usług trangranicznych. Przeczytaj więcej o tymczasowym wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Polski.

4. Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, zobowiązani są opłacać składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest natomiast zobowiązany uzyskać od instytucji ubezpieczeniowej w swoim kraju, właściwej dla miejsca prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (lub właściwej ze względu na adres zamieszkania usługodawcy) zaświadczenie o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Więcej informacji na temat usług trangranicznych:

Transgraniczne świadczenie usług w Polsce