Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewóz towarów – jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce jako przedsiębiorca zarejestrowany w innym państwie UE lub EFTA – poradnik


Warunki wykonywania przewozów międzynarodowych przez przewoźników z Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Warunkiem umożliwiającym dokonywanie przewozów towarów transportem drogowym na terenie Polski przez przedsiębiorcę będącego przewoźnikiem drogowym, posiadającego siedzibę na terenie jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub członków EFTA, jest posiadanie licencji wspólnotowej wydanej przez właściwy organ kraju macierzystego przewoźnika. Licencja ta uprawnia do wykonywania przewozów międzynarodowych, przez które należy rozumieć:
 • przejazd pojazdu z ładunkiem, gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdują się w dwóch różnych państwach członkowskich, z tranzytem przez jedno lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich, albo bez takiego tranzytu;
 • przejazd pojazdu z ładunkiem z państwa członkowskiego do państwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem przez jedno lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich, albo bez takiego tranzytu;
 • przejazd pojazdu z ładunkiem między państwami trzecimi z tranzytem przez terytorium jednego lub więcej państw członkowskich; lub
 • przejazd bez ładunku w związku z przewozem, o którym mowa w powyższych podpunktach.
Jeżeli kierowca wykonujący przewóz międzynarodowy jest obywatelem państwa trzeciego, to powinien posiadać świadectwo kierowcy.


Warunki wykonywania przewozów kabotażowych przez przewoźników z Unii Europejskiej raz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych każdy przewoźnik wykonujący zarobkowy drogowy przewóz rzeczy jest uprawiony do wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium państw członkowskich UE (w tym Rzeczpospolitej Polskiej), o ile posiada:
 • licencję wspólnotową/międzynarodową licencję transportu drogowego,
 • a jego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy.
Przez przewóz kabotażowy nalezy rozumieć przewóż wykonywany pojazdem zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami położonymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia usługodawcy z państwa członkowskiego mają prawo świadczyć czasowo swe usługi na terenie innego państwa członkowskiego. Działalność ta nie powinna mieć charakteru ciągłego oraz stałego.

Wykaz rodzajów przewozów i przejazdów bez ładunku dokonywanych w powiązaniu z takimi przewozami, które nie wymagają posiadania licencji wspólnotowej oraz są zwolnione z wszelkich zezwoleń przewozowych:
 • przewóz przesyłek pocztowych jako usługi powszechnej;
 • przewóz pojazdów uszkodzonych lub zepsutych;
 • przewóz rzeczy pojazdami silnikowymi, których dopuszczalna masa całkowita, włącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczep, nie przekracza 3,5 tony;
 • przewóz rzeczy pojazdami silnikowymi, jeśli spełnione są następujące warunki:
– przewożone rzeczy są własnością przedsiębiorstwa lub zostały sprzedane, kupione, oddane w najem lub wynajęte, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione przez przedsiębiorstwo;
– celem przejazdu jest przewiezienie rzeczy z lub do przedsiębiorstwa, lub przemieszczenie ich do przedsiębiorstwa lub poza przedsiębiorstwo, na jego własne potrzeby;
– pojazdy silnikowe wykorzystywane do takiego przewozu są prowadzone przez personel zatrudniony lub pozostający do dyspozycji tego przedsiębiorstwa na mocy zobowiązania umownego;
– pojazdy przewożące rzeczy są własnością przedsiębiorstwa, zostały przez nie zakupione na warunkach odroczenia płatności lub są przedmiotem najmu, pod warunkiem że w tym ostatnim przypadku spełniają warunki dyrektywy 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy;
–taki przewóz musi być jedynie działalnością pomocniczą w stosunku do całości działalności przedsiębiorstwa;
 • przewóz produktów leczniczych, urządzeń i sprzętu oraz innych artykułów niezbędnych do opieki medycznej w nagłych wypadkach, szczególnie w przypadku klęsk żywiołowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie GITD.

Więcej informacji nt. świadczenia usług transgranicznych:
Czasowe świadczenie usług