Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Organizator turystyki, pośrednik turystyczny, agent turystyczny – jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce – poradnik


1 . Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również świadczenia w Polsce usług w zakresie organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, czy agenta turystycznego. Zgodnie z tą zasadą usługodawca z państwa członkowskiego ma prawo świadczyć tymczasowo swe usługi na terenie innego państwa członkowskiego. Działalność ta nie powinna mieć charakteru ciągłego oraz stałego.

2 . W Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarcza w zakresie organizatora turystyki oraz pośrednika turystycznego jest regulowana. W Polsce przez organizatora turystyki należy rozumieć przedsiębiorcę, który organizuje imprezy turystyczne, czyli innymi słowy zajmuje się przygotowaniem wycieczek . Zawiera w tym celu umowę z hotelem, przewoźnikiem i innymi usługodawcami, następnie przygotowuje ofertę, którą sprzedaje turystom. Świadczenie usług w tym zakresie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Aby obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej mógł wykonywać w Polsce działalność w tym zakresie powinien spełnić następujące warunki:

Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego , które umożliwi, w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, a także zwrot opłat wnieionych za imprezę turystyczną (lub jej część), która się nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki. Uznaje się, że przedsiębiorca zagraniczny posiada zabezpieczenie finansowe w formie, która jest uznawana w państwie, w którym posiada on siedzibę . W wypadku gdy równoważność zabezpieczenia finansowego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca przedstawia dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Identyczne wymagania jak wskazane powyżej powinien spelniać pośrednik turystyczny, czyli przedsiębiorca, który zajmuje się, na zlecenie klienta, wykonywaniem, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych (czyli podpisywaniem za niego umów o wynajem hotelu, rezerwacji przelotu samolotem, itp.).

Natomiast chcąc wykonywać usługi tylko w zakresie agenta turystycznego (czyli stale pośredniczyć w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju) nie musisz spełnić wymagań w zakresie posiadania zabezpieczenia finansowego oraz uzyskać wpisu do rejestrów działalności regulowanej. Natomiast musisz byc przedsiębiorcą i świadczyć uslugi pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Agent turystyczny może wykonywac swą działalność tylko na podstawie ważnej umowy agencyjnej zawartej z organizatorem turystyki.

W przypadku świadczenia usług w zakresie agenta turystycznego przedsiębiorca może skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług, które ma charakter tymczasowy i okazjonalny (nie ciągły i nie stały). Swoboda świadczenia usług w odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw charakteryzuje się tymczasowością, co oznacza, że działalność prowadzona przez usługodawcę z kraju unijnego w innym kraju Unii trwa z reguły tylko przez określony czas i nie ma zatem charakteru ani ciągłego, ani stałego. Każdy usługodawca, w tym także będący przedsiębiorcą w jednym z państw członkowskich, może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej. Zaletą transgranicznego świadczenia usług jest zatem brak wymogu otwierania działalności gospodarczej na terenie danego kraju członkowskiego, czyli w tym wypadku na terenie Polski.


3 . W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, powinien on utworzyć w Polsce działalność gospodarczą w formie oddziału, jeżeli w jego imieniu mają być zawierane umowy z klientami o organizowanie imprez turystycznych.


4 . Jeśli jednak chcesz otworzyć w Rzeczpospolitej Polskiej biuro podróży, to przeczytaj poradnik Otwieram biuro podróży.
UWAGA
Przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wskazują, iż przedsiębiorca zagraniczny z Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej może po uzyskaniu wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych świadczyć usługi w zakresie organizatora turystyki bądź pośrednika turystycznego stale - bez potrzeby otwierania w Polsce działalności gospodarczej (w tym oddziału). Jednak w przypadku stałego wykonywania usług w Polsce do ustalenia pozostanie kwestia opłacania ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego orazpodatków.
Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, zobowiązani są opłacać składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca świadczacy usługi tymczasowo,okazjonalnie nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest natomiast zobowiązany uzyskać od instytucji ubezpieczeniowej w swoim kraju, właściwej dla miejsca prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (lub właściwej ze względu na adres zamieszkania usługodawcy) zaświadczenie o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Więcej informacji na temat usług trangranicznych:
Transgraniczne świadczenie usług w Polsce