Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Mechanik samochodowy – jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce – poradnik


1 . Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również świadczenia usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych w Polsce. Zgodnie z tą zasadą usługodawca:

 • może otworzyć działalność gospodarczą na zasadach obowiązujących w Polsce, co pozwoli na stałe świadczenie usług w zakresie naprawy pojazdów samochodowych. Jeśli chcesz założyć na stałe w Polsce działalność gospodarczą i prowadzić warsztat samochodowy, to przeczytaj poradnik Otwieram warsztat samochodowy.

 • może skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług, która ma charakter tymczasowy i okazjonalny (nie ciągły i nie stały). Swoboda świadczenia usług w odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw charakteryzuje się tymczasowością, co oznacza, że działalność prowadzona przez usługodawcę z kraju unijnego w innym kraju Unii trwa z reguły tylko przez określony czas i nie ma zatem charakteru ani ciągłego, ani stałego. Każdy usługodawca, w tym także będący przedsiębiorcą w jednym z państw członkowskich, może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej. Zaletą transgranicznego świadczenia usług jest zatem brak wymogu otwierania działalności gospodarczej na terenie danego kraju członkowskiego, czyli w tym wypadku na terenie Polski.

W Polsce naprawy, konserwacja i przebudowa pojazdów samochodowych obejmuje:
 • naprawy mechaniczne,
 • naprawy elektryczne,
 • naprawy elektronicznych systemów wtryskowych,
 • przeglądy,
 • naprawy nadwozia,
 • naprawy części,
 • mycie, polerowanie itp.,
 • lakierowanie i malowanie,
 • naprawy szyb i okien,
 • naprawy siedzeń samochodowych,
 • naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,
 • wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

2. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej usługodawcy z państwa członkowskiego mają prawo świadczyć tymczasowo swe usługi na terenie innego państwa członkowskiego. Działalność ta nie powinna mieć charakteru ciągłego oraz stałego. Świadczyć usługi można jako:
 • osoba fizyczna z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami.
Świadczenie usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych na terytorium Polski nie jest działalnością regulowaną (brak jest licencji, zezwoleń czy koncesji), a ich wykonywanie nie wymaga uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Świadczenie transgranicznych usług w zakresie naprawy pojazdów samochodowych powinno wynikać z kontraktu (np. umowy o dzieło), zawartego pomiędzy usługodawcą z państwa UE a polskim usługobiorcą.

3. Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, zobowiązani są opłacać składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest natomiast zobowiązany uzyskać od instytucji ubezpieczeniowej w swoim kraju, właściwej dla miejsca prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (lub właściwej ze względu na adres zamieszkania usługodawcy) zaświadczenie o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Więcej informacji na temat usług trangranicznych:
Transgraniczne świadczenie usług w Polsce