Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pośrednictwo ubezpieczeniowe – jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce – poradnik


Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. Usługodawca ma tutaj do wyboru dwie możliwości:

1) może założyć przedsiębiorstwo, co pozwoli na bezterminowe świadczenie usług na zasadach ogólnie obowiązujacych. Jeśli chcesz otworzyć działalność gospodarczą w Polsce i świadczyć usługi agencyjne na stałe, to przeczytaj poradnik Otwieram agencję ubezpieczeniową.

2) może skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług, które ma charakter czasowy i okazjonalny (nieciągły i niestały). Swoboda świadczenia usług w odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw charakteryzuje się tymczasowością, co oznacza, że działalność prowadzona przez usługodawcę z kraju unijnego w innym kraju Unii trwa z reguły tylko przez określony czas i nie ma zatem charakteru ani ciągłego, ani stałego. Każdy usługodawca, w tym także będący przedsiębiorcą w jednym z państw członkowskich, może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej. Zaletą transgranicznego świadczenia usług jest zatem brak wymogu otwierania działalności gospodarczej na terenie danego kraju członkowskiego, czyli w tym wypadku na terenie Polski.

Agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może wykonywać działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do odpowiedniego rejestru pośredników ubezpieczeniowych w państwie, z którego pochodzi.

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług transgranicznych w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terenie Polski jest posiadanie wpisu w lokalnym rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych. Po zgłoszeniu chęci prowadzenia działań agencyjnych na terenie RP, organ ten samodzielnie zgłosi ten fakt do Komisji Nadzoru Finansowego w celu przeprowadzenia tzw. notyfikacji. Notyfikacja nabiera mocy prawnej po 30 dniach od jej wydania.

Ponadto, w kraju macierzystym, należy zweryfikować obowiązujące w takich przypadkach, warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub równoważne gwarancje.

Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, są zobowiązani płacić składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest natomiast zobowiązany uzyskać od instytucji ubezpieczeniowej w swoim kraju, właściwej dla miejsca prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (lub właściwej ze względu na adres zamieszkania usługodawcy) zaświadczenie o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Przeczytaj więcej o świadczeniu usług transgranicznych w Polsce.