Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dentysta – jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce – poradnik


Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również świadczenia usług w zakresie świadczenia usług stomatologicznych w Polsce. Usługodawca ma tutaj do wyboru dwie możliwości:

1) może założyć przedsiębiorstwo, co pozwoli na bezterminowe świadczenie usług na zasadach ogólnie obowiązujacych.
Jeśli chcesz otworzyć działalność gospodarczą w Polsce i świadczyć usługi na stałe, to przeczytaj poradnik Otwieram gabinet dentystyczny.

Jednoczesnie trzeba dodać, że przedsiębiorca zagraniczny, który zdecyduje się na stałe świadczyć usługi stomatologiczne w Polsce będzie musiał uznać swoje kwalifikacje lub zatrudnić pracownika o takich kwalifikacjach. Więcej na temat uznawania kwalifikacji zawodowych poniżej:2) może skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług, które ma charakter czasowy i okazjonalny (nie ciągły i nie stały). Swoboda świadczenia usług w odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw charakteryzuje się tymczasowością, co oznacza, że działalność prowadzona przez usługodawcę z kraju unijnego w innym kraju Unii trwa z reguły tylko przez określony czas i nie ma zatem charakteru ani ciągłego, ani stałego. Każdy usługodawca, w tym także będący przedsiębiorcą w jednym z państw członkowskich, może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej. Zaletą transgranicznego świadczenia usług jest zatem brak wymogu otwierania działalności gospodarczej na terenie danego kraju członkowskiego, czyli w tym wypadku na terenie Polski.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usługodawca - lekarz dentysta (obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w innym państwie członkowskim UE oraz wykonujący w tym państwie ten zawód) przedkłada pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia usług dentystycznych z podaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu jego wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do oświadczenia załącza dokumenty wymienione w art.9 ust.2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty . Przedmiotowe oświadczenie kieruje do właściwej ze względu na miejsce, w którym zamierza wykonywać zawód, okręgowej izby lekarskiej. Oświadczenie to jest składane w każdym roku, w którym usługodawca zamierza świadczyć usługi transgraniczne.

Świadczenie usługi transgranicznej powinno wynikać z kontraktu (np. umowy o dzieło), zawartego pomiędzy usługodawcą z państwa UE a polskim usługobiorcą. W umowie tej, strony określają m. in. zakres, warunki, termin i miejsce wykonania usług, co pozwala uniknąć zakwalifikowania działalności usługowej jako tzw. ukrytego zakładania przedsiębiorstw.

W ramach świadczenia usługi transgranicznej od usługodawcy nie wymaga się:
- uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności, wydawanego przez organizację zawodową lub właściwy organ,
- członkostwa w organizacji zawodowej,
- rejestracji w organizacji zawodowej lub wpisu do rejestru zawodowego prowadzonego przez właściwy organ,
- rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych celem dokonywania rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usługi na rzecz osób ubezpieczonych.

Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, są zobowiązani płacić składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest natomiast zobowiązany uzyskać od instytucji ubezpieczeniowej w swoim kraju, właściwej dla miejsca prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (lub właściwej ze względu na adres zamieszkania) zaświadczenie o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Jednocześnie przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych powinien poinformować właściwy ze względu na miejsce wykonywania zawodu ZUS o tymczasowym i okazjonalnym świadczeniu usług dentystycznychWięcej informacji:
Zasady świadczenia usług transgranicznych
Świadczenie transgranicznych usług na terytorium RP