Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Catering – jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce – poradnik


Z tego poradnika dowiesz się:
  • co zrobić, aby świadczyć transgraniczne usługi cateringowe w Polsce
  • czy i jakie zezwolenia musisz uzyskać
  • jak opodatkować dochody z usług świadczonych transgranicznie

W jakiej formie świadczyć usługi transgraniczne
Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również świadczenia usług gastronomicznych w Polsce. Usługodawca ma tutaj do wyboru dwie możliwości:

1) może założyć przedsiębiorstwo, co pozwoli na bezterminowe świadczenie usług na zasadach ogólnie obowiązujacych oraz umożliwi sprzedaż alkoholu, gdyż zezwolenie na sprzedaż alkoholu może uzyskać jedynie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na obszarze jednej z gmin w Polsce. Jeśli chcesz otworzyć działalność gospodarczą w Polsce i świadczyć usługi cateringowe na stałe, to przeczytaj poradnik Otwieram lokal gastronomiczny.

2) może skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług, które ma charakter czasowy i okazjonalny (nieciągły i niestały). Swoboda świadczenia usług w odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw charakteryzuje się tymczasowością, co oznacza, że działalność prowadzona przez usługodawcę z kraju unijnego w innym kraju Unii trwa z reguły tylko przez określony czas i nie ma zatem charakteru ani ciągłego, ani stałego. Każdy usługodawca, w tym także będący przedsiębiorcą w jednym z państw członkowskich, może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej. Zaletą transgranicznego świadczenia usług jest zatem brak wymogu otwierania działalności gospodarczej na terenie danego kraju członkowskiego, czyli w tym wypadku na terenie Polski.

Działalność gastronomiczna nie jest w Polsce regulowana, więc jej wykonywanie nie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Zasady świadczenia transgranicznych usług cateringowych
Świadczenie transgranicznych usług cateringowych powinno wynikać z kontraktu (np. umowy o dzieło), zawartego pomiędzy usługodawcą z państwa UE a polskim usługobiorcą. W umowie tej, strony określają m.in. zakres, warunki, termin i miejsce wykonania usług, co pozwala uniknąć zakwalifikowania działalności usługowej jako tzw. ukrytego zakładania przedsiębiorstw.

Aby móc wykonywać transgraniczne usługi cateringowe na terenie Polski należy pamiętać o spełnieniu norm higieniczno-sanitarnych produkcji żywności oraz jej transportu, określonych m. in. w zał. nr II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Spełnienie wymagań musi być poświadczone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez służby kraju pochodzenia, przetłumaczonym na język polski.

Uwaga
W ramach świadczenia transgranicznych usług cateringowych w Polsce nie można sprzedawać alkoholu.

Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, są zobowiązani płacić składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest natomiast zobowiązany uzyskać od instytucji ubezpieczeniowej w swoim kraju, właściwej dla miejsca prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (lub właściwej ze względu na adres zamieszkania usługodawcy) zaświadczenie o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Przeczytaj więcej o świadczeniu usług transgranicznych w Polsce.